[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 779 ]

บทความหมายเลข 601 | คะแนน Rating: 2.1/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 15 votes)

Tag :

 นางสาวจันทนา   ไฝเจริญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ

ปีที่เกษียณอายุราชการ  2572

1.       ภารกิจ บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในปีการศึกษา 2561
1.1 งานด้านการสอน  - ครูผู้สอนสาระภาษาต่างประเทศ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
                           - ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                          - กิจกรรมฐานการเรียนรู้อัตลักษณ์โรงเรียน 5
E วิถีไทลื้อ ฐานอู้จ๋าภาษาไทลื้อและ
                             ภาษาอาเซียน
1.2 งานพิเศษที่ได้มอบหมาย   - เจ้าหน้าที่พัสดุ

                                    - งานกิจการนักเรียน
1.3 งานตามโครงการ   - โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                          - โครงการโรงเรียนสุจริต ( บริษัทสร้างการดี สร้างคน สร้างงาน วางพื้นฐานอาชีพ )
                          - โครงการประชาธิปไตย ( สภานักเรียน )
                          - โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ ( ธนาคารโรงเรียน )
                          - โครงการสถานศึกษาพอเพียง

2. ผลงานความภาคภูมิใจ
      2.1 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
            - ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระภาษาอังกฤษ ครูได้ใช้แนวคิดที่หลากหลาย เช่น
Communicative Language Teaching ,Total Physical Response ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถใช้ทักษะทางภาษาดีขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  ส่งผลให้นักเรียนได้รับความสำเร็จ
ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับอำเภอเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  อีกหนึ่งความสำเร็จคือ ในปีการศึกษา 2560 นักเรียนโรงเรียนบ้านลวงเหนือได้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(
O-NET ) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นจากเดิมและสูงกว่าระดับประเทศ เปรียบเทียบปี 2559 คะแนนเฉลี่ย 32.73  ปี 2560 คะแนนเฉลี่ย 40.68 เพิ่มขึ้น 7.95
      2.2 ด้านการจัดกิจกรรมตามโครงการ  เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ได้ดำเนินโครงการโดยเป็นที่ปรึกษาบริษัทสร้างการดี  กิจกรรมสร้างคน สร้างงาน วางพื้นฐานอาชีพ ครูให้คำแนะนำนักเรียนในการจัดตั้งบริษัท 5 บริษัท คือ บริษัทไข่ไก่เพื่อน้อง, บริษัทเห็ดนางฟ้าภูฎาน, บริษัทพืชผักปลอดสาร, บริษัทจิ้งหรีดพันธุ์ไข่, บริษัทปุ๋ยอินทรีย์ใบไม้บด ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นการบูรณาการกับโครงการสถานศึกษาพอเพียง, โครงการสหกรณ์โรงเรียนและโครงการคุณธรรม  

ผู้ดำเนินกิจกรรม   นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 45 คน

วิธีดำเนินกิจกรรม 

-          นักเรียนแต่ละชั้นได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆทั้ง 5 กิจกรรมในวิชากอท. และมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบผลผลิตของแต่ละชั้น

-          นักเรียนแบ่งกลุ่มความสนใจตามผลผลิตของแต่ละกิจกรรม  โดยจัดตั้งบริษัท 5 บริษัท คือบริษัทไข่ไก่เพื่อน้อง, บริษัทเห็ดนางฟ้าภูฎาน, บริษัทพืชผักปลอดสาร, บริษัทจิ้งหรีดพันธุ์ไข่, บริษัทปุ๋ยอินทรีย์ใบไม้บด ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีครูที่ปรึกษาการดำเนินกิจการ  มีการแบ่งฝ่ายงานรับผิดชอบ เช่น ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ ฝ่ายการบัญชีการเงิน  ฝ่ายจัดหาผลิตภัณฑ์  ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์  ฝ่ายตรวจสอบ และคณะกรรมการดำเนินงาน

-          การจำหน่ายผลผลิตของแต่ละบริษัท จะจำหน่ายเป็น 2 วิธี คือจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน และจำหน่ายโดยตรง ( ในกรณีที่ผลผลิตไม่เพียงพอกับการแปรรูปอาหารของโครงการอาหารกลางวัน หรือกรณีที่นำผลผลิตไปจำหน่ายในชุมชน )

-          การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของแต่ละบริษัท หลังจากมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต แต่ละบริษัทจะทำบัญชี และนำเงินที่ได้ไปฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ( ธนาคารโรงเรียน )

-          แต่ละบริษัทจะรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง ให้ที่ประชุมสภานักเรียนและครูที่ปรึกษาทุกบริษัทรับทราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวิธีการ ปัญหา อุปสรรค และเสนอข้อแนะนำในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

3. ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ
            โครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมสร้างคน สร้างงาน วางพื้นฐานอาชีพ บริษัทสร้างการดี เป็นโครงการที่ต้องการฝึกให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือ
ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ โดยได้บูรณาการกับโครงการสถานศึกษาพอเพียง, โครงการสหกรณ์โรงเรียนและโครงการคุณธรรม  ซึ่งได้รับความร่วมมือทั้งจากคณะครู นักเรียน ชุมชน และการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอาหารกลางวันยั่งยืน การสนับสนุนไก่พันธุ์ไข่, เมล็ดพันธุ์ผัก, ก้อนเห็ดนางฟ้าภูฎานจากศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด  การสนับสนุนภูมิปัญญาจากชุมชน จากความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อต้องการฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม ดำรงตนอย่างสุจริตตามวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง

4.  ปัญหา  อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา
      -  ความรับผิดชอบ นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบอย่างมาก  ต้องใช้เวลาในการผลิต ใส่ใจดูแลอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง  ซึ่งนักเรียนต้องเสียสละเวลาในช่วงพัก หรือหลังเลิกเรียน โดยครูที่ปรึกษาจะต้องกำกับ ติดตามให้คำแนะนำ

      -  ความต่อเนื่องของผลผลิต ในบางบริษัทผลผลิตอาจขาดช่วง ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและปัจจัยการผลิตตามช่วงระยะเวลา

5.  ข้อเสนอแนะ

      การรายงานความก้าวหน้าของแต่ละบริษัท เดือนละ 1 ครั้ง  โดยจะต้องรายงานผลผลิต รายรับ-รายจ่าย ปัญหา อุปสรรค  การตรวจสอบบัญชี  ให้ที่ประชุมทราบคือสภานักเรียนและครูที่ปรึกษาแต่ละบริษัท เพื่อรับทราบและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

เข้าชม : 779    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km เขตพื้นที่ 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสาวจันทนา ไฝเจริญ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  7 / ก.ย. / 2561
      นางอรุณี คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง  5 / ก.ย. / 2561
      นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวกรกฏ หลานรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่   2 / ก.ย. / 2561  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< กันยายน 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 28213 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 864 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 3290 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 3228 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 2560 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 1282 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 2426 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 1313 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 3073 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 2855 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 12215 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 17649 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info