[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1915 ]

บทความหมายเลข 595 | คะแนน Rating: 2.0/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 50 votes)

Tag :

 

นางแพรวพรรณ  จันทะแจ้ง

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนชลประทานผาแตก

ปีที่เกษียณอายุราชการ  ..2568

1. ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

          ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

          งานบุคลากร

          งานพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน

          โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

          โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

          โรงเรียนสุจริต

          งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. ผลงานความภาคภูมิใจ

          - เป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2554 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และสูงใน 10 อันดับแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

          - ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554

          - เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญเงิน กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ปี 2554

          - เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญเงิน กิจกรรมละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ปี 2554

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปี 2555 สูงเป็นลำดับที่ 8 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

- เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

- เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.1-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปี 2556

- ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนให้เข้าร่วมรับการอบรม 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย ของสำนักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต และได้จัด

ทำงานวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างทักษะการคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน ปี 2558

          2.1 วิธีดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย ข้าพเจ้าได้ยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ดังนี้

อิทธิบาท 4 คือ หนทางสู่ความสำเร็จ ประกอบด้วย

1. ฉันทะ         ต้องพอใจรักใคร่ในงานที่ทำหรือได้รับมอบหมาย

2. วิริยะ          ทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความพากเพียร

3. จิตตะ          เอาใจใส่งานที่ทำโดยศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ

4. วิมังสา         หมั่นคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง พิจารณางานอย่างเป็นเหตุเป็นผล

วงจรเดมิง PDCA หรือวงจรควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วย

1. Plan หมายถึง การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ

2.Do หมายถึง การดำเนินการตามแผน

3.Check หมายถึง ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงาน

4.Act หมายถึง การนำผลการประเมินมาพัฒนาแผนงาน

2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ

1) ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ รอบรู้ในงานวิชาการ กำกับนิเทศติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ

2) เพื่อนครูมีความเป็นกัลยาณมิตร มีการทำงานเป็นทีม

3) มีสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และสภาพบรรยากาศ ความเป็นระเบียบ สะอาดสวยงาม ร่มรื่น

4) ผู้ปกครอง  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่าให้ความร่วมมือและสนับสนุนโรงเรียนดีมาก

5) ครูมีโอกาสในการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงวิชาชีพอยู่เสมอ

2.3 ปัญหา  อุปสรรค  จุดที่ควรพัฒนา

- ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากงานสอนปกติมากจึงส่งผลต่อการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรจะเป็น


เข้าชม : 1915    [ ขึ้นบน ]


บทความ  KM ระดับภาค 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  2 / ก.ย. / 2561
      นางแพรวพรรณ จันทะแจ้ง โรงเรียนชลประทานผาแตก  2 / ก.ย. / 2561
      นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  2 / ก.ย. / 2561
      OBEC AWARD ด้านนวัตกรรมภาษาอังกฤษ นางเบญญาภา อินทะจักร์ โรงเรียนพุทธิโสภน   9 / ก.ย. / 2560


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30420 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2279 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4657 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4540 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3772 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2542 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3683 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2800 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4470 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4137 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13680 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19115 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info