[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2011 ]

บทความหมายเลข 590 | คะแนน Rating: 2.0/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 63 votes)

Tag :

 อนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

 

 

ชื่อ นางสุนทรี    นามสกุล  นวลศรี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ

ปีที่เกษียณอายุราชการ ๒๕๖๔

 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

            -    โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
            -    โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

            -     โครงการเปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากร“ปุ๋ยอินทรีย์ใบไม้บด” ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
            -      โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์“ปุ๋ยอินทรีย์ใบไม้บด ชนิดอัดเม็ด” ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
            -      โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED ประจำปี ๒๕๖๑
            -      โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ(ลดการใช้ไฟฟ้าที่โรงเรียน) ประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

2.  ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต 

2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

            ชื่อนวัตกรรม “โรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

เป้าหมาย/จุดประสงค์ของการมีนวัตกรรม

1.   เพื่อบูรการกิจกรรมการคัดแยกขยะและกระบวนการเรียนรู้ (Problem Based Learning)
2.  เพื่อเปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากร ผลิตปุ๋ยหมักใบไม้บด ชนิดอัดเม็ด
3.   เพื่อบูรการกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ามุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

  องค์ประกอบ/กระบวนการ/ขั้นตอนของนวัตกรรมประกอบด้วย

            ขั้นการวางแผน

1. ศึกษานโยบาย  กลยุทธ์ของรัฐบาล และสพฐ.
2. กำหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

3. ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองเพื่อขอความร่วมมือ

4. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา กำหนดแผนงานและคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

5. กำหนดบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

6. กำหนดเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

7. การบูรณาการกับกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   ขั้นดำเนินการ การบูรณาการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ
                1.  ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
                2.  ครูและนักเรียนเข้ารับการอบรม/เข้าค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

                3.  จัดกิจกรรมบูรณาการการอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

                4.  จัดกิจกรรมบูรณาการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการ 3Rs Reduce ใช้น้อย Reuse ใช้ซ้ำ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่

                5.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมปลูกจิตสำนึกรอยเท้าเล็ก กิจกรรมหมู่สีประจำวัน

                6.  ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ จัดทำโครงการเปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากร ปุ๋ยหมักใบไม้บด ชนิดอัดเม็ด จัดทำผลิตภัณฑ์ ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์

                7.  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลหรือ AAR เป็นระยะๆ ตามแผนงาน

                8.  รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานเพื่อดูความก้าวหน้า

      ขั้นสรุปและรายงานผล

      1.  สรุป รายงานผลการดำเนินงาน เสนอผู้เกี่ยวข้อง
                  2.  จัดนิทรรศการ เผยแพร่โรงเรียนในเครือข่ายและผู้ที่สนใจ


ความสำเร็จที่เกิดขึ้น และรางวัลที่ได้รับ   

วัน/เดือน/ปี

ชื่อรางวัล  

หน่วยงานที่มอบรางวัล

20 มกราคม 2561

โรงเรียนบ้านลวงเหนือ ได้รับรางวัล EGAT Green Learning Awards 2017  ระดับประเทศ

เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ที่โรงเรียน) ประจำปี
2560

โล่รางวัล ระดับประเทศ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

20 มกราคม 2561

นางสุนทรี  นวลศรี ได้จัดทำผลงานในการประกวด โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ที่โรงเรียน) ประจำปี
2560

เกียรติบัตร
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

58 กรกฎาคม 2561

นางสุนทรี  นวลศรี  เป็นวิทยากรครูแกนนำ “Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียว
รักพลังงาน” โครงการโรงเรียนสีเขียว ด้านการลดการใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่น
5 ภาคเหนือ

เกียรติบัตร ระดับภาคเหนือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

58 กรกฎาคม 2561

นักเรียนแกนนำ 3 คน ผ่านการอบรม
Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียว
รักพลังงาน” โครงการโรงเรียนสีเขียว ด้านการลดการใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่น
5 ภาคเหนือ

เกียรติบัตร ระดับภาคเหนือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

12 สิงหาคม 2560

โรงเรียนบ้านลวงเหนือ นางสุนทรี  นวลศรี
ด.ญ.พัชราวดี  ขำเขียว ได้รับโล่ และเกียรติบัตรรางวัลยอดเยี่ยม ต่อยอดยั่งยืน ระดับภาค โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ระดับประเทศ ปีที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

26 กันยายน 2560

โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  ได้รับการคัดเลือกรางวัล
Best Practice ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และจัดนิทรรศการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ
(
OBEC ZERO WASTE SCHOOL) ระดับภูมิภาค โครงการการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ
ในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ประเทศไทย
ไร้ขยะ “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร
2560

เกียรติบัตร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

6 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนบ้านลวงเหนือ ได้รับรางวัล

โรงเรียนต้นแบบดีเด่น ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเกษตร

การประกวด Y Green School Award ๒๐๑๗

โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.
เพื่อพัฒนาภาคเหนือ

14 ธันวาคม 2560

นักเรียนแกนนำ 3 คน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหา ระดับประถมศึกษาเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยฯ สืบสานพระราชปณิธาน...สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม รูปธรรมการจัดงานร่วม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายต้านโลกร้อน

1 สิงหาคม 2559

โรงเรียนบ้านลวงเหนือ ได้รับโล่รางวัล
ผ่านการนำเสนอผลงานดีเด่น (
Best Practice)
ระดับภูมิภาค ระดับดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา
2559

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

30 พฤศจิกายน 2559

โรงเรียนบ้านลวงเหนือ นางสุนทรี นวลศรี ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ ได้รับ
โล่รางวัลดีเด่น ด้านการจัดการขยะที่เป็นระบบและมีส่วนร่วม และนักเรียนแกนนำโรงเรียนบ้านลวงเหนือ
3 คน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหา ระดับประถมศึกษา เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยฯ : Thailand 4.0

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายต้านโลกร้อน

29 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนบ้านลวงเหนือ เป็นสถานศึกษาพอเพียง
ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ
ปี
2558

โล่รางวัล ระดับประเทศ
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ

7 ธันวาคม 2559

นางสุนทรี  นวลศรี รับเกียรติบัตร Best Practice เศรษฐกิจพอเพียง ระดับประเทศ ปี 2559
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เกียรติบัตร ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

7 ธันวาคม 2559

เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อิ่นคำ รับเกียรติบัตร Best Practice เศรษฐกิจพอเพียง ระดับประเทศ
ปี
2559 ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เกียรติบัตร ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

                             


2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

1. การวางแผนที่ดี ความต่อเนื่องของกิจกรรม ก้าวแรกและก้าวต่อไป

2. ทีมงานที่ดี การทำงานเป็นทีมทั้งครู นักเรียน บุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษา

3. การเรียนรู้ที่ดี มีการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นแกนกลาง

4. การมีจิตสำนึกที่ดี ความมุ่งมั่น เสียสละ อุทิศตน

5. การมีเครือข่ายที่ดี หน่วยงาน องค์กรและมูลนิธิที่สนับสนุนส่งเสริม

         

2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา
           
การพัฒนานักเรียนแกนนำควรมีการส่งต่อจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

 

2.4 ข้อเสนอแนะคือ

          1. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่ต้องทำต่อเนื่อง  และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

2. การปลูกมีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต้องใช้เวลาแต่มีความยั่งยืนเข้าชม : 2011    [ ขึ้นบน ]


บทความ  KM ระดับชาติ 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสาวสุพัฒิดา เรืองนามกิจ โรงเรียนบ้านสันกำแพง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  2 / ก.ย. / 2561
      นางรัชดาภรณ์ พันธ์พิกุล โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย  2 / ก.ย. / 2561


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30420 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2279 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4657 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4540 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3772 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2542 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3683 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2800 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4470 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4136 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13680 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19115 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info