[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2078 ]

บทความหมายเลข 589 | คะแนน Rating: 2.0/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 56 votes)

Tag :

 

รายงานวิธีปฏิบัติ( Best Practice  )

      นางกัลยรัชต์  ขัติรัตน์

ตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ  ครูคศ.3  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

เกษียณอายุราชการ   30 กันยายน พ.ศ. 2561

     ข้อมูลงานที่รับผิดชอบ

งานสอน-  สอนสาระนาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.4 ,5, 6

             -   สอนกิจกรรมยุวกาชาด

             -  สอนกิจกรรมลดเวลาเรียน

งานวิชาการ- ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะประสานงานวิชาการ หลักสูตร การประเมินผลและงานกิจกรรมจากฝ่ายต่างๆติดต่อกันนับแต่เริ่มบรรจุรับราชการจนถึงปีการศึกษา2560

               -หัวหน้างานยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

งานพิเศษ  -รับผิดชอบฝึกสอนฝึกซ้อมงานด้านการแสดงทั้งของครูและนักเรียนในโอกาสงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและชุมชน

              -วิทยากรยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่นับแต่เริ่มบรรจุรับราชการถึงปีการศึกษา2560

              -หัวหน้างานประชาธิปไตยโรงเรียนดูแลสภานักเรียนในช่วงปี พ.ศ.2548-2550

      ผลงานและความภาคภูมิใจในการทำงาน

ผลงานนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (BestPractice)

การใช้สาระละครศึกษาส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นักเรียน

1.ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

               ในกระบวนการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ซึ่งเป็นสาระหนึ่งในสาระวิชากลุ่มสาระศิลปะ

เป็นสาระที่ต้องใช้ทักษะและใช้เวลาในการฝึกฝนจึงจะเกิดทักษะที่ดีสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้

อย่างสวยงามเหมาะสมเกิดประโยชน์ได้  การเรียนรู้ในห้องเรียนนักเรียนจะเรียนเพียง

สัปดาห์ละ1ครั้งซึ่งเป็นเวลาน้อยเกินไปที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะ จึงจำเป็นต้องฝึกฝนทักษะ

นอกเวลาเรียนคือการเข้าร่วมในกลุ่มสนใจนาฏศิลป์และละคร การเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น

กิจกรรมการเรียนในและนอกห้องเรียนจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคการสอนและกระบวนการ

เรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงจะเกิดผลสำเร็จในการเรียนรู้เกิดทักษะ

แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริงทั้งยังเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ผู้เรียน

เกิดทักษะ คุณธรรม จริยธรรมเห็นคุณค่าในละครและการนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน

เกิดการอนุรักษ์สืบสาน

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

     2.1จุดประสงค์

          2.1.1เพื่อกระตุ้นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

          2.1.2เพื่อฝึกทักษะการสร้างและแสดงละคร

          2.1.3เพื่อฝึกกระบวนการทำงานกลุ่มอย่างมีขั้นตอน

          2.1.4เพื่อพัฒนาส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน

          2.1.5เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน

          2.1.6เพื่อให้เห็นคุณค่าของศิลปะการแสดงละครเกิดการอนุรักษ์สืบสาน

     2.2 เป้าหมาย

          2.2.1เชิงปริมาณนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ในระดับชั้นป.5ป.6

          2.2.2เชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ในระดับชั้นป.5ป.6ทุกคนมีทักษะในการ

           แสดงละคร    ทักษะในกระบวนการทำงานกลุ่ม  มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะ

          ที พึงประสงค์  เห็นคุณค่าของศิลปะการแสดงละครและอนุรักษ์สืบสาน

3.   กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน   

      3.1 เริ่มตั้งแต่ขั้นที่1 ถึงลำดับขั้นที่ 9 ซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายเปรียบดังฐานเจดีย์ถึงยอดเจดีย์

                     9.นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

                     8.ปรับตนพัฒนา

                     7.สร้างสรรค์งานแสดงผลงาน

                     6.ให้ความรู้ใหม่เสริมประสบการณ์

                     5.สอบถามศึกษาฐานความรู้

                     4.สร้างสรรค์บรรยากาศ

                     3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

                     2.วิเคราะห์ผู้เรียน

                     1.ขั้นตอนแบบแผนกระบวนการสอน

เทคนิคการสอนที่ใช้ในกระบวนการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์สาระละคร

     -  เทคนิคการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

     - เทคนิคการระดมสมอง

     - เทคนิคการสอนให้คิดประดิษฐ์

     - เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (แบบg.i   )

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการวัดความสามารถภาคปฏิบัติของการเรียน(Competercy-based measures of Learning )โดยใช้เทคนิคการเรียน

แบบประสบการณ์(Experiential )เน้นทักษะความสามารถในการทำงานเป็นทีมที่มีขั้นตอนดังนี้

             1.ขั้นประสบการณ์(  Experiential   ) ขั้นรวบรวมข้อมูล

             2.นำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ( Publishing  )ขั้นของการพูด-การเขียนหรือ

             นำเสนอด้วยปากเปล่า

             3.ขั้นอภิปรายผล (Discussing  )ซักถามได้แนวคิดประยุกต์ใช้

             4.ขั้นสรุปพาดพิง (Generalizing )สรุปผลจาก3ขั้นตอนสู่แผนที่กว้างขึ้น สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

             5.ขั้นประยุกต์ใช้ (Applying )นำสิ่งที่ได้ไปประยุกต์ใช้หรือปฏิบัติจริง

4. ผลการดำเนินการ/ ผลสัมฤทธ์/ ประโยชน์ที่ได้รับ

     4.1 นักเรียนได้รับการกระตุ้นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

     4.2 นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการสร้างและแสดงละคร

     4.3 นักเรียนได้รับการฝึกกระบวนการทำงานกลุ่มอย่างมีขั้นตอน

     4.4 นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมการอ่านการเขียน

     4.5 นักเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรม

     4.6 นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปะการแสดงละครเกิดการอนุรักษ์สืบสาน

5. ปัจจัยความสำเร็จ

          สาระละครศึกษามีกระบวนการที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการทำละครเรียนรู้ทักษะ

การแสดงและศิลปะด้านอื่นๆเช่นการออกแบบทำฉากและอุปกรณ์ เสียงประกอบ เครื่องแต่งกาย   ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีขั้นตอน  เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์คุณธรรมจริยธรรม
เห็นคุณค่าของศิลปะการแสดงเกิดการอ่านเขียนคิดอย่างสร้างสรรค์สามารถนำไปปรับใช้ได้ใน

ชีวิตประจำวัน ในโอกาสที่เหมาะสมและสามารถสอดแทรกประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ชมได้

6. ผลลัพธ์ที่ได้

     6.1 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์

     6.2 นักเรียนมีทักษะการสร้างและแสดงละคร

     6.3 นักเรียนทำงานตามกระบวนการทำงานกลุ่มอย่างมีขั้นตอน

     6.4 นักเรียนได้พัฒนาการอ่านการเขียน

     6.5 นักเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรม

     6.6 นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปะการแสดงละครเกิดการอนุรักษ์สืบสาน

ความภาคภูมิใจในผลงาน

             ตลอดระยะเวลารับราชการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุสาหะอย่างเต็มกำลังความสามารถศรัทธาในวิชาชีพประสบความสำเร็จในการทำงานลงสู่ผู้เรียนอย่างแท้จริงเกิดผลในการทำงานอย่างเห็นได้จากการสอนและนำนักเรียนลงสู่การแข่งขันเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลระดับเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกปีที่ลงแข่งขันตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศ สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ

ในกิจกรรมการขับร้องเพลง การเล่านิทานประกอบการแสดงกิจกรรมนาฏศิลป์และกิจกรรมละครโรงเล็กละครคุณธรรมเริ่มแต่ปีพ.ศ.๒๕๓๖ถึงปี๒๕๔๓และเริ่มส่งนักเรียนลงแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในปี๒๕๕๒จนถึงปี๒๕๕๗ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองระดับภาคทุกปีและระดับชาติในปี๒๕๕๓กิจกรรมละครโรงเล็กและหยุดส่งแข่งขันตั้งแต่ปี๒๕๕๘-๒๕๖๐เนื่องเพราะสุขภาพ

                -จัดทำโครงการยุวชนเสียงดีในโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านร้องแพลงให้มีโอกาสแสดงความสามารถของตน ส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันได้รับรางวัลอาทิเช่น

                -รางวัลชนะเลิศนักร้องประเภทเพลงลูกทุ่งชายเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ   ครั้งที่๕๔ปี๒๕๔๕ที่จังหวัดเชียงใหม่

                -รางวัลชนะเลิศนักร้องประเภทเพลงลูกทุ่งชายงานรวมพลังวันสีขาวที่วิทยาลัย

โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ปี๒๕๔๕และปี๒๕๔๖นักร้อง๒คนๆละปี

                -รางวัลชนะเลิศนักร้องประเภทเพลงไทยสากลดีเด่นของโครงการเดอะวิสต้า

ปี๒๕๔๘ได้รางวัล๒คนชาย๑คนหญิง๑คนหนึ่งในนี้คือนักร้องชายที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันคือ

นายวันธงชัย อินทรวัตรหรือต้อล RS

                -ชนะเลิศกิจกรรมรำวงมาตรฐานงานเอกลักษณ์ไทยของสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ปีการศึกษา๒๕๔๒

                -ชนะเลิศกิจกรรมรำศรีนวลงานเอกลักษณ์ไทยของสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่

ปีการศึกษา๒๕๔๔

                -นำนักเรียนแข่งขันการเล่านิทานคำเมืองประกอบการแสดงรับรางวัลชนะเลิศของมูลนิธิ

ครูบาศรีวิชัยปี๒๕๓๖ปี๒๕๓๗

               -นำนักเรียนที่ชนะการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบการแสดงของวัฒนธรรมเชียงใหม่ตัวแทนภาคเหนือนำเสนอการแสดงณเวทีศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติกรุงเทพมหานครปี๒๕๓๘

               -นำนักเรียนแข่งขันการเล่านิทานเนื่องในวันแม่รับรางวัลชนะเลิศของจังหวัดเชียงใหม่ปี๒๕๔๓

               -ฝึกซ้อมพิธีกรและการแสดงเข้าร่วมดำเนินการและแสดงเวทีระดับชาติเมืองทองธานีงานภาษาไทยแห่งชาติและงานปิดท้ายอำลาการประถมศึกษาแห่งชาติที่อยุทธยาก่อนจะเป็นสพฐในปัจจุบันปี2545

                -นางกัลยรัชต์ขัติรัตน์เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมประกวดการขับร้องเพลงกล่อมลูก๔ภาค

ในรอบชิงชนะเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดลในปีพ.ศ.๒๕๔๘

               -รางวัลชนะเลิศครูผู้สอนนาฏศิลป์ดีเด่นของ อ.เมืองเชียงใหม่ ของศูนย์พัฒนาการศึกษาที่๓เชียงใหม่

และรองชนะเลิศอันดับ๑ของการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ในปีพ.ศ.๒๕๔๐

               -เกียรติบัตรครูผู้มีความมุ่งมั่นอุทิศตนพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต๑ปี๒๕๕๓

                -รางวัลครูสอนดีของจังหวัดเชียงใหม่ปี๒๕๕๔

                -เกียรติบัตร ครูสอนเป็นเห็นผลคนยกย่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ปี๒๕๕๕

                -เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมละครคุณธรรมระดับภาคเหนืองานศิลปหัตถกรรม ปี๒๕๕๓ ปี๒๕๕๔ ปี๒๕๕๕ ปี๒๕๕๖ ปี๒๕๕๗

                -เกียรติบัตรผู้สอนสาระศิลปะดีเด่น ปี๒๕๕๑ ปี๒๕๕๗ ปี๒๕๕๙จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต๑

                -เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนดีศรีเชียงใหม่ปี๒๕๕๘

 

ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน

คติประจำใจ  ขยัน  พยายาม  รับผิดชอบ  พัฒนาตน

                 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ

1.      ความพร้อมความตั้งใจมุ่งมั่นของตนเองและความศรัทธาในวิชาชีพ

2.      ความรักความอบอุ่นแรงสนับสนุนเกื้อกูลจากครอบครัว

3.      การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรผู้บริหารเพื่อนร่วมงานบุคคลากรผู้ปกครองและนักเรียน

4.      งบประมาณจากองค์กรที่สังกัดทุกระดับ งบประมาณตนเอง

5.      เวลาในการปฏิบัติงาน

6.      การตอบรับจากผลงานที่ทำหรือผลสำเร็จของงาน

          ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา

1.      องค์กร  ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน ไม่เห็นความสำคัญ

2.      ขาดงบประมาณ

3.      เวลาไม่เพียงพอในการปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ

1.      ผู้บริหารควรให้ความสำคัญงานและคนในทุกกลุ่มสาระ ไม่ใช่ให้ความสำคัญเมื่อต้องการงาน

2.      งบประมาณควรเพียงพอต่อลักษณะงานจึงจะเกิดผลสำเร็จ

3.      ควรจัดทีมงานให้ร่วมมือช่วยเหลือปฏิบัติงานและเพื่อสืบสาน

       

รูปประกอบ
เข้าชม : 2078    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.เมืองเชียงใหม่ 1 5 บทความล่าสุด

      นางกัลยรัชต์ ขัติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวอรุณี พิมเสน โรงเรียนบ้านห้วยทราย   2 / ก.ย. / 2561
      รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS )รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด  10 / ก.ย. / 2560
      รางวัลระดับเหรียญทอง Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 นาย นัท สะสะรมย์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1  9 / ก.ย. / 2560
      ค่าเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศและมีค่าพัฒนาขึ้นทุกปีการศึกษา นางกฤษณา คำสิทธิ   9 / ก.ย. / 2560


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30394 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2265 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4644 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4526 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3759 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2529 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3668 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2777 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4456 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4122 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13660 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19094 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info