[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2656 ]

บทความหมายเลข 588 | คะแนน Rating: 2.1/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 54 votes)

Tag :

 

การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.3  สูงเป็นอันดับ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา

 

ชื่อ                นางสาวพิมพ์รดา         สกุล              ส่งชื่น    
ตำแหน่ง         ครูชำนาญการ            โรงเรียน                   วัดห้วยแก้ว

ปีที่เกษียณอายุราชการ  30 กันยายน 2588

 

 1.  ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 

1.1) หน้าที่ปฏิบัติการสอน

·       เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

                    1.2) ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา/งานประจำชั้น/ครูประจำกลุ่ม         

·       ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

·       ปฏิบัติหน้าที่ครูสายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

                    1.3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ 

·       กิจกรรมแนะแนว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                   

·       กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

·       กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                               

·       กิจกรรมชุมนุม 

1.4) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

·       งานกิจการนักเรียน

·       งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

·       งานลูกเสือ-เนตรนารี

·       งานห้องสมุด

·       งานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

·       งานโครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม

·       งานโครงการโรงเรียนสุจริต

·       งานสภานักเรียน

·       งานพิธีกรของโรงเรียน

·       ครูเวรประจำวันศุกร์  และเวรวันหยุด                                                                

2.  ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต 

 

ปีการศึกษา

ผลงานความภาคภูมิใจ

๒๕๕๕

ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย ทำให้นักเรียนได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ สูงเป็นลำดับที่ ๑ ของเขตพื้นที่และสูงกว่าระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒๕๕๗

ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย ทำให้โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ สูงอยู่ใน ๑๐ ลำดับแรกของเขตพื้นที่และสูงกว่าระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๒๕๕๘

ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในงานวันครูประจำปี ๒๕๕๘

 

 

 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย ทำให้โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ สูงอยู่ใน ๑๐ ลำดับแรกของเขตพื้นที่และสูงกว่าระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๒๕๕๙

ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนให้เป็นครูที่จัดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนมีผลคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงอันดับที่ ๑ ใน ๑๐ ของเขตพื้นที่และสูงกว่าระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๒๕๖๐

ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น “ครูดีศรีแม่ออน”  ในงานวันครูประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

 

 


ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย ทำให้โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  เป็นอันดับที่ ๒ ของเขตพื้นที่และสูงกว่าระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 


2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

          แนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ด้วยกระบวนการ “๓ต”

          “ต : ตัดตอน”

                    ครูผู้สอนจะวางแผนการสอน  โดยแบ่งเนื้อหาการสอนภาษาในระดับชั้น ม.๑-๓ ตามตัวชี้วัดออกเป็น ๕ ภาคเรียน  รวมถึงการวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัด ตามโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ให้จบในภาคเรียนที่ ๑ ของชั้น ม.๓

                    จากนั้นในภาคเรียนที่ ๒ ของชั้น ม.๓ ใช้ตัวชี้วัดจาก TEST BLUEPRINT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน  และในการวัดและประเมินผลจะใช้คะแนน Pre O-net เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเก็บ

          “ต : เตรียมตัว”

ครู       ศึกษาตัวชี้วัดจาก TEST BLUEPRINT ของ สทศ. เพื่อวางแผนการสอนในภาคเรียนที่ ๒

-         ศึกษาระดับการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยของนักเรียน เพื่อใช้วางแผนการจัดที่นั่งในการเรียน โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

-                  รวบรวม แนวข้อสอบจากหนังสือรวมข้อสอบ  ข้อสอบเก่า สืบค้นข้อสอบออนไลน์ เพื่อทำเอกสารการติวเข้ม

-                   หาสื่อออนไลน์จาก Youtube เว็บไซด์ต่างๆ เพื่อใช้ในการช่วยติวเสริม  และส่งลิงค์สื่อออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ลงในกลุ่ม FACEBOOK ของชั้นเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองในยามว่าง

-                  หาเครือข่ายครูภาษาไทย เพื่อเพิ่มเติมแนวทางการสอน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการสอนภาษาไทยซึ่งกันและกัน 

 -        นร.      ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้  ศึกษาเนื้อหาที่จะสอบจาก  TEST BLUEPRINT  เห็นความสำคัญชองการเตรียมความพร้อม  โดยครูปลูกฝังให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบแนว O-Net  ตั้งแต่ ม.๑ ในท้ายชั่วโมงเรียน  ท้ายเนื้อหาที่เรียนรู้  และฝึกจากข้อสอบกลางภาค  ข้อสอบปลายภาค ที่ครูออกแบบแนวช้อสอบตามรูปแบบของ PISA และO-net เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยในแนวทางการถามและตอบ

          “ต : ติวเตอร์”

ครูจะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ ๒ ให้เหมือนกับการสอนแบบติวเตอร์ โดยจะเน้นการสอนวิเคราะห์โจทย์  การเชื่อมโยงคำถามกับความรู้ของนักเรียน  สอนเทคนิคการทำข้อสอบ  อาทิ  ให้ทำข้อสอบในตอนที่คะแนนมากก่อน  สอนการหา KEY WORD สอนเทคนิคการอ่านจับ ใจความ  เทคนิคการตัดตัวเลือก      และให้นักเรียนมีสมุดสรุปความรู้ตามตัวชี้วัด เป็นเรื่องๆ (My mapping / G.O./ใช้สีช่วยจำ)

2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

   ด้านนักเรียน     นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมจากครูผู้สอนในเนื้อหาวิชามาอย่างน้อย ๒ ปี  ทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนจะต่อเนื่องและไม่ขาดตอน นักเรียนที่เรียนรู้ช้าได้รับการซ่อมเสริมได้ทันเวลาในช่วง ม.๑-๒  นักเรียนที่เรียนรู้เร็วได้รับการต่อยอดและฝึกฝนจากสื่อที่หลากหลาย และมีความแม่นยำเนื้อหาบทเรียนสามารถทบทวนให้เพื่อนได้

   ด้านครู           ครูทุ่มเทและให้ความสำคัญกับการเรียนของนักเรียน  มุ่งมั่นเติมเต็มให้นักเรียนของตนเองได้เท่าเทียม ทันสมัยกับนักเรียนในเมือง  สรรหาสื่อ เทคโนโลยี แอพพลิเคชั่นที่เร้าความสนใจมาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน  สร้างความเป็นกันเองกับผู้เรียนให้รู้สึกสบายใจ สนุกและมีความสุขที่มาเรียนภาษาไทย

   ด้านผู้ปกครอง   ช่วยดูแล สอดส่องพฤติกรรมการเรียนและพฤติกรรมทางสังคมของบุตรหลานตนเอง  ร่วมมือกับครูผู้สอนในการดูแล กำชับและติดตามสอบถามการเรียนเป็นระยะ ให้กำลังใจบุตรหลานต่อการเรียน  และให้ความสนใจในการปรับ แก้ไขปัญหาร่วมกับครูในทุกเรื่อง

   ด้านผู้บริหาร    ให้งบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอน  ตลอดจนให้กำลังใจไม่สร้างความกดดันกับครู  ไม่คาดหวังกับผลคะแนนแต่ให้แรงเสริมครูให้ทำอย่างดีที่สุดเต็มกำลังความสามารถ

   ด้านอื่นๆ  มีเวลาในการเรียน ทบทวนบทเรียน และได้อยู่กับนักเรียนไม่ต้องเข้าอบรม บ่อยๆ

2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา
          ครูผู้สอนมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอนต้องทำควบคู่ไปด้วย ทำให้ต้องจัดสรรเวลาและวางแผนการสอนที่ดีต่อนักเรียนที่สุด  แต่บางครั้งงานรองก็ส่งผลกระทบกับงานหลักคือการสอนนักเรียน  ทำให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

2.4 ข้อเสนอแนะคือ

          หากการยกระดับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  ครูผู้สอนไม่ควรโทษตัวเอง  ให้หมดกำลังใจ และครูผู้สอนไม่ควรได้รับความกดดันหรือบั่นทอนจิตใจ  เพราะการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้องมาจากปัจจัยด้านนักเรียน  ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนและเขตพื้นที่  ถึงจะสามารถขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้

 
 

 


 

“การสอนนักเรียนอย่างดีที่สุดด้วยความรักและเมตตา  ผลที่ตามมามีค่ามากกว่าคะแนน O-NET

 เข้าชม : 2656    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.แม่ออน 5 บทความล่าสุด

      นางสาวพิมพ์รดา ส่งชื่น โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  2 / ก.ย. / 2561
      นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  2 / ก.ย. / 2561
      Best Practice ระดับภูมิภาค : นางสาวจันทพร พลอินตา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  9 / ก.ย. / 2560
      ภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง ๔ ทักษะ นางสาวจิตติพร สุวรรณชาติ โรงเรียน วัดห้วยทราย  9 / ก.ย. / 2560
      ครูผู้มีผลการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ o – net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสพผลสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ มีคะแนนเป็น 10 อันดับแรกของเขตพื้นที่ สพป.ชม 1 นางสาวนิภาวรรณ แก้วตา โรงเรียนวัดห  9 / ก.ย. / 2560


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30420 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2279 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4657 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4540 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3772 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2542 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3683 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2800 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4470 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4136 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13680 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19115 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info