[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1769 ]

บทความหมายเลข 579 | คะแนน Rating: 2.1/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 50 votes)

Tag :

 

 

                                          แบบรายงาน วิธีปฏิบัติที่ดี  (Best  Practice)  
                  

            นางสาว.............วรัญญา......................นามสกุล.....................ชัยพิกุล.......................................
ตำแหน่ง...........................ผู้อำนวยการ................................โรงเรียน....................ชุมชนวัดท่าเดื่อ...............................

ปีที่เกษียณอายุราชการ............พ.ศ. 2472 ...................................................................................................................

 

            1.  ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
                 การบริหารสถานศึกษา  โรงเรียนที่รับผิดชอบ คือ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เป็นโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 219 คน

 

2.  ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต  (พิมพ์เป็นไฟล์ .Doc)
    2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ผลงานภาคภูมิใจ คือ การบริหารโรงเรียนที่มุ่งพัฒนา โดยมุ่งเน้นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้

เป็นพื้นฐานในตนเองของครูและนักเรียน เพื่อมุ่งสู้เป้าหมายให้มีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีอนาคต มีอาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

                   วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

                        1. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และความรับผิดชอบร่วมกัน

                        2. วางแผนร่วมกันในการดำเนินงานให้มีเป้าหมาย คือ นักเรียนและบุคลากร มีความเป็นผู้นำในด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำในอาชีพ และวิชาการ

                        3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และจัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถทางวิชาการ

                        4. พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

    2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

                        ครู  นักเรียน มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน  ปรากฏผลงานดังนี้

             ผลงานด้านการบริหารงาน

1. รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ

 

2.    รางวัล โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๙ จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

 

 


3.   
สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๘ จากกระทรวงศึกษาธิการ

 

4.  รางวัลชมเชย การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558  และ ปี 2559

 

 

5.  ผลงานของบริษัทสร้างการดี ที่มีผลการดำงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

6. สถานศึกษาดีเด่น กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดเชียงใหม่


7. โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนในโรงเรียน ระดับดี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงใหม่เขต ๑

 

 

 

 

          8.  ผู้บริหารโรงเรียนชนาดกลาง ดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงใหม่เขต ๑

 

 

 

   ผลงานครู

          1. นางเยาวลักษณ์  ศรีนวล  รางวัล MOE AWARDS ประเภทบุคคลสาขาอนุรักษ์มรดกไทย ระดับดีเด่น จาก กระทรวงศึกษาธิการ

 

         2.นางเยาลักษณ์ ศรีนวล  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) เหรียญเงิน ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

          3. นางสาวอรุณณี ประกอบศรี รางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) เหรียญเงิน ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 

          4. นางเยาวลักษณ์ ศรีนวล รางวัล ครูดีปูชณียบุคคล ประจำปี ๒๕๖๐ จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 
          5. นางนุชนาถ จิตตรัตน์เสนีย์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

 

              
2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา
                        -

 

   2.4 ข้อเสนอแนะคือ

                        ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และการลงมือปฎิบัติอย่างจริงจัง จะเป็นสิ่งที่ทำให้งานประสบผลสำเร็จเข้าชม : 1769    [ ขึ้นบน ]


บทความ  KM ระดับชาติ 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสาวสุพัฒิดา เรืองนามกิจ โรงเรียนบ้านสันกำแพง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  2 / ก.ย. / 2561
      นางรัชดาภรณ์ พันธ์พิกุล โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย  2 / ก.ย. / 2561


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30419 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2279 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4657 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4539 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3772 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2542 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3683 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2800 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4470 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4136 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13680 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19115 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info