[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2119 ]

บทความหมายเลข 577 | คะแนน Rating: 1.9/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 59 votes)

Tag : km เขตพื้นที่: km อ.สันกำแพง

 นางมาลา  นามสกุล  บูรณา  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ  
โรงเรียนวัดสันโค้ง
ปีที่เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
     งานด้านการจัดการเรียนการสอน
        - ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่
3 ทำการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

        - ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
        - ทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

     งานที่ได้รับมอบหมาย

       - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
       - เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 2.  ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต 

      - ผลคะแนนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ( National  Test : NT )
ปีการศึกษา
2560  ด้านภาษา สูงอยู่ใน 10 ลำดับแรกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต
1
      - คะแนนเฉลี่ยร้อยละการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ( National  Test : NT )
ปีการศึกษา
2560 รวมทุกด้าน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
      - ปี พ.ศ. 2533  ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ของอำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย
      - ปี พ.ศ. 2546  ได้เป็นบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      - ปี พ.ศ. 2547  ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
มีผลงานอยู่ในระดับ ดี
      - ปี พ.ศ. 2547 ได้เป็นครูผู้นำกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และได้รับเข็มเกียรติยศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
      - ปี พ.ศ. 2550 ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2549 ในงานวันครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
      - เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paintประจำปีการศึกษา 2555
      - ได้รับเกียรติบัตร หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555
      - ได้รับรางวัลผลการปฏิบัติที่ดี (Best  Practices) ปีการศึกษา 2556  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต

     2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

           1. ศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานในหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนานักเรียน

           2. ศึกษาโครงสร้างข้อสอบวัดความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ( National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ของสำนักทดสอบทางการศึกษา  โดยดูกรอบโครงสร้างข้อสอบของแต่ละด้าน ( 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านคำนวณ และความสามารถด้านเหตุผล)  ว่ามีตัวชี้วัดใดที่นำมาสร้างข้อสอบ  นำมาสอนนักเรียนตามตัวชี้วัดนั้นและฝึกนักเรียนทำซ้ำๆจนเกิดทักษะ

           3. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนโดยใช้โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โดยจัดเตรียมแบบฝึกหัดและแบบบันทึกกิจกรรมที่ใช้เรียนล่วงหน้าให้กับนักเรียน  ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนไปพร้อมๆกับผู้เรียนในโทรทัศน์ได้ 

           4. ทำการตรวจแบบฝึกที่นักเรียนทำอย่างรวดเร็วหลังจากหมดชั่วโมงที่เรียน  เมื่อพบจุดไหนที่ทำไม่ได้ก็ชี้แจงให้กับนักเรียนทันที

           5. สรุปเนื้อหาที่เรียนไปพร้อมๆกับนักเรียนหลังจากหมดชั่วโมง

           6. ทำการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนทุกวันในชั่วโมงสุดท้ายและหลังเลิกเรียน  โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทุกข้อในหนังสือแบบฝึกหัด  และทำแบบฝึกเสริม

           7. นำนิทานบทร้อยกรอง  บทความ ฯลฯ มาสอนนักเรียนให้นักเรียนฝึกอ่านและตอบคำถามพร้อมกับให้ช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องและบอกข้อคิดที่ได้ (ใคร ทำอะไร ที่ไหน  เรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง )

           8. สอนแบบบูรณาการเพิ่มเติมในทุกกลุ่มสาระ  เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักเชื่อมโยงความรู้

           9. สอนกิจกรรมเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น การปลูกผัก  ปลูกมะนาว  เพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประมาณการเวลาในการเจริญเติบโต  การชั่งขาย  การรดน้ำ ฯลฯ นักเรียนจะได้รับการฝึกจากสถานการณ์จริง

           10. ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา  และเน้นสื่อที่เป็นของจริง

           11. การประเมินผู้เรียนใช้การประเมินตามสภาพจริงในศตวรรษที่ 21 และใช้แบบสะท้อนคิดของนักเรียน  เพื่อนำมาพัฒนานักเรียนได้

           12. ฝึกทำแบบทดสอบ NT ในปีที่ผ่านมาซึ่งสามารถทำให้นักเรียนเกิดทักษะในการทำข้อสอบ

           13. ให้นักเรียนฝึกท่องสูตรคูณทุกวัน

     2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

           1. ปฏิบัติกับนักเรียนเสมือนเป็นลูกของตนเอง ให้ความรัก  ความเอ็นดู  ความใกล้ชิด จนทำให้นักเรียนเกิด
ความไว้วางใจ สามารถปรึกษาปัญหากับครูได้

           2. ได้รับการสนับสนุน คำแนะนำและกำลังใจจากผู้บริหาร  ซึ่งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน  และมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับคณะครู

     2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา

          นักเรียนที่สอนมีความแตกต่างกัน  และมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และด้านอารมณ์ 

รูปภาพประกอบ


 เข้าชม : 2119    [ ขึ้นบน ]


บทความ  KM ระดับชาติ 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสาวสุพัฒิดา เรืองนามกิจ โรงเรียนบ้านสันกำแพง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  2 / ก.ย. / 2561
      นางรัชดาภรณ์ พันธ์พิกุล โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย  2 / ก.ย. / 2561  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30394 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2265 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4644 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4526 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3759 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2529 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3668 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2777 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4456 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4122 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13660 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19094 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info