[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 3003 ]

บทความหมายเลข 542 | คะแนน Rating: 2.1/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 85 votes)

Tag :

นางวารุณี  สร้อยอินทร์  ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดเจ็ดยอด

ปีที่เกษียณอายุราชการ  2560

 

1.       ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

                               งานหน้าที่พิเศษ/งานตามคำสั่งโรงเรียน

                                    1. ครูวิชาการโรงเรียน

                                    2. ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                                    3. งานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งโรงเรียนและผู้บังคับบัญชา

                                    4. งานในฝ่ายบริหารทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ 

 

                            ฝ่ายบริหารวิชาการ

                                    1. งานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายนอกของสถานศึกษา

                                    2. รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา

                                    3. จัดตารางเรียน-ตารางสอน ของโรงเรียน

                                    4. นายทะเบียนโรงเรียน

                                    5. งานวัดผลประเมินผล

                                    6. งานจัดสอนแทน

                                    7. งานนิเทศการเรียนการสอน

                                    8. งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

                            ฝ่ายบริหารบุคคล

1.   ปฏิบัติหน้าที่เวรยามสถานศึกษา

2.   ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันจันทร์

3.   ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

4.        หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือความสะดวก

                            ฝ่ายบริหารทั่วไป

                       1. กำกับดูแลนักเรียนให้คำปรึกษารับผิดชอบเขตพื้นที่ในเขตบริการ

                                    2. ครูฝ่ายปกครอง

                            ฝ่ายบริหารงบประมาณ

1.   งานแผนงาน

2.   เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน

1.       ผลงานความภาคภูมิใจ หรือ งานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต

1.1   วิธีดำเนินงานเกิดผลตามเป้าหมาย

                       ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

         ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติ

                       ชื่อรางวัลที่ได้รับ  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC  AWARDS )รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง   

                       ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ประจำปี พุทธศักราช 2555

                   หน่วยงานที่ให้รางวัล

                   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ.ที่ได้รับรางวัล 2556

1.2   ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ คือ

การนำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ไปใช้   

ผลงานดีเด่นที่ทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี พุทธศักราช 2555 คือ ผลงานด้านนวัตกรรมประกอบด้วย

1.       คู่มือการใช้สื่อประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายในการเรียนกีฬาบอชชี่ของนักเรียนพิเศษด้านการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๗ สื่อได้แก่

1.1   กล่องนมมหัศจรรย์

1.2   บอลหนัก

1.3   เชือกกระโดดสารพัดประโยชน์

1.4   ขวดทรายเสริมพลัง

1.5   ลูกบอลนิ่ม

1.6   รั้วต่างระดับ

1.7   ไม้กระดกเพิ่มพลังการทรงตัว

1.8   สายยางเพิ่มพลังแขนและขา

1.9   เก้าอี้สารพัดประโยชน์

1.10  กระป๋องทรงตัว

1.11  ยางยืดไหล่

1.12  ตารางเก้าช่องมหัศจรรย์

1.13  เสาหลักคล่องตัว

 

1.14  เหล็กโค้งมหัศจรรย์

1.15  ดัมเบลยกน้ำหนัก

1.16  ยางดึงคู่

 1.17  ลากยาง

2. รายงานผลการใช้สื่อประดิษฐ์เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ในการเรียนกีฬาบอชชี่ของนักเรียนพิเศษด้านการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

3. แผนการจัดกิจกรรมการใช้สื่อประดิษฐ์เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายในการเรียนกีฬาบอชชี่ของนักเรียนพิเศษด้านการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  กลุ่มสาระการเรียนรู้                        สุขศึกษาและพลศึกษา

                      การนำไปใช้  (อธิบายว่าผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ที่เสนอได้นำไปใช้)

            จากการที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษาให้รับผิดชอบ โครงการการจัดการเรียนร่วม

การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการกีฬาของนักเรียนโรงเรียนวัดเจ็ดยอด  เป็นผลงานที่มีขั้นตอนแต่ละกิจกรรมของโครงการ ซึ่งมีวิธีการดำเนินงานโครงการโดยย่อดังนี้

1.    ร่วมวางแผนและดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา

         2จัดเตรียมแฟ้มเอกสาร หลักฐานของนักเรียนพิเศษด้านการเรียนรู้ เพื่อจะนำนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นโดยใช้ชื่อว่าสื่อประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายในการเรียนกีฬาบอชชี่
         
3.  รับสมัครและสรรหานักเรียนที่มีความถนัด ความสนใจในด้านกีฬา บอชชี่ ดังนั้นจะต้องเป็นนักเรียนพิเศษด้านการเรียนรู้  ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ฝึกกีฬา Unified Sports แก่นักเรียนพิการทางสมองและสติปัญญา
         4.  นำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาตามรูปแบบและวิธีการของ

กีฬาบอชชี่ ได้แก่
                       
4.1   กล่องนมมหัศจรรย์

4.2  บอลหนัก

4.3  เชือกกระโดดสารพัดประโยชน์

4.4  ขวดทรายเสริมพลัง

4.5  ลูกบอลนิ่ม

4.6  รั้วต่างระดับ

4.7  ไม้กระดกเพิ่มพลังการทรงตัว

4.8  สายยางเพิ่มพลังแขนและขา

4.9  เก้าอี้สารพัดประโยชน์

4.10  กระป๋องทรงตัว

4.11  ยางยืดไหล่

4.12 ตารางเก้าช่องมหัศจรรย์

4.13  เสาหลักคล่องตัว

4.14  เหล็กโค้งมหัศจรรย์

4.15  ดัมเบลยกน้ำหนัก

4.16  ยางดึงคู่

4.17  ลากยาง

การนำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ไปใช้ 
             การนำไปใช้  การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการกีฬานักเรียนโรงเรียนวัดเจ็ดยอดเป็นผลงานดีเด่นในลักษณะวิธีการหรือกระบวนการ โดยมีวิธีการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการกีฬานักเรียนตามวิธีการ และขั้นตอนแต่ละกิจกรรมของโครงการ ซึ่งมีวิธีการดำเนินงานโครงการโดยย่อดังนี้
                        
1.  รับสมัครและสรรหานักเรียนที่มีความถนัด ความสนใจการทำงานด้านการกีฬา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
                        2. นำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาตามรูปแบบและวิธีการแต่ละกิจกรรมของโครงการ ได้แก่
                                    
2.1  กิจกรรมโครงการฝึกกีฬา Unified Sports แก่นักเรียนพิการทางสมองและสติปัญญา
                                    
2.2 กิจกรรมเข้าร่วมฝึกซ้อมกีฬา
                                    
2.3  กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
                                    
2.4  กิจกรรมผลิตสื่อประดิษฐ์เพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย
                                    
2.5  กิจกรรมจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานดีเด่นด้านการกีฬา
                        
3. ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหารสถานศึกษา
                        
4. เผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านสื่อมวลชน
                         ระยะเวลาดำเนินงาน  ตลอดปีการศึกษา และดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปีการศึกษา
2547-2554
             การเผยแพร่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
                         การเผยแพร่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ได้ดำเนินการเผยแพร่ในหลาย ๆ รูปแบบ ได้แก่
                        
1. จัดทำหนังสือแจ้งและรายงานหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                        
2. จัดทำหนังสือ/เอกสาร ได้แก่วารสารของโรงเรียน, แผ่นพับแนะนำ

                        
3. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  ได้แก่ เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดเจ็ดยอด
                        4. จัดทำข่าวผลสำเร็จการดำเนินงาน เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ได้แก่
                                                 -วิทยุชุมชน
                                                 -หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
                                                 -หนังสือพิมพ์ระดับประเทศ
                                                 -สถานีโทรทัศน์ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง
3, สถานีโทรทัศน์ช่อง 5,สถานีโทรทัศน์ช่อง 7,สถานีโทรทัศน์ช่อง 9, สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT, สถานีโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอส
                        
4. นำผลงานจัดแสดงนิทรรศการ ของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับเชิญในโอกาสต่าง ๆ      

1.1   ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้จะต้องเป็นคนที่มีหัวใจของการ พัฒนาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกลักษณะ พฤติกรรม หรือแม้แต่วิธีการทำงาน โดยต้องเป็นผู้ที่มีการสำรวจและประเมินความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลาคอยตรวจสอบว่าเรามีจุดแข็งและจุดบกพร่องในด้านใดบ้างและพยายามที่จะหาทาง พัฒนาจุดแข็งและปรับปรุงจุดบกพร่องของตนให้ดีขึ้น เช่น ถ้าไม่เก่งภาอังกฤษ ซึ่งจำเป็นต้องนำมาใช้ในการทำงาน.ก็ควรขวนขวายหาโอกาส ที่จะเรียนเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังต้องเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับวิธีการหรือขั้นตอนการทำงานแบบเดิม ๆ โดยควรจะหาเทคนิคและแนวทางใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการทำงานของตนเองให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ

 

2.       หลักฐานความภาคภูมิใจ เช่น โล่ เกียรติบัตร 


1.   

 เข้าชม : 3003    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.เมืองเชียงใหม่ 1 5 บทความล่าสุด

      นางกัลยรัชต์ ขัติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวอรุณี พิมเสน โรงเรียนบ้านห้วยทราย   2 / ก.ย. / 2561
      รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS )รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด  10 / ก.ย. / 2560
      รางวัลระดับเหรียญทอง Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 นาย นัท สะสะรมย์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1  9 / ก.ย. / 2560
      ค่าเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศและมีค่าพัฒนาขึ้นทุกปีการศึกษา นางกฤษณา คำสิทธิ   9 / ก.ย. / 2560  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30420 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2279 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4657 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4539 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3772 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2542 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3683 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2800 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4470 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4136 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13680 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19115 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info