[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 180 ]

บทความหมายเลข 516 | คะแนน Rating: 2.0/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 2 votes)

Tag :

 การประชุมปฏิบัติการถอดรหัส  INFINITY  KM ปีการศึกษา 2560

วันที่ กันยายน  2560

ณ  โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

-----------------------------------------------------------------------

คุณสมบัติและรายละเอียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ                   นางปรารถนาดี             นามสกุล             มณีวัง              

ตำแหน่ง            ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียน ชุมชนวัดท่าเดื่อ  อำเภอ เมืองเชียงใหม่  จังหวัด เชียงใหม่                      

สังกัด                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1

วัน เดือน ปีเกิด    วันที่  6   เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2506     อายุ     54  ปี

สถานที่อยู่          บ้านเลขที่  127  บ้านป่าข่อยใต้ หมู่ที่  2  ตำบล สันผีเสื้อ  อำเภอ เมืองเชียงใหม่ 

                       จังหวัด เชียงใหม่ 50300  Tel. 091 - 0769241   E – mail : nhadee06@gmail.com                      

ประวัติการศึกษา 

          พ.ศ. 2528       วุฒิปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 

                              วิชาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่

          พ.ศ. 2535       วุฒิปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชา ประถมศึกษา

                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่งและความรับผิดชอบในปัจจุบัน

          ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียน ชุมชนวัดท่าเดื่อ  อำเภอ เมืองเชียงใหม่  จังหวัด เชียงใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการของโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต รับผิดชอบกิจกรรม “บริษัทสร้างการดี” ตามโครงการโรงเรียนสุจริต คณะกรรมการประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment)  ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ หรือประสบความสำเร็จในชีวิต

          เป็นหัวหน้าโครงการโรงเรียนสุจริตต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต สามารถดำเนินกิจกรรมจนเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป โรงเรียนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และโรงเรียนยังได้รับรางวัลรักชาติถูกทาง ปีซ้อนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นอกจากนี้กิจกรรมบริษัทสร้างการดี “ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฏลีลา นำพาเยาวชนสุจริต” ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับประเทศ ณ โรงแรมเอวานา บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ – กันยายน 2560

 

1)      วิธีดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ใช้กระบวนการ PDCA ในการดำเนินงาน       

Plan (วางแผน)
               มีการวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตโดยบรรจุลงในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนเป็นโครงการต่อเนื่องทุกปี  มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน จัดอันดับความสำคัญของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ดำเนินการและกำหนดงบประมาณที่จะใช้

    Do (ปฏิบัติตามแผน)
               มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดยมีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ มีผู้รับผิดชอบชัดเจน  มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้

    Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน)
               มีการตรวจสอบว่า  มีการกำหนดวิธีหรือรูปแบบการประเมินหรือไม่ มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ มีปัญหาหรือจุดอ่อนที่พบในการดำเนินการอะไรบ้าง มีข้อดีหรือจุดแข็งของการดำเนินการอย่างไร
             Act (ปรับปรุงแก้ไข)

              นำผลการประเมินมาพัฒนางานโดยวิเคราะห์ว่ามีกิจกรรม หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุง หรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นอีก และสร้างรูปแบบการดำเนินการใหม่ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป

2)      ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ

การวางแผนที่ดีและความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการของคณะครู ความสามารถในการทำงานเป็นทีม ความสามัคคีและความร่วมมือของคณะครูทุกคนในโรงเรียน การสื่อสารที่ดีและ การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  สิ่งสำคัญคือการได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาและความร่วมมือของทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น เช่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อให้เวทีในการทำกิจกรรม การจำหน่ายสินค้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณในการผลิตสินค้า และอุดหนุนสินค้าของบริษัทสร้างการดีของโรงเรียน  และมีวิทยากรบุคคลภายนอกมาให้ความรู้และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่นเสื้อผ้าในการแสดง การทำผมแต่งหน้า แต่งตัวก่อนการแสดง เป็นต้น

 

3) ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา/ ข้อเสนอแนะ

    ปัญหา อุปสรรค

    งบประมาณและเวลาในการดำเนินงานไม่พอเพียงครูและนักเรียนมีกิจกรรมอื่นมากทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้

              จุดที่ควรพัฒนาข้อเสนอแนะ

              ลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นลง และของบประมาณสนับสนุนจากที่อื่น

หลักฐานความภาคภูมิใจ

1.       โล่รางวัลรักชาติถูกทาง จาก ปปช. ปีซ้อน

2.       รูปรับรางวัล

          เข้าชม : 180    [ ขึ้นบน ]


บทความ  KM ระดับชาติ 5 บทความล่าสุด

      รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS )รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด  10 / ก.ย. / 2560
      ครูดี ไม่มีอบายยมุข นางสาวสายอรุณ กิติยะ โรงเรียนบ้านท่าลุกสันทราย นางสาว  9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลเหรียญเงิน OBEC AWARDS ระดับชาติ นางสาวอรุณณี ประกอบศรี โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ   9 / ก.ย. / 2560
      “ครูยิ่งคุณ ” ในมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี แห่งประเทศไทย และสิบเอ็ดประเทศในเอเชีย (เมษายน พ.ศ. 2560) : นางสาวจันทพร พลอินตา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว   9 / ก.ย. / 2560
      โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School นางคนึงนิจ ทนันชัย โรงเรียนท่าศาลา   9 / ก.ย. / 2560  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายเดช ศิรินาม
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
s

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< กุมภาพันธ์ 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 26362 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
29 / ม.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
ยินดีต้อนรับ  [เข้าชม 47 ครั้ง ]  
คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560 กลุ่มศึกษานิเทศก์

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 2106 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 2142 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 1424 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 138 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 1294 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 119 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 1907 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1710 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 11036 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 16457 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info