[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2680 ]

บทความหมายเลข 512 | คะแนน Rating: 1.8/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 76 votes)

Tag : km เขตพื้นที่: km ระดับชาติ: km ระดับภาค

 นางสำรวย..... ไชยสาร......................

ตำแหน่ง.....ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ...............โรงเรียน.......วัดทรายมูลรัตนศึกษา............
ปีที่เกษียณอายุราชการ...........ปี 2565 ......................

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ/บทบาทหน้าที่ในปีการศึกษาปัจจุบัน

ด้านการเรียนการสอน(กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน/ระดับชั้นที่ทำการสอน/จำนวนห้องที่ทำการสอน/จำนวนนักเรียนที่รับผิดชอบ/จำนวนคาบการสอนต่อสัปดาห์

-กลุ่มสาระที่สอน ....ทุกสาระวิชา....ชั้น...ป.5...จำนวน  1 ห้อง จำนวนนักเรียน 13 คน 
จำนวนคาบการสอน .....
23........ ชั่วโมง/ สัปดาห์

-กลุ่มสาระที่สอน ....กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน…..

(แนะแนว/อบรมจริยะ).......ชั้น...ป.4-6..............จำนวน......1................ชั่วโมง/ สัปดาห์

-กลุ่มสาระที่สอน ....กิจกรรมชุมนุม...ชั้น...ป.4-6.....จำนวน......1.....ชั่วโมง/ สัปดาห์

-กลุ่มสาระที่สอน ....กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้น...ป.4-6..จำนวน......1......ชั่วโมง/ สัปดาห์

งานที่ได้รับมอบหมาย

1.       ทำหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำเดือน

2.       ครูเวรประจำวัน ศุกร์

3.       ครูที่ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

4.       เป็นหัวหน้างานบริหารวิชาการโรงเรียน

5.       เป็นบรรณารักษ์ ดูแลห้องสมุด

6.       โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพอเพียง

7.       รับผิดชอบโครงการโรงเรียนปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ ด้วยคำพ่อสอน ปี 2559

8.       เป็นครูแกนนำด้านคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม ครูดีไม่มีอบายมุข
โรงเรียนคำพ่อสอน ปี 2560รับผิดชอบโครงการโพธิสัตว์น้อยยุวแพทย์วิถีธรรม
        

9.       ทำงานอื่น ๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

  2.  ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต 
       2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

  การดำเนินการทำโครงการโพธิสัตว์น้อยยุวแพทย์วิถีธรรม โครงการต่างๆ เกิดผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายดังนี้

1. มีการวางแผนการทำงานที่ดี(Plan) รู้เป้าหมายชัดเจน เช่นการใช้เทคนิคยา9 เม็ดของหมอเขียวมาดูแลสุขภาพ เพราะไม่ว่าอะไรก็ตามสุขภาพต้องมาก่อน สร้างแรงบันดาลใจในการใส่ใจสุขภาพของตนเองก่อน ให้ตนเองมีสุขภาพดีไม่เป็นปัญหาหรือภาระให้คนรอบข้าง แม้มีเงินสักเท่าไรถ้าเจ็บป่วยขึ้นมา เงินที่หาได้มาก็หมดไป บางทีอาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้ ดังนี้ จึงต้องเป็นเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม

2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน ทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ  หากมีปัญหาต้องร่วมแรงร่วมใจกันให้ปัญหานั้นหมดไป

3. ลงมือทำ(Do)  ทำตามแผนที่วางไว้ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามปฏิทินการทำงาน

4. มีการประเมินผลการทำงานทุกระยะทุกขั้นตอน(check) เพื่อนำผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกขั้นตอนมาวิเคราะห์ ตรวจสอบการทำงานว่าสำเร็จตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่วางไว้หรือไม่

5. ปรับปรุงแก้ไข (Action) หากการดำเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายควรหาวิธีหรือแนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสมมาปรับใช้แล้วนำกลับไปใช้ใหม่ให้บรรลุเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่วางไว้

2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

          1.ตัวเราเอง ต้องตั้งใจทำงาน มีคุณธรรมจริยธรรมที่นำมาใช้เพื่อให้งานสำเร็จ เช่นความขยันหมั่นเพียร การเอาใจใส่ดูแล ความอดทน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซ่งกันและกัน อิทธิบาท4  อริยสัจ4 เป็นต้น

          2.ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกคนซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานทุกขั้นตอนอย่างเข้มแข็ง อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          3.งบประมาณที่เพียงพอในการดำเนินงาน เพื่อนำไปจัดซื้อ จัดหาวัสดอุปกรณ์ต่างๆ รวมวิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้ในกิจกรรมต่างๆ ของการทำงาน

          4.การบริหารจัดการ มีการวางแผนการทำงานที่ดีมีหลักการทำงานที่ชัดเจนโดยนำหลัก(PDCA)มาใช้
          5.วัสดุอุปกรณ์ สื่อต่างๆทั้งที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆด้วย ที่ทำให้การสื่อสาร การสร้างความเข้าใจในการทำงาน ทำให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว

2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา/ ข้อเสนอแนะ

1.ภาระงานของคณะทำงานมีมาก ถ้าไม่เสียสละทุ่มเทหรือแบ่งเวลาให้ถูกต้องอาจจะทำให้งานนั้นๆมีปัญหาสำเร็จได้แต่คุณภาพอาจน้อยลงไป

2. ระยะเวลาควรกำหนดให้เหมาะสม

3. การระดมทุนในการทำงานหรืองบประมาณต้องเพียงพอ
3.หลักฐานความภาคภูมิใจ 
      

      
เข้าชม : 2680    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.สันกำแพง 5 บทความล่าสุด

      นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  2 / ก.ย. / 2561
      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นางทรายแก้ว คันธา โรงเรียนวัดล้านตอง  9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWORDS นางศศิธร สินลา โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)   9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560 นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  9 / ก.ย. / 2560
      ผลการสอบ O- NET มีพัฒนาการขึ้นตามลำดับและสูงกว่าระดับประเทศ 3 ปี ซ้อน นางสาวอุบลรัตน์ วิชัยหาญ โรงเรียน บ้านแช่ช้าง เทพนานุกูล   9 / ก.ย. / 2560  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30394 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2265 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4644 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4526 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3759 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2529 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3668 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2777 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4456 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4122 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13660 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19094 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info