[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2581 ]

บทความหมายเลข 510 | คะแนน Rating: 1.9/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 78 votes)

Tag :

 นางสาวจันทพร  นามสกุล  พลอินตา   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนวัดห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว  อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ปีที่เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑

-------------------------------------------------------------------------

๑.ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 

 

        ๑.๑การปฏิบัติงานตามภารกิจ การจัดการเรียนรู้

 

ที่

รหัสวิชา/รายวิชา

จำนวนชั่วโมง

ต่อสัปดาห์

ชั้น

จำนวน นร.

(ห้อง/ คน)

จำนวน

นักเรียนพิเศษ

เรียนร่วม(คน)

งานสอนกลุ่มสาระภาษาไทย

ป.๔

๒๘

ป.๕

๒๑

ป.๖

๒๓

งานธุรการครูที่ปรึกษา/ประจำวิชา

ป.๔-

๗๒

๑๖

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(วิชาลูกเสือ)

ป.๔-

๗๒

๑๖

งานการสอนเด็กพิเศษเรียนร่วม

(อ่านคล่อง)

ป.๔-

 

       ๑๖

กิจกรรมแนะแนว  ชุมนุม ซ่อมเสริม

ป.๕

๒๑

 

รวม

๒๑

 

 

 

 

        ๑.๒ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

                 - โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม  รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน

เด็กพิเศษเรียนร่วม ตั้งแต่ ป.๑-   รวม   ๓๒   คน  โดยการจัดหาสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก

บริการสอนเสริม และประสานงานระหว่างผู้ปกครอง ครู และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

                 -โครงการบริหารจัดการงานวิชาการ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการแบบองค์รวม  (T T Thai Tech Teach Model)  มีขั้นตอนการสอนคือ

                       ๑.ครูชี้แจงแถลงไข           Teacher  Talk  and Students  are grouped as desired

                      ๒.ใส่ใจคิดวิเคราะห์ความรู้  Thilk  and  brainstorm to Knowledge manageement

                       ๓.มุ่งสู่ทักษะภาษา           Thai skill  and  study  information

                       ๔.นานาเทคโนโลยี           Technology  using  holistic  process  skills

                       ๕.เอ่ยวจีนำเสนอข้อมูล      Teach  and Participate in presenting information.

 

 

 

๒.ผลงานความภูมิใจ  หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต

          ผลงานที่ภาคภูมิใจตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน คือ มีรูปแบบวิธีสอนแบบบูรณาการ การจัดการเรียนสอนภาษาไทยโดยใช้ทักษะกระบวนการแบบองค์รวม(T T Thai Tech Teach Model) จนเป็นที่ยอมรับในวงการ การศึกษา และที่สำคัญยิ่งสามารถทำให้ลูกศิษย์ที่มี   ความแตกต่างด้านศักยภาพ ให้เป็นคนดี ประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงาน และกลับมาช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง

         งานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต ก็คืองานในหน้าที่ ได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ  ” ในมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้า

มหาจักรี แห่งประเทศไทย และสิบเอ็ดประเทศในเอเชีย  (เมษายน  พ.ศ. 2560)  ซึ่งประทับใจที่สุดในชีวิตของการเป็นข้าราชการครู คือ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเมตตาทำให้สัจธรรมแห่งการบำเพ็ญเพียร ที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวในจิตใจ เป็นจริงได้ ดั่งพระบรมราโชวาทพระบรมราชชนก ที่ว่า

                      “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

           ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ตัวท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

 

๒.๑ วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

         วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย ได้ปฏิบัติสองแนวทาง ดังนี้

            ๑.ตามหลักวิชาการ คือ ตามแนวการบริหารงานคุณภาพ  PDCA  ซึ่งประกอบด้วย           

                  P  = Plan  คือ  การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้น               

                  D = Do  คือ  การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและ

                       มีความต่อเนื่อง               

                  C = Check  คือ  การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอนของแผนงาน

                       ว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด               

                  A = Action   คือ  การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับ

                       แนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป

            ๒.ตามวิถีชีวิต คือ การดำเนินตามชีวิตประจำวัน ที่ต้องใช้ทักษะชีวิต ควบคู่ไปกับ

หลักวิชาการ มีดังนี้

                ๑.ครองตน  โดยปฏิบัติตามแนวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ว่า ช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้ เพื่อจะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพ ฯ ที่ว่า ชีวิตหลังจากนี้ ฉันจะทำเพื่อลูกหลานไทยเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ    สติปัญญา พร้อมดูแลประเทศไทยต่อไป

                ๒.ครองคน โดยปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ ทุ่มเทเอาจริงเอาจัง อย่างไม่หวังสิ่ง

ตอบแทน โดยมีคำคมสอนใจที่ว่า หัวใจครูอยู่ที่เด็กเพื่อเป็นครูดีของนักเรียน เป็นครูดี

ของแผ่นดิน เพราะคนที่ครูต้องใส่ใจก็คือลูกศิษย์  เมื่อครูรักศิษย์ ศิษย์ก็จะรักครู

                ๓.ครองงาน โดยยึดหลักพระธรรมคำสอนของศาสนา ยึดมั่นในความจงรักภักดี ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณอันดีงามของความเป็นครู มุ่งสร้างคนดี เพราะคนดีสร้างชาติไทย

 

 

 

๒.๒ ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ

         ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก 

            ๑.ปัจจัยภายใน  หมายถึง ปัจจัยในตัวเอง ทั้งตัวและหัวใจ

               ตัว คือสุขภาพร่างกายก็ต้องแข็งแรง จึงสนใจและดูแลสุขภาพ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขทุกชนิด ปฏิบัติตนแบบพอเพียง และปฏิบัติธรรมะเพื่อฝึกจิตให้เข้มแข็ง มาโดยตลอด

               หัวใจ คือมีความมุ่งมั่น ผูกพันในงานมากน้อยเพียงไหน เพราะเมื่อหากหัวใจมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ความทุ่มเทก็จะตามมา  ความเพียร พยายาม  ก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด  ข้าพเจ้าได้แนวปฏิบัติที่ดี ตามคำกล่าวของผู้รู้ท่านหนึ่ง ชื่อ รศ.สมร  เจนจิจะ ซึ่งเป็นครูของข้าพเจ้าได้กล่าวว่า “หัวใจครูอยู่ที่เด็ก”จึงมีเป้าหมายชัดเจนคือนักเรียน     

            ๒. ปัจจัยภายนอก  หมายถึง ปัจจัยที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในอยู่ตลอดเวลา ปัจจัยภายนอกก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต้องมีการเรียนรู้และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

                 เรียนรู้อยู่เป็นนิจ คิดค้นหาโอกาสและ ช่องทางใหม่ๆ ในการพัฒนาตัวเองประกอบเพราะข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการ ความรู้และเพิ่มทักษะด้านต่าง ๆ ได้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง                               

                  ชีวิตคิดสร้างสรรค์ เพราะเมื่อมีความรู้ก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ การไม่ยึดติดรูปแบบ

การคิดบวก การแสวงหาช่องทางใหม่ๆที่หลากหลาย

                 ปฏิสัมพันธ์สื่อสารดี   การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 ยิ้มแย้มแจ่มใส ทั้งการพูด การแสดงออก และคิดบวก การมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน หรือเพื่อนร่วมงานแต่ละระดับ มีผลต่อความสำเร็จในหน้าที่การงาน

                  สามัคคีสร้างสรรค์งาน  การคิดค้นและสร้างสรรค์งาน การสร้างการมีส่วนร่วมของทีมงานส่งผลต่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล และชัดเจนตรงประเด็นทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจเป็นทักษะเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน ความมั่นใจในตัวเอง ความมั่นคงทางอารมณ์        ความเชื่อมั่นในข้อมูลและองค์ความรู้ในการทำงาน

                     บริหารเวลาอย่างอัจฉริยภาพ  เพราะทุกคน มี ๑ วัน คือ ๒๔ ชั่วโมง  มี ๑ ปี คือ๓๖๕ วันเท่ากัน เวลาเป็นสิ่งที่ซื่อสัตย์และเที่ยงตรงที่สุดต่อมนุษย์ทุกคน โดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ยากดีมีจน เพศ

 และอายุ การทำงานจึงอยู่ที่การบริหารจัดการเวลาอย่างมีอย่างอัจฉริยภาพ แล้วความสำเร็จในการงาน

และชีวิตส่วนตัวก็จะตามมา

               ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่

การงานและชีวิตส่วนตัว เป็นปัจจัยสำคัญของหลักการและแนวทางนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดทั้งของตัวเองและองค์กรด้วย

 

๒.๓ ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา

               ปัญหา ความแตกต่างระหว่างบุคคล อาจจะเป็นปัญหาที่สำคัญต่อการประสานงาน  หรือ      การจัดการเรียนการสอน ซึ่งไม่สามารถจะเลือกได้ และมุมานะพยายามตามวิธีการดำเนินงาน และตามปัจจัยที่มีอยู่

               อุปสรรค การทำงานส่วนใหญ่มุ่งปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของตน โดยละเลยการวิเคราะห์ตรวจสอบตนเอง หรือทีมงาน เมื่อขาดการประเมิน ส่งผลให้การมีส่วนร่วมทำงานไม่เท่ากัน หรือมีทีมงานทำงานไม่เต็มความสามารถเท่าที่ควร

                จุดที่ควรพัฒนา  จัดสรรความรับผิดชอบของสมาชิกอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม   มีความเคารพซึ่งกันและกัน  มีความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของงานของตนเอง หรือทีมงานที่รับผิดชอบ จึงจะช่วยทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มที่

                 ข้อเสนอแนะ  การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างกัน อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา เช่น เกรงว่าจะเป็นการทำร้ายความรู้สึกของผู้อื่น หรือเกรงว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่างกันในอนาคต  หรือไม่มีความรู้สึกร่วมและไม่สนใจในทีม จึงไม่ใส่ใจที่จะติดตามและแสดงความคิดเห็น โดยจะปฏิบัติงานตามที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น แต่ไม่สนใจหรือใส่ใจที่จะให้ความร่วมมือกับทีม

                 เราจะเห็นได้ว่าปัญหา อุปสรรค สร้างความล้มเหลวให้กับตนเองหรือทีมงาน มักจะเกิดขึ้นจากปัญหาภายในตนเอง และภายในทีม ซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุม ปรับปรุงเปลี่ยนได้  โดยพยายามปฏิบัติตนตามวิธีการทำงาน และสร้างปัจจัยให้เอื้อต่อความสำเร็จอย่างเต็มกำลัง เต็มเวลา และเต็มความสามารถต่อไป

 
 

 


 เข้าชม : 2581    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.แม่ออน 5 บทความล่าสุด

      นางสาวพิมพ์รดา ส่งชื่น โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  2 / ก.ย. / 2561
      นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  2 / ก.ย. / 2561
      Best Practice ระดับภูมิภาค : นางสาวจันทพร พลอินตา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  9 / ก.ย. / 2560
      ภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง ๔ ทักษะ นางสาวจิตติพร สุวรรณชาติ โรงเรียน วัดห้วยทราย  9 / ก.ย. / 2560
      ครูผู้มีผลการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ o – net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสพผลสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ มีคะแนนเป็น 10 อันดับแรกของเขตพื้นที่ สพป.ชม 1 นางสาวนิภาวรรณ แก้วตา โรงเรียนวัดห  9 / ก.ย. / 2560  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30422 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2279 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4657 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4540 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3772 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2542 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3683 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2801 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4470 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4137 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13680 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19115 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info