[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 568 ]

บทความหมายเลข 502 | คะแนน Rating: 1.9/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 26 votes)

Tag :

 การประชุมปฏิบัติการถอดรหัส  INFINITY  KM ปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 กันยายน  2560

ณ  โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

-----------------------------------------------------------------------

คุณสมบัติและรายละเอียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ                   นางปรารถนาดี             นามสกุล             มณีวัง              

ตำแหน่ง            ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียน ชุมชนวัดท่าเดื่อ  อำเภอ เมืองเชียงใหม่  จังหวัด เชียงใหม่                      

สังกัด                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1

วัน เดือน ปีเกิด    วันที่  6   เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2506     อายุ     54  ปี

สถานที่อยู่          บ้านเลขที่  127  บ้านป่าข่อยใต้ หมู่ที่  2  ตำบล สันผีเสื้อ  อำเภอ เมืองเชียงใหม่ 

                       จังหวัด เชียงใหม่ 50300  Tel. 091 - 0769241   E – mail : nhadee06@gmail.com                      

ประวัติการศึกษา 

          พ.ศ. 2528       วุฒิปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 

                              วิชาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่

          พ.ศ. 2535       วุฒิปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชา ประถมศึกษา

                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่งและความรับผิดชอบในปัจจุบัน

          ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียน ชุมชนวัดท่าเดื่อ  อำเภอ เมืองเชียงใหม่  จังหวัด เชียงใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการของโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต รับผิดชอบกิจกรรม “บริษัทสร้างการดี” ตามโครงการโรงเรียนสุจริต คณะกรรมการประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment)  ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ หรือประสบความสำเร็จในชีวิต

          เป็นหัวหน้าโครงการโรงเรียนสุจริตต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 สามารถดำเนินกิจกรรมจนเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป โรงเรียนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และโรงเรียนยังได้รับรางวัลรักชาติถูกทาง 2 ปีซ้อนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นอกจากนี้กิจกรรมบริษัทสร้างการดี “ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฏลีลา นำพาเยาวชนสุจริต” ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับประเทศ ณ โรงแรมเอวานา บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 5 กันยายน 2560

 

1)      วิธีดำเนินงาน/ ขั้นตอนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ใช้กระบวนการ PDCA ในการดำเนินงาน


 

 

 


     Plan (วางแผน)
               มีการวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตโดยบรรจุลงในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนเป็นโครงการต่อเนื่องทุกปี  มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน จัดอันดับความสำคัญของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ดำเนินการและกำหนดงบประมาณที่จะใช้

    Do (ปฏิบัติตามแผน)
               มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดยมีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ มีผู้รับผิดชอบชัดเจน  มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้

    Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน)
               มีการตรวจสอบว่า  มีการกำหนดวิธีหรือรูปแบบการประเมินหรือไม่ มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ มีปัญหาหรือจุดอ่อนที่พบในการดำเนินการอะไรบ้าง มีข้อดีหรือจุดแข็งของการดำเนินการอย่างไร
             Act (ปรับปรุงแก้ไข)

              นำผลการประเมินมาพัฒนางานโดยวิเคราะห์ว่ามีกิจกรรม หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุง หรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นอีก และสร้างรูปแบบการดำเนินการใหม่ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป

2)      ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ

การวางแผนที่ดีและความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการของคณะครู ความสามารถในการทำงานเป็นทีม ความสามัคคีและความร่วมมือของคณะครูทุกคนในโรงเรียน การสื่อสารที่ดีและ การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  สิ่งสำคัญคือการได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาและความร่วมมือของทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น เช่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อให้เวทีในการทำกิจกรรม การจำหน่ายสินค้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณในการผลิตสินค้า และอุดหนุนสินค้าของบริษัทสร้างการดีของโรงเรียน  และมีวิทยากรบุคคลภายนอกมาให้ความรู้และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่นเสื้อผ้าในการแสดง การทำผมแต่งหน้า แต่งตัวก่อนการแสดง เป็นต้น

 

3) ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา/ ข้อเสนอแนะ

    ปัญหา อุปสรรค

    งบประมาณและเวลาในการดำเนินงานไม่พอเพียงครูและนักเรียนมีกิจกรรมอื่นมากทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้

              จุดที่ควรพัฒนา/ ข้อเสนอแนะ

              ลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นลง และของบประมาณสนับสนุนจากที่อื่น

หลักฐานความภาคภูมิใจ

1.       โล่รางวัลรักชาติถูกทาง จาก ปปช. 2 ปีซ้อน

2.       รูปรับรางวัล

            เข้าชม : 568    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.เมืองเชียงใหม่ 2 5 บทความล่าสุด

      รางวัลเหรียญเงิน OBEC AWARDS ระดับชาติ นางสาวอรุณณี ประกอบศรี โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ   9 / ก.ย. / 2560
      ครูดี ไม่มีอบายยมุข นางสาวสายอรุณ กิติยะ โรงเรียนบ้านท่าลุกสันทราย  9 / ก.ย. / 2560
      การสอนภาษาอังกฤษ แบบ CLT นางสาวเมธาวดี วงศ์สุนทร โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  9 / ก.ย. / 2560
      OBEC AWARD ด้านนวัตกรรมภาษาอังกฤษ นางเบญญาภา อินทะจักร์ โรงเรียนพุทธิโสภน  9 / ก.ย. / 2560
      “อ่านเขียน ให้คล่อง สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒน โรงเรียนวัดขะจาว  9 / ก.ย. / 2560  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง