[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2546 ]

บทความหมายเลข 501 | คะแนน Rating: 2.0/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 78 votes)

Tag :

1. ข้อมูลทั่วไป

               ชื่อ นางสาวอุบลรัตน์    วิชัยหาญ    ตำแหน่ง ครู   ชำนาญการพิเศษ

 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)  ปีที่เกษียณ อายุราชการ   30   กันยายน   2561บรรจุรับราชการครู 1

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2521  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และประจำวิชาภาษาไทย   ดนตรี – นาฏศิลป์และภาษาอังกฤษ

             ต่อมาย้ายมาทำการสอน โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)  ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 5137   ปัจจุบันรับเงินเดือน 66,910 บาท  ทำหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และสอนประจำวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –6

2.  ผลงานที่ภาคภูมิใจหรือประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

      2.1    ผลงาน

-    สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญา เป็นศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม  พ.ศ. 2538

         -     ครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น อันดับที่ 2หน่วยงาน สปอ.สันกำแพง ปีพ.ศ. 2539

        -     ครูบรรณารักษ์ รับรางวัลดีเด่นระดับสถานศึกษารักการอ่านระดับประถมศึกษา ปี พ.ศ. 2549

 -     ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา  2549

        -การจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ได้รับรางวัลสถานศึกษารักการอ่านระดับดี       

                 ประจำปี พ.ศ. 2550

-                   ได้รับเกียรติบัตร ครูดีเด่นในวันครูประจำปี 2554

-                   ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสาระดนตรี – นาฏศิลป์

ตั้งแต่ระดับเครือข่าย จนถึง ระดับเขตพื้นที่เป็นประจำทุกปี ถึงปัจจุบัน

-                   เป็นผู้ฝึกสอนการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ 1 – 6 งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ  ครั้งที่ 61  จังหวัดพิจิตร    ได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่ 5 ด้วยคะแนน 88.60 ปี พ.ศ. 2554

-                   ความสำเร็จในทางวิชาการ ด้านการสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จากผลการสอบ O- NET  มีพัฒนาการขึ้นตามลำดับและสูงกว่าระดับประเทศ  3 ปี ซ้อน คือ ปีพ.ศ. 2557 – 2559

2.1   วิธีดำเนินงาน/ ขั้นตอนการดำเนินงานให้เกิด ผลสำเร็จตามเป้าหมาย

        2.1.1  การทำงานทุกครั้งได้กำหนดเป้าหมายไว้เชิงบวก ทั้งผู้สอนและผู้เรียน

        2.1.2   ดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอย่างจริงจังไม่ท้อ เต็มเวลา เต็มความสามารถ

        2.1.3  เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคก็หาวิธีแก้ไขทันที ให้การเสริมแรงเชิงบวกและลบตาม             

                  ความเหมาะสม

  2.1.4     ประเมินความสำเร็จตามสภาพจริง เน้นการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการทำสื่อหรือให้นักเรียนทำ

                    ผลงานจากการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาภาษาไทย ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมา

                   พัฒนาต่อไป

  2.2   ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ

          2.2.1    นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียน และสนุกกับการเรียนภาษาไทย สังเกตผู้เรียนจะสอบถาม

                      และรีบเข้าห้องเรียนตรงเวลา  ส่งงานเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

          2.2.2      ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นอย่างดียิ่งทั้งในห้องเรียนและนอกเวลาเรียน

           2.2.3      ผู้ปกครองให้การดูแลเอาใจใส่เสมอ สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นในแฟ้มงานและการ

                        สนทนาเมื่อพบกัน

2.2.4    การใช้สื่อการสอนหลากหลายวิธีการ เช่น การใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ สื่อการผลิตจาก BBL เพลง เกม เป็นต้น

2.3    ปัญหา   อุปสรรค   จุดที่ควรพัฒนา

2.3.1     เนื่องด้วยทางโรงเรียนมีการจัดการศึกษาแบบการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กพิเศษบกพร่องทางการเรียนรู้ ทางอารมณ์ จึงมักจะพบปัญหาระหว่างดำเนินการเรียนการสอน ขาดความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมและความแตกต่างต่อการรับรู้ ทำให้ผู้สอนต้องจัดเตรียมการสอนและใช้วิธีการให้เหมาะสมในการควบคุมอยู่เสมอ  ก็จะพยายาม ต่อไป

               2.3.2    การจัดกิจกรรมหรือดำเนินการสอนไม่เป็นตามแผนหรือเป้าหมายในบางครั้ง เนื่องด้วยมีงานด่วน  งานกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันต่างๆทำให้ผู้เรียนไม่ได้รับการเรียนการสอนได้เต็มเวลาหรือครูมีงานด่วนที่ต้องจัดการตามนโยบายโครงการ เป็นต้น

               2.3.3   จุดที่ควรพัฒนา  คือ 

                 ความมุ่งมั่นของผู้เรียนและแรงเสริมเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพวกเขา

 


 เข้าชม : 2546    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.สันกำแพง 5 บทความล่าสุด

      นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  2 / ก.ย. / 2561
      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นางทรายแก้ว คันธา โรงเรียนวัดล้านตอง  9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWORDS นางศศิธร สินลา โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)   9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560 นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  9 / ก.ย. / 2560
      ผลการสอบ O- NET มีพัฒนาการขึ้นตามลำดับและสูงกว่าระดับประเทศ 3 ปี ซ้อน นางสาวอุบลรัตน์ วิชัยหาญ โรงเรียน บ้านแช่ช้าง เทพนานุกูล   9 / ก.ย. / 2560  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30419 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2279 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4657 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4539 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3772 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2542 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3683 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2800 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4470 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4136 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13680 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19115 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info