[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1930 ]

บทความหมายเลข 348 | คะแนน Rating: 2.5/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 39 votes)

Tag :

Best  Practice : การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โดย...นายคณิต  ไชยลังการ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) : น้องหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง

1.             ชื่อผลงาน Best Practice  การจัดกิจกรรมน้องหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง
( กิจกรรมการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนบ้านเชิงดอย

(ดอยสะเก็ดศึกษา) )
                2.             ชื่อผู้นำเสนอผลงาน  โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  อีเมลล์ E-mail info@bancherngdoi ac.th Website www. bcd.ac.th
               3.             หลักการเหตุผล/ความเป็นมาของ Best Practice  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล โดยเด็กต้องได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและบริบทของสังคม โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ปี 2549และปี 2553 อีกทั้งได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบปี 2548เป็นต้นมา  จึงได้เห็นความสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูเด็กและได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนโดยจัดห้องกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

4.    วัตถุประสงค์
4.1   เพื่อพัฒนานักเรียนปฐมวัยโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)ให้มีความพร้อมด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

4.2  เพื่อพัฒนาผลพัฒนาการและเตรียมความพร้อมให้เด็กได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาตามเป้าหมายของหลักสูตรและแผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ

5.             แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินงานได้ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๔๖ และได้นำแนวคิดต่างๆดังนี้มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

5.1 แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก  พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาจะมีความสัมพันธ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับขั้นตอนไปพร้อมกันทุกด้าน  เด็กแต่ละคนจะเติบโตและมีลักษณะพัฒนาการแตกต่างกันไปตามวัย   ทฤษฎีพัฒนาการทางร่างกายที่อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กว่ามีลักษณะต่อเนื่องเป็นลำดับขั้น เด็กจะพัฒนาถึงขั้นใดจะต้องเกิดวุฒิภาวะของความสามารถขั้นนั้นก่อน หรือ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาที่อธิบายว่าเด็กเกิดมาพร้อมวุฒิภาวะซึ่งจะพัฒนาขึ้นตามอายุ              ประสบการณ์ ค่านิยมทางสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ ที่อธิบายว่าเด็กจะพัฒนาได้ดีถ้าในแต่ละช่วงอายุเด็กได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ตนพอใจ  ได้รับความรัก ความอบอุ่นอย่างเพียงพอจากผู้ใกล้ชิด มีโอกาสช่วยตนเอง  ทำงานที่เหมาะสมกับวัยและมีอิสระที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนอยากรู้รอบ ๆ ตนเอง

5.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ การเรียนรู้ของมนุษย์เรามีผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ผู้เรียนมี                ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กระทำให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง และการเรียนรู้จะเป็นไปได้ดี       ถ้าผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  ได้เคลื่อนไหว  มีโอกาส      คิดริเริ่มตามความต้องการและความสนใจของตนเอง  รวมทั้งอยู่ในบรรยากาศที่เป็นอิสระ  อบอุ่นและปลอดภัย  ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 

5.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเล่นของเด็ก   การเล่นถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญในชีวิตเด็กทุกคน           เด็กจะรู้สึกสนุกสนาน  เพลิดเพลิน ได้สังเกต  มีโอกาสทำการทดลอง สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและค้นพบด้วยตนเอง  การเล่นจะมีอิทธิพลและมีผลดีต่อการเจริญเติบโต  ช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  จากการเล่นเด็กมีโอกาสเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย ได้ใช้ประสาทสัมผัสและการรับรู้ ผ่อนคลายอารมณ์ และ แสดงออกถึงตนเอง เรียนรู้ความรู้สึกของผู้อื่น  การเล่นจึงเป็นทางที่เด็กจะสร้างประสบการณ์เรียนรู้สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ความเป็นอยู่ของผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์อยู่ร่วมกับผู้อื่น กับธรรมชาติรอบตัว 

   5.4 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม  บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่หรือแวดล้อมตัวเด็ก  ทำให้เด็กแต่ละคนแตกต่างกันไป ผู้สอนควรต้องเรียนรู้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบ เพื่อช่วยให้เด็กได้พัฒนา  เกิดการเรียนรู้  และอยู่ในกลุ่มคนที่มาจากพื้นฐานเหมือนหรือต่างจากตนได้อย่างราบรื่น มีความสุข 

6.             การดำเนินงาน/กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติ
6.1 จัดอาคารเรียนปฐมวัยแยกเป็นเอกเทศเฉพาะส่วนของปฐมวัยที่สอดคล้องและ

เหมาะสมโดยได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณการสนับสนุนการก่อสร้างจาก

คุณศุภชัย ศรีศุภอักษร ได้สร้างอาคารปฐมวัย 2 ชั้น จำนวนเงินกว่า 8 ล้านบาท

6.2 จัดห้องเรียน / ห้องเสริมประสบการณ์การเรียนรู้โดยแยกเป็นห้องต่างๆ ดังนี้
ห้องเรียนอนุบาล 1 จำนวน 2 ห้อง ห้องเรียนอนุบาล 2 จำนวน 2 ห้องโดยห้องเรียนต่างๆมีอุปกรณ์ครบครัน มีมุมประสบการณ์อย่างน้อย 5 มุมประสบการณ์ มีห้องอาบน้ำ ห้องน้ำภายในห้องเรียนมีอ่างล้างหน้าแปรงฟันภายในอาคารเรียน  จัดห้องกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ จำนวน 6 ห้องเรียน เช่น ห้องดนตรีปฐมวัย ห้องจริยะปฐมวัย ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย ห้องสมุดปฐมวัย ห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย ห้องวิชาการปฐมวัย โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุน

                                6.3 จัดช่วงเวลาในการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้เสริมประสบการณ์นอกเหนือจากกิจกรรมประจำวันปกติตามตารางการเรียนรู้โดยกำหนดช่วงเวลาในการใช้ห้องต่างๆและหมุนเวียนการเข้าเรียนรู้ตามห้องต่างๆครบทุกห้องภายใน 1 สัปดาห์

 

                 
คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสาร

 เข้าชม : 1930    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km เขตพื้นที่ 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสาวจันทนา ไฝเจริญ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  7 / ก.ย. / 2561
      นางอรุณี คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง  5 / ก.ย. / 2561
      นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวกรกฏ หลานรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่   2 / ก.ย. / 2561


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< พฤษภาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 27746 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 552 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 2958 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 2928 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 2230 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 978 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 2115 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 1005 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 2745 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 2551 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 11928 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 17312 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info