[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 10016 ]

บทความหมายเลข 346 | คะแนน Rating: 2.7/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 48 votes)

Tag :

Best  Practice : การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 
อำเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่
โดย..นางอัมภาพร  อาทิตย์  ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง : อนุบาลประสานชุมชน
มุ่งสู่แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ปีการศึกษา 2555

1.  ชื่อผลงาน            อนุบาลประสานชุมชน มุ่งสู่แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย     

2.  ชื่อผู้รายงาน         นางอัมภาพร   อาทิตย์

               ที่อยู่           โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง    ตำบลป่าตัน   อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่

                                  อีเมลล์    ampa_air@outlook.com 

3.  หลักการเหตุผล

               สภาพปัจจุบัน   มีปัญหาทางสังคมมากมาย     อีกทั้งยังมี  สื่อ  เทคโนโลยี  ที่ทันสมัย    และเจริญ

ก้าวหน้า ขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง  ผู้ปกครองมีความจำเป็นต้องออกไปทำงานนอกบ้านทุกวัน   ไม่ค่อยมีเวลา อบรมเลี้ยงดูบุตร  และช่วยกล่อมเกลาให้เด็กมีพฤติกรรม   มีคุณธรรม - จริยธรรมที่ดีงาม    จึงทำให้เด็กอาจหลงเชื่อในสิ่งที่ผิดๆ  ไม่รู้จักความพอเพียง  พอประมาณ  และมีเจตคติที่ไม่ดี  ต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวในชุมชนของตนเอง

           ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังระดับปฐมวัย    จึงได้จัดทำโครงการอนุบาลประสานชุมชนมุ่งสู่แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นี้ขึ้นมา    เพื่อช่วยกล่อมเกลาให้เด็กอนุบาลมีพฤติกรรมที่ดีงาม    เห็นแบบอย่างที่ดี  รู้จักอนุรักษ์    สืบสานภูมิปัญญาในท้องถิ่น   และวัฒนธรรมที่ดีงาม     มีเจตคติที่ดี   ต่ออาชีพต่างๆในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตนเองได้    และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้รับประสบการณ์ตรง ในการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ทั้งในและนอกโรงเรียน    ได้พบเห็นสิ่งต่างๆมากมาย  เป็นการพัฒนาในด้านสมองของเด็ก  และช่วยให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง  4   ด้าน  คือด้านร่างกาย   ด้านอารมณ์ - จิตใจ   ด้านสังคม   และด้านสติปัญญา

 4. วัตถุประสงค์

                  4.1    เด็กได้รับการส่งเสริม เรียนรู้ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามวัย

                  4.2    ได้เรียนรู้และช่วยกันอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง

                  4.3    สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตนเองได้

                  4.4    เด็กระดับปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพต่างๆในชุมชนของตนเอง

                  4.5    ได้รับการปลูกฝังในด้านคุณธรรม - จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม

                  4.6    เด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาสมองอย่างเต็มที่

                  4.7    ได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

                  4.8    เด็กได้รับการพัฒนาครบทั้ง   4    ด้าน
5.   แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดนี้มีที่มาจากแนวคิดทางการศึกษาของ  เรกจิโอ เอมีเลีย   (
Reggio  Emilia )  ซึ่งเป็นต้นคิดในเรื่องของ การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  จัดสภาพการเรียนรู้ที่สนองต่อความอยากรู้  และแรงจูงใจภายในของเด็ก   จัดสิ่งแวดล้อม  และกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน  โดยมีครอบครัว  ชุมชน  และโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

6.   การดำเนินงาน / กระบวนการ / วิธีปฏิบัติ
           จัดทำโครงการ อนุบาลประสานชุมชนมุ่งสู่แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย     โดยดำเนินการจัดกิจกรรมตาม โครงการดังนี้
       6.1   ศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  ที่เกี่ยวข้อง และนำรูปแบบ  เทคนิค วิธีการต่างๆมาปรับใช้กับโครงการ
       6.2   ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  และนำกิจกรรมสอดแทรกในหน่วยการเรียนรู้โดยคำนึงถึงพัฒนาการของเด็ก   และสภาพแวดล้อม ชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่

             กิจกรรมตามโครงการ มีดังนี้
               6.1.1     กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมระดับปฐมวัย     วิทยากร พระนรินทร์  กิตติโสภโณ  
           ได้นิมนต์พระนรินทร์  กิตติโสภโณ  เป็นพระวิทยากร ในการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม  เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง จำนวน  52  คน  ณ อาคารอนุบาล     พระวิทยากรได้สอนให้เด็กนั่งสมาธิที่ถูกต้อง   , การสวดมนต์ไหว้พระ  , การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์    และการเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ และเป็นเด็กที่ดีของคุณครู       จากการทำแบบสอบถาม ผู้ปกครอง ถึงการเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่   เด็กปฐมวัยปฏิบัติได้ ร้อยละ  96.00
               6.1.2    กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น   วิทยากรคือ   คุณยายหน้อย   พญางาย
          ได้เรียนเชิญคุณยายหน้อย  พญางาย  วิทยากรท้องถิ่น สืบสานภูมิปัญญาไทย จากบ้านม่อนฝ้าย    อ. เมือง   จ. เชียงใหม่  มาให้ความรู้กับเด็กในเรื่องการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นล้านนา เด็กๆควรสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป
               6.1.3   กิจกรรมสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น  วิทยากรคือ   คุณแสวง  วรรณวงศ์ 
นักเรียนทุกคนเรียนรู้กับวิทยากรภายนอก  คือคุณแสวง  วรรณวงศ์  ซึ่งเป็นกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียน มาเป็นวิทยากรทำโคมลอยร่วมกับเด็กๆ กิจกรรมนี้วิทยากรได้ให้เด็กระดับปฐมวัยช่วยกัน ติดกาวบนกระดาษว่าวและนำไปตากแดด ให้กาวแห้ง ก่อนจะนำมาประกอบเป็นโคมลอย เด็กๆทุกคนเรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้นและตั้งใจทำกิจกรรมทุกคน        
                   6.1.4     กิจกรรมทำอาหารและขนมพื้นบ้านของล้านนา  ( ไข่ป่าม , ขนมจ๊อก )                                *    วิทยากรทำอาหารพื้นบ้านล้านนา    การทำไข่ป่าม   คือคุณภัสรา  จันทรังสี                                 วิทยากรทำขนมพื้นบ้าน  การทำขนมจ๊อก     คือคุณศิริพร  ชัยมงคล      วิทยากรได้ให้ความรู้กับเด็กถึงการทำอาหารและขนมพื้นบ้านของล้านนา  ในเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา และนิยมทำรับประทานในท้องถิ่นตนเอง และเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา ซึ่งคนในท้องถิ่นได้ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน และเป็นแบบอย่างที่ดี   ที่เด็กๆทุกคนจะต้องอนุรักษ์และสืบทอดต่อๆกันไป

      6.2    นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
ดังนี้   
                6.2.1     นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนกล้วยหลังโรงเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึง  ประโยชน์ของ   ต้นกล้วย และนำกล้วยมาทำของหวานรับประทาน
                6.2.2     นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงเลี้ยงไก่เพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้  ถึง การเลี้ยงไก่  และนำไข่ไก่มาเป็นอาหารกลางวันของเด็ก
                6.2.3     นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ บ่อเลี้ยงกบในโรงเรียน  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการเลี้ยงกบ  เพื่อ นำไปขาย  และเลี้ยงไว้เป็นอาหาร
                6.2.4     นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงเพาะเห็ดในโรงเรียน  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้  ถึง การเพาะเห็ด และนำเห็ดมาเป็น อาหารกลางวันของเด็ก
                6.2.5     นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้บ่อเลี้ยงปลาในโรงเรียน  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้  ถึง การเลี้ยงปลา  เพื่อนำมาเป็นอาหารกลางวันของเด็ก และเลี้ยงไว้ขาย
                6.2.6    นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  สวนกุหลาบ  วิทยากร คุณประเสริฐ ภูทอง,คุณบุญธรรม  เสาร์ฝั้น           กิจกรรมนี้ได้นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่  สวนดอกกุหลาบ ใกล้ๆโรงเรียนเพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น เด็กได้เรียนรู้และ ลงมือปฏิบัติจริงในการติดตา  การตอนกิ่ง ต้นกุหลาบ
        6.3  นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย นอกโรงเรียน  ดังนี้  
                6.3.1    นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  อ.แม่ริม เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง   ได้เรียนรู้ถึงการพอเพียง  พอประมาณ  และมีภูมิคุ้มกัน
                6.3.2    นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่บ้านม่อนฝ้าย ต. ป่าตัน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นล้านนา   เด็กๆควรสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป
                6.3.3    นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  วัดเมืองลัง  ต. ป่าตัน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ ประเพณี การถวายเทียนพรรษา   รู้ถึงขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมของท้องถิ่น
                6.3.4    นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  วัดเจดีย์หลวง   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  เชียงใหม่   เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ ประเพณีที่ดีงาม   วัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมายาวนาน
                6.3.5    นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  น้ำพุร้อนสันกำแพง  ต.บ้านสหกรณ์  อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
พื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  ได้เรียนรู้แหล่งท่องเทียวในจังหวัดของตนเอง     
                  6.3.6    นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  สวนสัตว์เชียงใหม่  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  รู้จักชื่อสัตว์  และที่อาศัยของสัตว์ต่างๆ
                  6.3.7   นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  พืชสวนโลก   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัว  

7.   แผนการดำเนินงาน / ระยะเวลาในการดำเนินงาน        ตลอดปีการศึกษา   2555   -   2556                    7.1      กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมระดับปฐมวัย  ปฏิบัติกิจกรรม  วันที่   13  กรกฎาคม  2555               
7.2      กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น   ปฏิบัติกิจกรรม    วันที่   20   กรกฎาคม   2555
                     
7.3
      กิจกรรมสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น ปฏิบัติกิจกรรม วันที่  7  พฤศจิกายน 2555                  7.4      กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้  สวนกุหลาบ   ปฏิบัติกิจกรรม    วันที่   20   ธันวาคม   2555                    7.5      กิจกรรมทำอาหารและขนมพื้นบ้านของล้านนา  ทำไข่ป่าม ปฏิบัติ วันที่  20  มิถุนายน 2555               ขนมจ๊อก  ปฏิบัติกิจกรรมวันที่  1   สิงหาคม  2555
7.6      กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนกล้วยหลังโรงเรียนกล้วย        5  ครั้ง  /ภาคเรียน
7.7      กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเลี้ยงไก่ เพื่ออาหารกลางวัน    5  ครั้ง  /ภาคเรียน
7.8      กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ บ่อเลี้ยงกบในโรงเรียน     5  ครั้ง  /ภาคเรียน
7.9      กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงเพาะเห็ดในโรงเรียน     5  ครั้ง  /ภาคเรียน
7.10     กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้บ่อเลี้ยงปลาในโรงเรียน    5  ครั้ง  /ภาคเรียน
7.1.11   กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้  สวนกุหลาบ    2 ครั้ง  /ภาคเรียน
        6.3    นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย นอกโรงเรียน  ดังนี้  
                   6.3.1    นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  อ.แม่ริม  ปี 2555
                   6.3.2    นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่บ้านม่อนฝ้าย ต. ป่าตัน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
 ปีการศึกษา 2555

                   6.3.3    นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  วัดเมืองลัง  ต. ป่าตัน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   ปีการศึกษา 2555
                   6.3.4    นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  วัดเจดีย์หลวง  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  ปีการศึกษา 2555
                   6.3.5    นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  น้ำพุร้อนสันกำแพง  ต.บ้านสหกรณ์  อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่          ปีการศึกษา  2555
                  6.3.6    นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  สวนสัตว์เชียงใหม่  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  ปีการศึกษา 2555
                   6.3.7   นำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  พืชสวนโลก   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  ปีการศึกษา 2555

8.   ผลการปฏิบัติจากการจัดกิจกรรม
                    8.1      กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมระดับปฐมวัย   เด็กสวดมนต์ไหว้พระได้อย่างคล่องแคล่ว  และนั่งสมาธิได้อย่างถูกต้อง   เด็กสามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ได้อย่างถูกต้อง    เป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ และเป็นเด็กที่ดีของคุณครู    (จากแบบสอบถามผู้ปกครอง )
                    8.2     กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น    เด็กเล่าถึงการอนุรักษ์ประเพณี  และวัฒนธรรมในท้องถิ่นล้านนาของตนเองได้   เด็กปฏิบัติได้ตามขั้นตอนการทำตุงสามเหลี่ยม สามารถนำไปปฏิบัติจริงที่บ้านได้                  
                   8.3   กิจกรรมสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น (ประเพณีลอยกระทง )     เด็กบอกได้ถึง ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองได้     เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง   สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้
                  8.3     กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้  สวนกุหลาบ    เด็กมีเจตคติที่ดี ในการประกอบอาชีพสุจริตของคนในท้องถิ่น    เด็กสามารถเล่าถึงขั้นตอนในการติดตาดอกกุหลาบได้    สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้
                 8.4    กิจกรรมทำอาหารและขนมพื้นบ้านของล้านนา  ( ไข่ป่าม , ขนมจ๊อก )   เด็กปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำอาหารและขนมพื้นบ้านของล้านนาได้    นำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้
                 8.5    การไปศึกษาสวนกล้วยหลังโรงเรียนเพื่อ  เด็กสามารถบอกถึง ประโยชน์  ส่วนต่างๆของ 

 ต้นกล้วยได้ 
                8.6    การไปศึกษาโรงเลี้ยงไก่เพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน    เด็กบอกได้ถึงประโยชน์ในการ  เลี้ยงไก่   และบอกได้อาหารที่ทำจากไข่ได้
                8.7   การไปศึกษา บ่อเลี้ยงกบในโรงเรียน  เด็กบอกได้ถึง  การเลี้ยงกบ เพื่อนำไปขาย    และเลี้ยง   ไว้เพื่อเป็นอาหาร
                8.8    การไปศึกษาโรงเพาะเห็ดในโรงเรียน    เด็กบอกได้ถึงประโยชน์  ในนำเห็ดมาเป็นอาหารกลางวันของเด็ก  และเพาะไว้ขาย เป็นรายได้ของครอบครัว
                8.9    การไปศึกษาแหล่งเรียนรู้บ่อเลี้ยงปลาในโรงเรียน  เด็กบอกได้ถึงประโยชน์  ในนำปลา   มาเป็นอาหารกลางวันของเด็ก    และเลี้ยงไว้ เป็นรายได้ของครอบครัว
                8.10   การนำเด็กไปศึกษา  สวนกุหลาบ  เด็กบอกได้ถึงวิธีและขั้นตอนของการตอนกิ่ง ต้นกุหลาบ
                8.11   การนำเด็กไปศึกษาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  อ.แม่ริม เด็กบอกได้ถึงการประหยัด  การใช้สิ่งของต่างๆอย่างคุ้มค่า  
                8.12   การนำเด็กไปศึกษา ที่บ้านม่อนฝ้าย ต. ป่าตัน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  เด็กบอกได้ถึงการทำของเล่นของใช้ ที่ทำจากไม้ไผ่ จากวัสดุในท้องถิ่นไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง  เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
                8.13   การนำเด็กไปศึกษา วัดเมืองลัง  ต. ป่าตัน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   เด็กเล่าได้ถึงประเพณี การถวายเทียนพรรษา  ร่วมกับครูและเพื่อนๆ  และทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว
                8.14   การนำเด็กไปศึกษา  วัดเจดีย์หลวง   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   เด็กบอกได้ถึงการใส่ขันดอก  เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานในท้องถิ่นตนเอง
                8.15   การนำเด็กไปศึกษา น้ำพุร้อนสันกำแพง  ต.บ้านสหกรณ์  อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่เด็กบอกได้ถึงสถานที่ท่องเทียวในจังหวัดของตนเอง  และประโยชน์ของน้ำพุร้อน 
                8.16    นำเด็กไปศึกษา  สวนสัตว์เชียงใหม่  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   เด็กสามารถบอกชื่อสัตว์ที่ตนพบเห็นได้ถูกต้อง    และบอกที่อาศัยของสัตว์ต่างๆได้
                 8.17    นำเด็กไปศึกษา  พืชสวนโลก   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  เด็กสามารถบอกได้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ของเด็กได้ตามวัย

9.  ปัจจัยที่ทำให้วิธีการประสบผลสำเร็จ
                   ผู้บริหารโรงเรียน   คณะครู   ผู้ปกครอง   พระสงฆ์   ชุมชน    และนักเรียน ให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดทำโครงการ/กิจกรรม  ในครั้งนี้จนประสบผลสำเร็จ 

10.  บทเรียนที่ได้รับ
               จากโครงการ    อนุบาลประสานชุมชนเข้าสู่แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย      ทำให้เด็กได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง  สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตนเองได้  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ที่สุจริตต่างๆในชุมชนของตนเอง     และช่วยกันอนุรักษ์  สืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองได้  เด็กได้รับการปลูกฝังในด้านคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  ได้เรียนรู้ถึงความพอเพียง  พอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามวัย  จากการปฏิบัติตามโครงการนี้     ส่งผลให้เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง   ได้รับการพัฒนาครบทั้ง   4    ด้าน   คือด้านร่างกาย  อารมณ์ - จิตใจ  สังคม   และสติปัญญา และได้นำไปเผยแพร่ให้กับคณะครูโรงเรียนต่างๆ   ที่มาศึกษาดูงาน อยู่เสมอ  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ    และเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1  และจากการทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อ ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมือลัง    สรุปผลการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้   ได้ระดับมากและมากที่สุด  คิดเป็น ร้อยละ 95.00     โรงเรียนผ่านการประเมินรับรอง คุณภาพจากภายนอก  (สมศ. )  และผ่านการประเมิน   ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง   ทุกมาตรฐาน  และตัวบ่งชี้  ได้ระดับดีมาก 

    เข้าชม : 10016    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km เขตพื้นที่ 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสาวจันทนา ไฝเจริญ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  7 / ก.ย. / 2561
      นางอรุณี คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง  5 / ก.ย. / 2561
      นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวกรกฏ หลานรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่   2 / ก.ย. / 2561


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< พฤษภาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 27746 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 552 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 2958 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 2928 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 2230 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 978 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 2115 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 1005 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 2745 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 2551 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 11928 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 17312 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info