[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1800 ]

บทความหมายเลข 324 | คะแนน Rating: 2.5/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 35 votes)

Tag :

 ชื่อเรื่อง  :                                 ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ด้วยกิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุกสำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อผู้ศึกษา  :                           นางวรารัตน์  สิริจิตราภรณ์

หน่วยงานที่สังกัด  :             โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)                                                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1                                  

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาเรื่อง  ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมคณิตศาสตร์

แสนสนุกสำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมคณิตศาสตร์

แสนสนุกสำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุกสำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในระหว่างการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 อายุ 5-6 ปี ในห้อง ก และห้อง ข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัด เชียงใหม่ จำนวน 50 คน กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเด็กทั้งสองห้องมีพัฒนาการไม่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างใช้ห้องเรียน ที่ผู้ศึกษาเป็นครูประจำชั้น คือ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในห้อง ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) อำเภอดอยสะเก็ด    จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมคณิตศาสตร์  แสนสนุกชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 32 กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุกสำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 32 แผน แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก จำนวน 1 ฉบับ  เก็บข้อมูลด้วยตนเอง จากแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก แบบสังเกตพฤติกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจงนับ หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความก้าวหน้า ค่า t - test วิเคราะห์ผลแล้วนำเสนอเป็นตารางประกอบคำบรรยาย ทั้งภาพรวมและรายพฤติกรรม และรวบรวมผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในระหว่างการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก นำเสนอในรูปแผนภูมิประกอบคำบรรยายรายพฤติกรรม  สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

                   ผลการศึกษาพบว่า 

                            1. กิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุกสำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่จัดทำขึ้น สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ 81.43/89.60 ได้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ตามที่กำหนด

                   2. การเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยภาพรวม ก่อนและหลังจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุกสำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2  พบว่า ค่า t ที่คำนวณได้คือ  32.73 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า t = 2.063  ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 สรุปได้ว่าความแตกต่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นั่นคือผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม

                การเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ รายพฤติกรรม ก่อนและหลังจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุกสำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2  พบว่า ทุกรายพฤติกรรม หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังต่อไปนี้ การจัดประเภท ก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.56 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.56 ค่า t ที่คำนวณได้คือ 2.12 การจับคู่ ก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.80 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.92 ค่า t ที่คำนวณได้คือ 2.11 การเปรียบเทียบน้ำหนัก ก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.76 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.60 ค่า t ที่คำนวณได้คือ 2.1 รูปทรงเรขาคณิต ก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.56 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.64 ค่า t ที่คำนวณได้คือ 2.07 และการนับจำนวน 1-20 ก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.12 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.20 ค่า t ที่คำนวณได้คือ 2.11

                3. จากการศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในระหว่างการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก ปรากฏว่า ด้านการจัดประเภท  จำนวน 16 ครั้ง พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับจากค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ 1.60 ระดับคุณภาพ พอใช้ ถึงค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.00 ระดับคุณภาพ ดี ด้านการจับคู่ จำนวน 7 ครั้ง พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับจากค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ 1.84 ระดับคุณภาพ พอใช้ ถึงค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.00 ระดับคุณภาพ ดี ด้านการเปรียบเทียบน้ำหนัก จำนวน 10 ครั้ง พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับจากค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ 1.68 ระดับคุณภาพ พอใช้ ถึงค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.00 ระดับคุณภาพ ดี ด้านรูปทรงเรขาคณิต  จำนวน 9 ครั้ง พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับจากค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ 1.80 ระดับคุณภาพ พอใช้ ถึงค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.00 ระดับคุณภาพ ดี ด้านการนับจำนวน 1-20  จำนวน 22 ครั้ง พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับจากค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ 1.60 ระดับคุณภาพ พอใช้ ถึงค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.00 ระดับคุณภาพ ดี

 

  เผยแพร่ข้อมูลโดย...  นางวรารัตน์ สิริจิตราภรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)              

 

                         เข้าชม : 1800    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.ดอยสะเก็ด 5 บทความล่าสุด

      การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน นายสมศักย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลวงเหนือ  9 / ก.ย. / 2560
      นางสุนทรี นวลศรี   8 / ก.ย. / 2559
      นางพิศมัย เทวาพิทักษ์  8 / ก.ย. / 2559
      นางรุ่งรัฐิธยา เจริญยิ่งโยชน์  8 / ก.ย. / 2559
      ัYoutube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา  10 / ก.ย. / 2557  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายเดช ศิรินาม
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
s

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< กุมภาพันธ์ 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 26370 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
29 / ม.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
ยินดีต้อนรับ  [เข้าชม 50 ครั้ง ]  
คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560 กลุ่มศึกษานิเทศก์

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 2109 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 2144 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 1428 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 141 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 1300 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 125 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 1919 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1718 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 11042 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 16463 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info