[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 5760 ]

บทความหมายเลข 299 | คะแนน Rating: 3.1/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 31 votes)

Tag :

 Best Practice

โรงเรียนชลประทานผาแตก อำเภอ ดอยสะเก็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

 

1.              ชื่อ Best Practice  กิจกรรมเธอกับฉันชวนกันออกกำลังกาย

 

2.   ชื่อผู้นำเสนอ  นายอรุณ   นำโชคชัยเจริญกุล   ตำแหน่ง   ครูชำนาญกา

      โรงเรียน  ชลประทานผาแตก    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1

 

3.   ผลงาน / นวัตกรรมคืออะไร

      การใช้กิจกรรมด้านกีฬาและการออกกำลังกาย  พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

ด้านร่างกาย   จิตใจ   อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   ส่วนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาก็ส่งเสริมให้สู่ความเป็นเลิศ

 

4.   แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดผลงาน / นวัตกรรมที่นำเสนอ

               จากสภาพปัจจุบัน   โรงเรียนได้เน้นงานวิชาการในทุก  ๆ  ด้าน  เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีพื้นฐาน

ในด้านงานวิชาการ    มีความรู้และประสบการณ์     เพื่อให้นักเรียนใช้ในการศึกษาต่อและใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข  โดยพยายามหากระบวนการ  วิธีการและสื่อเทคโนโลยี    ต่าง   ๆ  เพื่อให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จ  ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาโรงเรียนทั่วไป  แต่ว่าผลที่คาดหวังของโรงเรียนก็ไม่สามารถที่จะเกิดได้ตามที่โรงเรียนได้ตั้งเป้าหมายไว้     เนื่องมาจากตัวนักเรียนเองส่วนมาก   

 ยังไม่มีความพร้อมเพียงพอที่จะรับการถ่ายทอดความรู้จากกระบวนการสอนของคณะครูได้  เนื่องมาจาก

1.   ปัญหาด้านสุขภาพ     

-   นักเรียนมีโรคประจำตัว   ทำให้สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง

-   นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

-   นักเรียนมีภาวะความเครียดสูง

2.   ปัญหาด้านวินัย

                            -    นักเรียนขาดความรับผิดชอบ   ความเสียสละ   ความซื่อสัตย์

                            -    นักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบของโรงเรียน

                            -    นักเรียนขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

              3.   ปัญหาด้านพฤติกรรมเสี่ยง

                            -    สภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

                            -    การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

                            -    นักเรียนติดเกมส์ ,  อินเตอร์เน็ต

                            -    นักเรียนมีเวลาว่างหลังเลิกเรียนมากเกินไป                           

             ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้กำหนดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อใช้แก้ปัญหา   โดยให้นักเรียนทุกคนออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกวันหลังเลิกเรียน    โดยหลังเลิกเรียนทุกวัน  นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา  ที่โรงเรียนจัดให้  คือ

        1.  นักเรียนที่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนอยู่แล้วแยกซ้อมตามประเภทของตนเอง

        2.  นักเรียนชั้น ป. 1 - ป. 2    วิ่งอย่างน้อย  5  รอบ ( สนามหน้าโรงเรียน  รอบละ 200 เมตร )

        3.  นักเรียนชั้น ป. 3 - ป. 6    วิ่งอย่างน้อย  7  รอบ

        4.  นักเรียนชั้น ม. 1 - ม. 3     วิ่งอย่างน้อย  10 รอบ

        5.  นักเรียนทุกคนต้องเต้นแอโรบิค สัปดาห์ละ 2   วัน   ตามตารางที่จัดให้

        6.  หลังจากเลิกกิจกรรมตามตารางแล้ว  นักเรียนสามารถทำกิจกรรมอื่น ที่ตนเองต้องการได้ 

        7.  เข้าร่วมกิจกรรม  วันละ  45 นาที - 1  ชั่วโมง 

        8.  วันไหนฝนตกงดกิจกรรม  ยกเว้นกีฬาบางประเภท  ที่สามารถซ้อมในร่มได้  

        9.  นักเรียนที่ป่วยไม่ต้องทำกิจกรรม      

 

5.   เงื่อนไขที่ทำให้ผลงาน / นวัตกรรมประสบความสำเร็จ

การควบคุมดูแล  ติดตาม

              1.   การกระทำกิจกรรมของนักเรียนจะมีครูเป็นผู้ดูแลและร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายด้วย  

              2.   ใช้ระบบพี่ดูแลน้อง โดยรุ่นพี่จะแบ่งหน้าที่ควบคุมการทำกิจกรรมของรุ่นน้องตามความถนัด

              3.   ศิษย์เก่าที่เป็นรุ่นพี่เป็นผู้ดูแล โดยแยกตามชนิดกีฬาที่ถนัดและรุ่นพี่ก็ร่วมซ้อมเองด้วย    เพื่อเตรียมตัวในการคัดตัวกีฬาเยาวชนของจังหวัด   ซึ่งปัจจุบันเรามีนักเรียนและศิษย์เก่าหลายคนเป็นนักกีฬาเยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่และนักกีฬาทีมชาติไทย

              4.   ผู้ปกครองที่มารอรับนักเรียนก็จะร่วมกิจกรรมด้วย  เช่น  เต้นแอโรบิค  วิ่ง  เล่นฟุตบอล   เล่นเปตอง

              5.   การเชิญวิทยากรที่มีความสามารถมาให้ทักษะและความรู้ด้านกีฬา

              6.   มีการประเมินและปรับปรุงกิจกรรม  เพื่อความทันสมัยและตรงกับความต้องการของนักเรียน

 

หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม

              1.   นักเรียนทุกคนจะมี    สมุดบันทึกกิจกรรมเธอกับฉันชวนกันออกกำลังกาย  คนละเล่ม   เพื่อบันทึกว่าแต่ละวันทำกิจกรรมอะไรบ้าง   

             2.   ทุกห้องจะมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ห้องละ  5 - 7  คน    ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะ

ที่ไว้วางใจได้    เป็นผู้ดูแลและลงชื่อเป็นหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน  หากเป็นวันหยุดเรียน        ให้ผู้ปกครองลงชื่อแทน

             3.   ทุกวันสิ้นเดือนให้หัวหน้าห้องรวบรวมสมุดบันทึกให้ครูประจำชั้นตรวจและลงชื่อ

             4.   แต่ละภาคเรียน  ครูผู้สอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  จะรวบรวมสมุดบันทึก  มาตรวจเพื่อให้คะแนนโดยคิดเป็น   20  %  ของวิชาพลศึกษาและให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงชื่อรับทราบ

 

6.   ลักษณะพิเศษ( จุดเด่น ) ของผลงาน / นวัตกรรมที่นำเสนอ

                 การทำกิจกรรมมีหลักการง่าย ๆ  โดยยึดหลักทฤษฎี  คือ

       1.  การให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทุกวัน  อย่างต่อเนื่อง  จนติดเป็นนิสัย

       โดยยึดหลักทฤษฎี  การปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย       ของ  เบนจามิน บลูม

2.   การปฏิบัติซ้ำ ๆ  บ่อย  ๆ  เมื่อได้รับสิ่งเร้า  ช่วยให้การเรียนรู้และความสามารถคงทนถาวรและเกิด ความชำนาญ   โดยยึดหลักทฤษฎี   ของ ธอร์นไดค์      

3.   การใช้หลักการจูงใจ  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรม ของ ไฮซ์เบอร์ก

โดยการ

       3.1  คิดแบบฝึกใหม่ ๆ  และวิธีการออกกำลังกายที่สนุกสนานและนักเรียนมีส่วนร่วมมาใช้ 

       3.2  ซื้อ  ดัดแปลง  ปรับปรุง  อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกกำลังกายที่หลากหลายและผู้เรียนสนใจ 

       3.3  เชิญนักกีฬาที่มีชื่อเสียง  เช่น  นักกีฬาทีมชาติ  มาเป็นวิทยากร

       3.4  กิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

       3.5  ให้นักเรียนรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์การแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด  ภาคและประเทศ  มาคุยให้ฟัง

 

7.   ผลที่สะท้อนจากผลงาน / นวัตกรรม ( ตรงกับเป้าหมายของงาน )

      ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม

 1.   นักเรียนมีสุขภาพจิตดี  อย่างน้อย  90  %

 2.   นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ

 3.   นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

       -  ชนะเลิศ  วิ่ง  สพฐ. - ฮอนด้า  31 ขา สามัคคี ปี 5 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจำปี  2553

       -  ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่  เหรียญทองคริกเก็ตทีมชาย  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปี  2553

       -  นักเรียนเป็นนักกีฬากีฬาคริกเก็ตทีมชาติไทย  จำนวน  15  คน

        4.   นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด  100  %

 5.   นักเรียนรักการออกกำลังกาย  อย่างน้อย  85  %

       -  ได้รับเกียรติบัตร  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับทอง  2  ปีซ้อน

 6.   นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูง  ตามเกณฑ์  อย่างน้อย  85  %

 7.   นักเรียนใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนอย่างเป็นประโยชน์   อย่างน้อย  95  %

 8.   นักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี   อย่างน้อย  85  %

 9.   นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง   อย่างน้อย  95  %

 10. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามที่โรงเรียนต้องการ  อย่างน้อย  80  %

 11. นักเรียนสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน  ครอบครัวและชุมชน  ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ

 

8.   การสรุปบทเรียน ( Lesson  Learned ) เพื่อการพัฒนาต่อยอด

         1.   โรงเรียนได้จัดทำเอกสารเป็นรูปเล่ม  สามารถนำไปขยายผลให้กับโรงเรียนอื่นที่สนใจนำไปดำเนินการตามได้  เนื่องจากรูปแบบและกระบวนการไม่ยุ่งยากและไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ  แต่อย่างใด

         2.   โรงเรียนได้ดำเนินการเผยแพร่กิจกรรม  ไปยังโรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนที่สนใจ

  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

..............................................................................................

 เข้าชม : 5760    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.ดอยสะเก็ด 5 บทความล่าสุด

      การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน นายสมศักย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลวงเหนือ  9 / ก.ย. / 2560
      นางสุนทรี นวลศรี   8 / ก.ย. / 2559
      นางพิศมัย เทวาพิทักษ์  8 / ก.ย. / 2559
      นางรุ่งรัฐิธยา เจริญยิ่งโยชน์  8 / ก.ย. / 2559
      ัYoutube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา  10 / ก.ย. / 2557


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายเดช ศิรินาม
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
s

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< กุมภาพันธ์ 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 26370 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
29 / ม.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
ยินดีต้อนรับ  [เข้าชม 50 ครั้ง ]  
คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560 กลุ่มศึกษานิเทศก์

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 2109 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 2144 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 1428 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 141 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 1300 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 125 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 1919 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1718 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 11042 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 16463 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info