[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1120 ]

บทความหมายเลข 285 | คะแนน Rating: 2.6/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 30 votes)

Tag : km อ.เมืองเชียงใหม่

แบบรายงานวิธีการดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

 

            ผู้รายงาน นางสาวชมัยพร    นามสกุล  บริพันธกุล   ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนวัดขะจาว   โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 086-1791290    e-mail: maipon996@hotmail.com

ประสบผลสำเร็จในด้าน

          การบริหารการจัดการศึกษา

           การจัดการเรียนการสอน

          สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

จนเป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์

           ระดับนานาชาติ                          ระดับชาติ

           ระดับภาค                                 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

           ระดับชุมชน                                อื่นๆ...............................

          ข้าพเจ้าได้รายงานวิธีการดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  บนเว็บไซต์แมงมุม  โดยใช้ชื่อว่า กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ“รักษ์โลกให้น่าอยู่ ”

          สามารถดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ (Website/Facebook)  

           https://www.facebook.com/maipon996

                มีปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ คือ

          - ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความตระหนักและให้ความสำคัญในโครงการ/กิจกรรม

          - ได้รับความร่วมมือที่ดีระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

 

          มีวิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย คือ

          ขั้นตอนที่ 1 สร้างความตระหนัก

           ผู้บริหารประชุมคณะครู เพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมบูรณการเรียนรู้ในโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ความมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

          ขั้นตอนที่ 2 พร้อมนำสู่การปฏิบัติ

          2.1  โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้และการประเมิน

          2.2   ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้  หน่วยบูรณาการ “รักษ์โลกให้น่าอยู่”   การสอนบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ มีการสนับสนุนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง

                                                        2.3  จัดในกิจกรรมนักสืบสายน้ำน้อยอนุรักษ์แม่ปิง

                                                        2.4  จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ความมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม                      

              2.5 ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ความมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจำวันของโรงเรียน เช่นโครงการประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

2.6 สร้างเครื่องมือที่เหมาะสม/สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เลือกดำเนินการ
2.7 รายงานผลการพัฒนาต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

          ขั้นตอนที่ 3 สร้างสรรสิ่งที่ดีงาม

                  จากการที่โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ และเผยแพร่แก่ชุมชนตามสถานที่ต่างๆ ในกิจกรรมรักษ์โลกให้น่าอยู่ 

          มีปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา        

     1)  ต้องสร้างความรู้และวิธีการจัดการเรียนรู้และการพัฒนานักเรียนให้ทั่วถึง

 

          2)  ต้องมีการกำกับดูแลนักเรียนในการศึกษาเรียนรู้ให้ตรงประเด็นและเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

           มีข้อเสนอแนะคือ

 

1)     วิเคราะห์หลักสูตรและตัวชี้วัดเพื่อให้รู้เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้

 

2)      การทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ร่วมกัน 

 

3)      การพัฒนาการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นจะต้อง   พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ 
 ความสามารถให้เพิ่มมากขึ้น

 

 4)      นิเทศติดตามผล  เพื่อหานวัตกรรมใหม่ในการแก้ปัญหา  แนะนำ  สนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้  เพื่อพัฒนา
  ศักยภาพของนักเรียน

 


                                      ลงชื่อ

                                                 (นางสาวชมัยพร  บริพันธกุล)

                                                             ผู้รายงาน

                                                      19 มิถุนายน 2556
เข้าชม : 1120    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.เมืองเชียงใหม่ 2 5 บทความล่าสุด

      รางวัลเหรียญเงิน OBEC AWARDS ระดับชาติ นางสาวอรุณณี ประกอบศรี โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ   9 / ก.ย. / 2560
      ครูดี ไม่มีอบายยมุข นางสาวสายอรุณ กิติยะ โรงเรียนบ้านท่าลุกสันทราย  9 / ก.ย. / 2560
      การสอนภาษาอังกฤษ แบบ CLT นางสาวเมธาวดี วงศ์สุนทร โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  9 / ก.ย. / 2560
      OBEC AWARD ด้านนวัตกรรมภาษาอังกฤษ นางเบญญาภา อินทะจักร์ โรงเรียนพุทธิโสภน  9 / ก.ย. / 2560
      “อ่านเขียน ให้คล่อง สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒน โรงเรียนวัดขะจาว  9 / ก.ย. / 2560


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายเดช ศิรินาม
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
s

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< กุมภาพันธ์ 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 26370 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
29 / ม.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
ยินดีต้อนรับ  [เข้าชม 50 ครั้ง ]  
คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560 กลุ่มศึกษานิเทศก์

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 2109 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 2144 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 1428 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 141 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 1300 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 125 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 1919 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1718 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 11042 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 16463 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info