[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 3498 ]

บทความหมายเลข 162 | คะแนน Rating: 2.4/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 61 votes)

Tag :


การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านผ่านบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ในห้องสมุดคลังความรู้คู่เทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา อาเซียนมีพัฒนาการมาเป็นลำดับ ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทการสร้างบรรยากาศของสันติภาพและการอยู่ร่วมกันโดยสันติของประเทศในภูมิภาค การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนเรื่อยไปจนถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 การเปิดเสรีอย่างเต็มรูปแบบ จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อประเทศไทย และไทยจะยืนอยู่จุดไหนในประชาคมอาเซียน ก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของภาคส่วน การสร้างความตื่นตัว และให้ความรู้กับเยาวชนไทย ให้เกิดความตระหนักถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดบทบาทดำเนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือทางการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองเรา

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดกิจกรรมอาสาพาเรียนรู้สู่อาเซียน โดยใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์ที่เป็นกระบวนการการพัฒนาการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนในห้องเรียนมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับบทเรียนพร้อมกันได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว กล่าวคือ ถ้าในห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง แต่มีนักเรียนมากถึง 40 คน เข้ามาใช้งานร่วมกัน การใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์ จะสามารถรองรับเมาส์ของนักเรียนทั้ง 40 คนได้พร้อมกัน แต่ละคนจะมีชื่อเรียกเมาส์ เช่น เด็กชาย ก. เด็กหญิง ข. เป็นต้น ภาพสัญลักษณ์ของเมาส์นักเรียน จะปรากฏบนจอภาพหน้าห้องเรียน เมื่อครูให้นักเรียนตอบคำถาม นักเรียนแต่ละคนจะใช้เมาส์ของตนเองคลิกคำตอบที่ต้องการ ระบบซอฟต์แวร์จะประมวลผลว่า นักเรียนตอบถูกกี่คน ตอบผิดกี่คน ทำให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สนุกคิด สนุกทำ  ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และกระตุ้นความสนใจได้เป็นอย่างดี ซึ่งการใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์สำหรับการเรียนรู้นั้นแตกต่างจากการใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนทั่วๆ ไปมาก เนื่องจากนักเรียนมีเมาส์เป็นของตนเอง สามารถใช้งานเมาส์เพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได้ทุกเมื่อทั้งสำหรับการเรียนและการเล่น ดังนั้น ครูจึงต้องปรับบทบาทการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการใช้เทคโนโลยีในการเรียนให้มากที่สุด

            นอกจากจะใช้บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ในการจัดการเรียนรู้เรื่อง อาสาพาเรียนรู้สู่อาเซียน ซึ่งเป็นการสร้างหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชาส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ยังมีการบูรณาการเนื้อหาทักษะวิชาภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์ในการเรียนรู้ เกิดภาวะผู้นำ ผู้ตาม เสริมสร้างความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นทีมใช้กระบวนการกลุ่มและสนุกกับการเรียนรู้อีกด้วย

          เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่สองของปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้สื่อบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เพื่อนำผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ 1. ด้านเนื้อหาวิชา 2. ด้านผู้สอน 3. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4. ด้านสื่อการเรียนรู้และบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ 5. ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน และข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม ผลปรากฏว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ในข้อที่ 4 ด้านสื่อการเรียนรู้และบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ และด้านการประเมินผลการเรียนการสอน เพราะในโปรแกรมแบบมัลติพอยท์นี้ นักเรียนสามารถทราบผลคะแนนของตนเองได้ทันทีที่ข้อสอบเฉลยในแต่ละข้อ รวมทั้งด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนด้านครูผู้สอนและด้านเนื้อหาวิชาก็มีสัดส่วนความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ นักเรียนบอกว่า คุณครูมีการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนสนุกเหมือนกับการเล่น เพราะมีทั้งการโยงเส้น ลากวาง หรือการเลือกคำตอบ ที่นักเรียนสามารถทราบผลได้ทันทีทำให้สนุกกับการเรียนมาก ในการจัดการเรียนรู้ครูจะเป็นผู้คัดเลือกเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและสามารถออกแบบบทเรียนได้ด้วยตนเองโดยสร้างเหมือน PowerPoint จากโปรแกรม Mouse mischief ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีจากไมโครซอฟท์ และได้รับการถ่ายทอดจากท่านศึกษานิเทศก์ปาริชาติ เภสัชชา จากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มใช้บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์มานานหลายปี และกำลังโด่งดังในการขยายผลอย่างต่อเนื่อง

การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านผ่านบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ในห้องสมุดคลังความรู้คู่เทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่มีการบูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงเทคโนโลยี เพิ่มสมรรถนะในการใช้และมีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่อาเซียนเป็นการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการบูรณาการในทุกเนื้อหาสาระอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจในภูมิรู้ของตนเอง และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นได้ นักเรียนต้องมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งสอดคล้องตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ตามแนวทางการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด โดยสิ่งที่จะเป็นแรงจูงใจภายนอกให้ผู้เรียนได้กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจภายในคือสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือ การจัดห้องสมุดให้เหมาะสมและมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สามารถชักจูงให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขจนสามารถสร้างความตระหนักในการรักการอ่านอย่างคงทนตลอดชีวิตเข้าชม : 3498    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.เมืองเชียงใหม่ 1 5 บทความล่าสุด

      นางกัลยรัชต์ ขัติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวอรุณี พิมเสน โรงเรียนบ้านห้วยทราย   2 / ก.ย. / 2561
      รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS )รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด  10 / ก.ย. / 2560
      รางวัลระดับเหรียญทอง Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 นาย นัท สะสะรมย์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1  9 / ก.ย. / 2560
      ค่าเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศและมีค่าพัฒนาขึ้นทุกปีการศึกษา นางกฤษณา คำสิทธิ   9 / ก.ย. / 2560


ความคิดเห็นที่ 1
ชื่นชม ยอดเยี่ยมค่ะ..
Post by : meowadee    IP : 182.52.141.188

ความคิดเห็นที่ 2
อยากได้ปี พ.ศ.ที่่จัดทำงานวิจัยนี้ ผู้จัดทำ เป็นงานวิทยานิพนธ์หรือเปล่า ต้องการเอาไปอ้างอิงในงานวิจัย รบกวนส่งให้ด้วยได้ไหมคะ จะเป็นพระคุณอย่างมาก ขอบคุณล่้วงหน่้าคะ kitiya999@hotmail.co.th ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านผ่านบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ในห้องสมุดคลังความรู้คู่เทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  
อาทิตย์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555
Post by : kitiya999@hotmail.co.th    IP : 223.206.131.117


  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< สิงหาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 28065 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 766 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 3173 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 3120 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 2458 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 1188 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 2317 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 1219 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 2964 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 2749 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 12142 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 17555 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info