[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1147 ]

บทความหมายเลข 134 | คะแนน Rating: 2.2/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 32 votes)

Tag :

การใช้บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ส่งเสริมการอ่านผ่านกระบวนการกลุ่ม

ลินลดา   เชาว์มนัส  

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

วัยประถมศึกษาเป็นช่วงวัยสำคัญของการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งทักษะชีวิต และการมีคุณลักษณะที่ดี เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยพบว่า ประตูสู่การเรียนรู้ที่สำคัญคือ ทักษะการอ่าน ซึ่งใช้เวลาเรียนรู้ทักษะการอ่านเฉลี่ยตลอดชีวิตเพียง ๐.๒ % แต่ทักษะนี้จะส่งผลระยะยาวไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่มากถึง ๙๘ % ปัญหาเรื่องการอ่าน บางคนอาจคิดว่าเป็นปัญหาเล็กๆ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เล็กอย่างที่คิด เพราะการอ่านเป็นหัวใจหลัก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีความสำคัญยิ่งต่อการนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จ การอ่านเป็นทักษะสำคัญที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ หากเด็กรักการอ่านสามารถอ่านได้อย่างแตกฉาน ก็จะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในชั้นเรียนและสร้างนิสัยถาวรให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพราะความสามารถในการอ่านจะมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำไปสู่การขยายความรู้ตลอดชีวิต แต่ปัญหาการอ่านของเด็กไทยยังมีเด็กจำนวนไม่น้อยที่อ่านภาษาไทยไม่คล่อง สะกดคำไม่ได้และอ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเขียนสำหรับเด็ก นักเรียนในระดับประถมศึกษาจะต้องอ่านเขียนคำพื้นฐานได้ตามระดับชั้น และเพื่อเป็นการสนองนโยบายแผนพัฒนาการอ่าน การเขียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ที่ต้องการให้นักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยให้คล่อง โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านเขียนคำพื้นฐานได้ ๖๐๐ คำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ อ่านเขียนคำพื้นฐานเพิ่มจากชั้น ป.๑ จำนวน ๘๐๐ คำ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อ่านเขียนคำพื้นฐานเพิ่มจากชั้น ป.๒ อีก ๑,๒๐๐ คำ ซึ่งคำพื้นฐานทั้งหมดจะมาจากบัญชีคำพื้นฐานระดับชั้น ป.๑-๓ จำนวน ๓,๐๑๑ คำ

การจัดการศึกษาที่เหมาะสำหรับนักเรียนวัยประถมศึกษาต้องจัดการศึกษาที่เรียกว่า เรียนปนเล่น โดยครูเป็นผู้ส่งเสริมให้เด็กเกิดสถานการณ์แห่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามความต้องการของเด็ก สอดแทรกความรู้ที่เราต้องการให้เขาได้ซึมซับเพื่อให้เกิดเป็นความรู้ที่คงทน เนื่องจากทักษะการอ่านต้องอาศัยความรู้ ความจำ โดยเราสามารถใช้กิจกรรมเพื่อให้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย รวมทั้งต้องสอดแทรกกระบวนการกลุ่มเพื่อสนองต่อความต้องการของเด็กในการที่ต้องมีแรงกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในกลุ่มเพื่อน ส่งเสริมความสามัคคีและปลูกฝังประชาธิปไตยเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน

จากการทดลองใช้สื่อบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ชุด รักการอ่านสร้างสรรค์งานเขียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ในภาคเรียนที่ ๑ มีกิจกรรม ๗ ขั้นตอนคือ ฝึกจดจำคำพื้นฐาน ผิดโปรดวานช่วยเลือกให้ ลากวางแก้ไขได้ถูกต้อง ลองจัดคำใส่บิงโกฯ สนุกโอ้โฮสร้างสรรค์คำ วิเคราะห์จำนำไปใช้ เขียนไว้ในหนังสือเล่มเล็ก ทำให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ เกิดทักษะในการเรียนรู้ร่วมกันแบบกระบวนการกลุ่ม ฝึกความเป็นผู้นำผู้ตาม เกิดความสามัคคี และนำไปสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน ดังตัวอย่างเช่น กิจกรรมลากวางแก้ไขได้ถูกต้อง นักเรียนต้องใช้เมาส์ ๓ ตัวช่วยกันลากวางมิฉะนั้นคำที่เลือกจะไม่ถูกลากไปได้เพราะครูสร้างโปรแกรมให้ต้องใช้เมาส์ช่วยกันเป็นกลุ่ม ตอนนี้ในห้องเรียนจะเกิดเสียงตะโกนคำ เช่น คำว่า ขยันๆๆ คนลากเมาส์ก็จะต้องช่วยกันลากในขณะที่คนดูก็จะช่วยลุ้น เมื่อนำไปวางไว้ได้ก็จะเกิดเสียงเฮดังๆ ด้วยความสนุกสนานมาก ซึ่งเป็นกุศโลบายของครูที่จะให้เด็กเกิดความสุขในการเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ความจำที่คงทนในคำพื้นฐานต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุด น่าจะเป็นการออกแบบการเรียนรู้ประกอบกับการใช้สื่อที่น่าสนใจ ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดก็คือ ครู ผู้ที่จะนำนักเรียนให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างสัมฤทธิ์ผลเข้าชม : 1147    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.เมืองเชียงใหม่ 1 5 บทความล่าสุด

      รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS )รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด  10 / ก.ย. / 2560
      รางวัลระดับเหรียญทอง Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 นาย นัท สะสะรมย์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1  9 / ก.ย. / 2560
      ค่าเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศและมีค่าพัฒนาขึ้นทุกปีการศึกษา นางกฤษณา คำสิทธิ   9 / ก.ย. / 2560
      โครงงานหอมคุณธรรม "วิถีพุทธ วิถีพอเพียง วิถีเวียงสวนดอก"  25 / ธ.ค. / 2559
      การออกแบบการเรียนรู้โดยวัฒนธรรมวิจัย เรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนรอบรั้วอนุบาล  25 / ธ.ค. / 2559  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายเดช ศิรินาม
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
s

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< มีนาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 26479 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
29 / ม.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
ยินดีต้อนรับ  [เข้าชม 107 ครั้ง ]  
คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560 กลุ่มศึกษานิเทศก์

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 2166 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 2205 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 1493 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 214 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 1357 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 191 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 1977 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1774 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 11113 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 16528 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info