[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

 

บทความ (knowledge)

 
  

31 / ต.ค. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้

การบริหารจัดการโรงเรียน "โรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก"  [เข้าชม 1553 ]

 Rating :
 • Currently 2.03/5
2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางสาวสุพัฒิดา เรืองนามกิจ โรงเรียนบ้านสันกำแพง

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน เป็นฐานของการเรียนรู้  [เข้าชม 2075 ]

 Rating :
 • Currently 1.92/5
2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง

ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นอันดับที่ ๑  [เข้าชม 1704 ]

 Rating :
 • Currently 1.86/5
2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ

อนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ  [เข้าชม 1709 ]

 Rating :
 • Currently 2.02/5
2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางรัชดาภรณ์ พันธ์พิกุล โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย

การขับเคลื่อนกิจกรรม “รักษ์พงไพร”  [เข้าชม 1828 ]

 Rating :
 • Currently 2.22/5
2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา

การเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  [เข้าชม 1747 ]

 Rating :
 • Currently 1.88/5
2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางสาว วรัญญา ชัยพิกุล โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

การบริหารโรงเรียนสุจริต และบริษัทสร้างการดี  [เข้าชม 1579 ]

 Rating :
 • Currently 2.13/5
2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางมาลา บูรณา โรงเรียนวัดสันโค้ง

ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์ ในการจัดการเรียนการสอน  [เข้าชม 1850 ]

 Rating :
 • Currently 1.94/5
2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว

ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ  [เข้าชม 1538 ]

 Rating :
 • Currently 2.07/5
2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางแพรวพรรณ จันทะแจ้ง โรงเรียนชลประทานผาแตก

บริษัทสร้างการดี เช็ดก่อนล้างสร้างวินัย เด็กไทยยุค 4.0 หนุนนำโรงเรียนสุจริต  [เข้าชม 1718 ]

 Rating :
 • Currently 2.02/5
2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางพิศมัย เทวาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก

การยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT สูงเป็นอันดับ 1 ของเขตพื้นที่, อันดับที่ 1 ของ ศธจ.เชียงใหม่,อันดับ 22 ของประเทศ  [เข้าชม 1739 ]

 Rating :
 • Currently 2.32/5
2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางสาวอรุณี พิมเสน โรงเรียนบ้านห้วยทราย

ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์ในการทำงาน จนถึงวันเกษียณ  [เข้าชม 1001 ]

 Rating :
 • Currently 2.42/5
2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางสาววิราวรรณ์ โพธิ โรงเรียนวัดเสาหิน

การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  [เข้าชม 1132 ]

 Rating :
 • Currently 2.19/5
2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางพรทิพย์ ภู่อภิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ

ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ  [เข้าชม 1125 ]

 Rating :
 • Currently 2.16/5
2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางสาวสุรางค์ สายอุดม โรงเรียนวัดป่าตัน

ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ  [เข้าชม 1010 ]

 Rating :
 • Currently 2.41/5
2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางฉวีวรรณ ศรีสมบัติ โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา

ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ  [เข้าชม 1512 ]

 Rating :
 • Currently 2.13/5
10 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับชาติ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS )รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด

นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด  [เข้าชม 2006 ]

 Rating :
 • Currently 2.05/5
9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับชาติ
ครูดี ไม่มีอบายยมุข นางสาวสายอรุณ กิติยะ โรงเรียนบ้านท่าลุกสันทราย นางสาว

เกียรติบัตรผู้จัดการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ปีการศึกษา 2559  [เข้าชม 7148 ]

 Rating :
 • Currently 2.15/5
9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับชาติ
รางวัลเหรียญเงิน OBEC AWARDS ระดับชาติ นางสาวอรุณณี ประกอบศรี โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ, โล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ครูผู้มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  [เข้าชม 1762 ]

 Rating :
 • Currently 1.95/5
9 / ก.ย. / 2560 : KM ระดับชาติ
“ครูยิ่งคุณ ” ในมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี แห่งประเทศไทย และสิบเอ็ดประเทศในเอเชีย (เมษายน พ.ศ. 2560) : นางสาวจันทพร พลอินตา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว

รูปแบบวิธีสอนแบบบูรณาการ การจัดการเรียนสอนภาษาไทยโดยใช้ทักษะกระบวนการแบบองค์รวม(T T Thai Tech Teach Model) จนเป็นที่ยอมรับในวงการ การศึกษา  [เข้าชม 1851 ]

 Rating :
 • Currently 1.95/5

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< เมษายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 29894 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 1970 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4407 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4350 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3583 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2312 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3444 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2431 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4155 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 3889 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13282 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 18690 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info