[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

 

บทความ (knowledge)

 
  

9 / ก.ย. / 2559 : km เขตพื้นที่
นางผานิต ล่ามกิจจา

บ้านประสานโรงเรียน ชวนลูกเรียนรู้ สู่ทักษะทางวิทยาศาสตร์  [เข้าชม 1479 ]

 Rating :
 • Currently 2.25/5
10 / ก.ย. / 2557 : km เขตพื้นที่
Youtube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา

โรงเรียนท่าศาลาจัดค่าย "โรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L "  [เข้าชม 1825 ]

 Rating :
 • Currently 2.09/5
3 / ก.ย. / 2557 : km เขตพื้นที่
กิจกรรมบันทึกความดี โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง

ครู + นักเรียนแกนนำร่วมกับโรงพยาบาลดอยสะเก็ดจัดอบรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  [เข้าชม 2085 ]

 Rating :
 • Currently 1.94/5
6 / ก.พ. / 2557 : km เขตพื้นที่
นวัตกรรม การบริหารจัดการชั้นเรียน โรงเรียนบ้านแม่จ้อง

นางสาวยุพดี ศิรินาม ครูโรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำและพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยใช้นวัตกรรม “แม่จ้องบวร” โดยมี เป้าหมายสูงสุด คือ พัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และความสุข  [เข้าชม 2774 ]

 Rating :
 • Currently 2.26/5
3 / ก.พ. / 2557 : km เขตพื้นที่
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การสอบ O - NET) โรงเรียนบ้านแม่จ้อง

นายสนธิชัย สมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำและพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เน้นการสอบ O - NET ระดับชั้น ป.6 ผลจากการใช้รูปแบบนี้ทำให้ผลการสอบ O-NET สูงขึ้นและมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ  [เข้าชม 4225 ]
comment ล่าสุด : ีunnipa2511@hotmail.com

 Rating :
 • Currently 2.52/5
28 / ต.ค. / 2556 : km เขตพื้นที่
Best Practice : การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โดย...นายคณิต ไชยลังการ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) : น้องหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง  [เข้าชม 2116 ]

 Rating :
 • Currently 2.44/5
28 / ต.ค. / 2556 : km เขตพื้นที่
Best Practice : การบริหารจัดการปฐมวัยโรงเรียนวัดห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

โดย...นายโอภาส อินต๊ะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว : การบริหารจัดการแบบองค์รวม (Whole School Approach)  [เข้าชม 3766 ]

 Rating :
 • Currently 2.51/5
28 / ต.ค. / 2556 : km เขตพื้นที่
Best Practice : การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดย..นางอัมภาพร อาทิตย์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง : อนุบาลประสานชุมชน มุ่งสู่แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ปีการศึกษา 2555  [เข้าชม 10485 ]

 Rating :
 • Currently 2.70/5
28 / ต.ค. / 2556 : km เขตพื้นที่
Best Practice : การบริหารจัดการปฐมวัยโรงเรียนหมู่บ้านสกหรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

โดย...นายชูศักดิ์ ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 : การบริหารงานในรูปแบบโรงเรียนของประชาชน  [เข้าชม 1679 ]

 Rating :
 • Currently 2.40/5
12 / ก.ค. / 2556 : km เขตพื้นที่
คู่มือ สร้างสื้อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต

คู่มือ สร้างสื่อการเรียนรู้สู้แท็บเล็ต ผ่านเวบ OTPC APPCONTEST  [เข้าชม 1755 ]

 Rating :
 • Currently 2.48/5
12 / ก.ค. / 2556 : km เขตพื้นที่
Best Practice ปฐมวัย

การพัฒนาผู้เรียนโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม  [เข้าชม 2098 ]

 Rating :
 • Currently 2.51/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km เขตพื้นที่
5E วิถีไทลื้อ

โรงเรียนบ้านลวงเหนือจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ 5E วิถีไทลื้อ  [เข้าชม 1644 ]

 Rating :
 • Currently 2.71/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km เขตพื้นที่
การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้งเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืน

โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้งเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืน  [เข้าชม 1566 ]

 Rating :
 • Currently 2.41/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km เขตพื้นที่
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ มลชญา หินศรีสุวรรณ

นักเรียนระดับชั้นป.๔-๖โรงเรียนวัดร้องอ้อ ชนะเลิศการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับเขตพื้นที่  [เข้าชม 1931 ]

 Rating :
 • Currently 2.24/5
19 / มิ.ย. / 2556 : km เขตพื้นที่
การฝึกพิมพ์สัมผัส นายณัฐวุฒิ ปาทา โรงเรียนวัดห้วยทราย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

การใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การฝึกพิมพ์สัมผัส (พิมพ์2001) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะสามารถพิมพ์สัมผัส ได้อย่างถูกต้องและเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์  [เข้าชม 1668 ]

 Rating :
 • Currently 2.32/5
27 / พ.ย. / 2555 : km เขตพื้นที่
นาฏศิลป์กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์.....โดย ครูสุภาวดี เรืองคณะ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

.....โดย ครูสุภาวดี เรืองคณะ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  [เข้าชม 4350 ]

 Rating :
 • Currently 2.59/5
18 / ต.ค. / 2555 : km เขตพื้นที่
การเพาะถั่วงอก EM นมสด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเมือง ๒  [เข้าชม 9090 ]

 Rating :
 • Currently 2.53/5
25 / ส.ค. / 2555 : km เขตพื้นที่
23 สิงหาคม 2555 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 อบรมฯ การสร้างหุ่นยนต์ (บังคับมือ) ระดับประถมศึกษา

รองฯ อภิชาติ รัตนยรรยง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิด-ปิดการอบรมฯ  [เข้าชม 1887 ]

 Rating :
 • Currently 2.39/5
31 / พ.ค. / 2555 : km เขตพื้นที่
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้

กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศเพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  [เข้าชม 2974 ]

 Rating :
 • Currently 2.34/5
17 / ก.ค. / 2554 : km เขตพื้นที่
สบู่ทำมือ(งาขาว งาดำ)

งาขาว งาดำมีคุณสมบัติในการบำรุงผิวพรรณ ให้ผุดผ่อง  [เข้าชม 2544 ]

 Rating :
 • Currently 2.48/5

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< สิงหาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 28065 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 766 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 3173 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 3120 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 2458 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 1188 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 2317 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 1219 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 2964 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 2749 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 12142 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 17555 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info