[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

 

บทความ (knowledge)

 
  

30 / มี.ค. / 2557 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมวาดภาพ ระบายสี (Paint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา : สังวาล ปัญญาหล้า  [เข้าชม 2156 ]

 Rating :
 • Currently 2.27/5
6 / ก.พ. / 2557 : km เขตพื้นที่
นวัตกรรม การบริหารจัดการชั้นเรียน โรงเรียนบ้านแม่จ้อง

นางสาวยุพดี ศิรินาม ครูโรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำและพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยใช้นวัตกรรม “แม่จ้องบวร” โดยมี เป้าหมายสูงสุด คือ พัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และความสุข  [เข้าชม 2198 ]

 Rating :
 • Currently 2.25/5
3 / ก.พ. / 2557 : KM ระดับภาค
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การสอบ O - NET) โรงเรียนบ้านแม่จ้อง

นายสนธิชัย สมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำและพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เน้นการสอบ O - NET ระดับชั้น ป.6 ผลจากการใช้รูปแบบนี้ทำให้ผลการสอบ O-NET สูงขึ้นและมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ  [เข้าชม 2170 ]

 Rating :
 • Currently 2.07/5
3 / ก.พ. / 2557 : km เขตพื้นที่
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การสอบ O - NET) โรงเรียนบ้านแม่จ้อง

นายสนธิชัย สมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำและพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เน้นการสอบ O - NET ระดับชั้น ป.6 ผลจากการใช้รูปแบบนี้ทำให้ผลการสอบ O-NET สูงขึ้นและมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ  [เข้าชม 3329 ]
comment ล่าสุด : ีunnipa2511@hotmail.com

 Rating :
 • Currently 2.49/5
7 / ธ.ค. / 2556 : KM ศน.จุ๋ม
ยินดีต้อนรับ นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ผู้อำนวยการคนใหม่  [เข้าชม 1899 ]

 Rating :
 • Currently 2.75/5
30 / พ.ย. / 2556 : km อ.ดอยสะเก็ด
เป็นนักปราชญ์ด้านสังคมศึกษา : การเรียนรู้แบบบูรณาการ รูปแบบ EBE (English Bilingual Education)

เรื่องแม่จ้องรวมใจ มุ่งมั่นในคุณธรรมพื้นฐาน สืบสานและเรียนรู้จากวันลอยกระทง โดยอ.สิริรัตน์ ภาวะเดช..  [เข้าชม 5685 ]

 Rating :
 • Currently 2.74/5
21 / พ.ย. / 2556 : km ศน.ไพโรจน์
หลักสูตรอาเซียนแกนกลาง สู่การกำหนดสาระสำคัญสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา

ASEAN Curriculum Sourcebook  [เข้าชม 1601 ]

 Rating :
 • Currently 2.61/5
16 / พ.ย. / 2556 : KM ศน.จุ๋ม
งานเลี้ยงส่ง..ผอ.ชุมพล รัตน์เลิศลบ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.สพป.ลำพูน เขต 1

รองฯอวยชัย ศรีตระกูล ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพม.34  [เข้าชม 1617 ]

 Rating :
 • Currently 2.71/5
15 / พ.ย. / 2556 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Loy Krathong Festival

ข้อมูลเกี่ยวกับวันลอยกระทง จุดประสงค์ของการลอยกระทง  [เข้าชม 1414 ]

 Rating :
 • Currently 2.81/5
14 / พ.ย. / 2556 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
ประวัติวันลอยกระทง

ประวัติวันลอยกระทง  [เข้าชม 2148 ]

 Rating :
 • Currently 2.72/5
11 / พ.ย. / 2556 : KM ศน.จุ๋ม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices)

ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  [เข้าชม 1155 ]

 Rating :
 • Currently 2.03/5
28 / ต.ค. / 2556 : km เขตพื้นที่
Best Practice : การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โดย...นายคณิต ไชยลังการ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) : น้องหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง  [เข้าชม 1525 ]

 Rating :
 • Currently 2.36/5
28 / ต.ค. / 2556 : km เขตพื้นที่
Best Practice : การบริหารจัดการปฐมวัยโรงเรียนวัดห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

โดย...นายโอภาส อินต๊ะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว : การบริหารจัดการแบบองค์รวม (Whole School Approach)  [เข้าชม 3097 ]

 Rating :
 • Currently 2.47/5
28 / ต.ค. / 2556 : km เขตพื้นที่
Best Practice : การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดย..นางอัมภาพร อาทิตย์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง : อนุบาลประสานชุมชน มุ่งสู่แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ปีการศึกษา 2555  [เข้าชม 9243 ]

 Rating :
 • Currently 2.67/5
28 / ต.ค. / 2556 : km เขตพื้นที่
Best Practice : การบริหารจัดการปฐมวัยโรงเรียนหมู่บ้านสกหรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

โดย...นายชูศักดิ์ ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 : การบริหารงานในรูปแบบโรงเรียนของประชาชน  [เข้าชม 1178 ]

 Rating :
 • Currently 2.26/5
4 / ต.ค. / 2556 : KM ศน.อรรณพ
แบบฝึกคัดลายมือ ภาษาสวยด้วยมือเรา

แบบฝึกคัดลายมือ ภาษาสวยด้วยมือเรา ....โดย ศน.อรรณพ  [เข้าชม 3199 ]

 Rating :
 • Currently 2.60/5
4 / ต.ค. / 2556 : KM ศน.อรรณพ
หลักการเขียนลายมือ ภาษาสวยด้วยมือเรา

หลักการเขียนลายมือ ภาษาสวยด้วยมือเรา ที่ถูกต้องตามหลักการเขียน 21ข้อ  [เข้าชม 1522 ]

 Rating :
 • Currently 2.60/5
12 / ก.ย. / 2556 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
ความรู้รอบตัว 415 ข้อ

อ่านประดับความรู้ก่อนสอบ  [เข้าชม 1680 ]

 Rating :
 • Currently 2.49/5
27 / ส.ค. / 2556 : km อ.ดอยสะเก็ด
อนุบาล 1-2-3 การเรียนการสอนต่างกันอย่างไร

การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยอนุบาล 1-2-3  [เข้าชม 1473 ]

 Rating :
 • Currently 2.49/5
23 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.เล็ก
test

มีเนื้อหาแล้วก็ลบบทความนี้ได้เลย  [เข้าชม 1445 ]

 Rating :
 • Currently 2.70/5

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/23 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายเดช ศิรินาม
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
s

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< สิงหาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 26947 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 57 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 2418 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 2445 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 1718 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 462 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 1587 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 479 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 2243 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 2023 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 11378 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 16779 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info