[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

Blog สมาชิก

 

    งานแบบรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557 ผู้รายงาน นางสาวจันทนา ไฝเจริญ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081-88

     อาทิตย์ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557 

Post by : chantana


ให้คะแนนบทความนี้

Blog หมายเลข 61 | คะแนน Rating: 2.2/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 51 votes)

Tag :


 

แบบรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

            ผู้รายงาน  นางสาวจันทนา  ไฝเจริญ  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081-8836440 
e-mail :
chanee266@gmail.com
          ชื่อกิจกรรม “ กาดมั่วคัวลื้อ ปลูกซื้อเลี้ยงขาย หารายได้สุจริต ”  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต  ซึ่งสามารถปลูกฝังคุณลักษณะความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียน และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับ………………………………
               
¨ ระดับนานาชาติ                             ¨ ระดับชาติ  
                
¨ ระดับภาค                          þ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
               
þ ระดับชุมชน                        ¨ อื่นๆ .........................................
          ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ
          1. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิเสริมกล้า และโครงการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษ ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี 2557

          2. การวางแผนการบริหารจัดการของนักเรียนและครูประจำชั้นแต่ละชั้นเรียน ในการจัดหาผลผลิตเพื่อจำหน่าย
         
3. ผู้ปกครองและชุมชนร่วมสนับสนุนกิจกรรม โดยเป็นทั้งผู้จำหน่ายผลผลิตให้กับนักเรียนและผู้ซื้อผลผลิต
          วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

          1.  คณะครู ประชุม วางแผนเพื่อกำหนดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม    ซึ่งกำหนดให้จัดกิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน โดยจัดในวันศุกร์ ช่วงเวลา 09.00 -11.30 น.
          2.  ฝ่ายวิชาการ จัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้ แจกให้แก่นักเรียนแต่ละชั้นเรียน ได้แก่
               2.1 สมุดบัญชีรับ
-จ่ายกิจกรรมหารายได้ ของแต่ละชั้นเรียน
               2.2 แบบบันทึกการดำเนินกิจกรรมของแต่ละชั้นเรียน ( รายการกิจกรรม, ข้อมูลสินค้า, แหล่งที่มาของสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย, ค่าใช้จ่ายในการลงทุน, ผู้รับผิดชอบ, ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป )
           3. แต่ละชั้นเรียนประชุม วางแผนการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
              3.1 สำรวจข้อมูลสินค้าและแหล่งที่มาของสินค้าทางการเกษตรที่จะนำมาจำหน่าย
              3.2 สำรวจความสนใจและความสามารถในการผลิตสินค้า เช่น การขายขนมไทย, เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร และสินค้าที่นักเรียนแต่ละชั้นจัดทำเอง
              3.3 วางแผนกำหนดรายการสินค้าแต่ละเดือนและการดำเนินกิจกรรม
              3.4 แบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย

                    3.4.1 ฝ่ายผลิตและจัดหาสินค้า
                           - สินค้าทางการเกษตร  มีหน้าที่จัดหาสินค้าส่วนหนึ่งซื้อจากนักเรียน เนื่องจากชุมชนและผู้ปกครองบางส่วนมีอาชีพเป็นเกษตรกรจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนนำผลผลิตจากบ้านมาจำหน่ายให้กับชั้นเรียน เป็นการรับซื้อสินค้าเบื้องต้น เพื่อนำไปเป็นผลผลิตของชั้นเรียน อีกส่วนหนึ่งได้จากผลผลิตจากการเรียนวิชาเกษตรและกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ  เช่น ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ, เลี้ยงจิ้งหรีด, เลี้ยงปลา, พืชสมุนไพรใกล้ตัว
                           - สินค้าที่แต่ละชั้นเรียนจัดทำเอง เช่นขายหมี่ผัด, น้ำสมุนไพร, ข้าวโพดนึ่ง, กิ๊ฟติดผม, ยางรัดแสนสวย ฯลฯ
                    3.4.2 ฝ่ายบัญชี   มีหน้าที่บันทึกรายรับ-รายจ่ายของชั้นเรียน
                    3.4.3 ฝ่ายวางแผน  มีหน้าที่บันทึกการดำเนินกิจกรรมแต่ละครั้ง และสรุปผลรายงานผลกำไร ปัญหาอุปสรรค เพื่อแก้ไขในการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป

          ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา
          1. ในบางช่วงผลผลิตทางการเกษตรมีไม่เพียงพอที่จะจำหน่าย ทำให้สินค้าที่จะจำหน่ายมีน้อย ไม่เป็นที่น่าสนใจ
          2. ในบางครั้งนักเรียนใช้เวลาในการจัดทำสินค้านาน ทำให้มีเวลาจำหน่ายน้อย
          3. ผู้ปกครองไม่สะดวกที่จะมาร่วมกิจกรรม จึงอาจปรับเปลี่ยนเวลาการจำหน่าย

          4. นักเรียนบางส่วนขาดความรับผิดชอบและขาดความกระตือรืนร้นในการร่วมกิจกรรม

          ข้อเสนอแนะ
          1. ในช่วงที่สินค้าทางการเกษตรมีน้อย ให้เพิ่มสินค้าเป็นการจัดหาสินค้าตามความสนใจของนักเรียน แต่ให้รับซื้อเหมือนระบบสหกรณ์
          2. ปรับเปลี่ยนเวลาเป็นกิจกรรมช่วงบ่าย เพื่อให้มีเวลาเตรียมสินค้าและจำหน่ายสินค้าถึงตอนเลิกเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากขึ้น

                                                          ลงชื่อ 
                                                                    ( นางสาวจันทนา  ไฝเจริญ )

                                                                        ผู้รายงาน
                                                              วันที่  1  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

                                                                  

 

         
            

         

 

 

         

 

..จำนวนที่เข้าชม : 2288   [ คลิกขึ้นบน ]


5 blog ล่าสุด

      โครงการ สี่สีทุกคนร่วมใจพัฒนา จิตอาสาพาไปสู่สุจริต โรงเรียนบ้านป่าเสร้า By :mumujunggg [ 11 / พ.ย. / 2558 ] 
      กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม โรงเรียนบ้านป่าเสร้า By :mumujunggg [ 10 / พ.ย. / 2558 ] 
      ัYoutube ค่ายโรงเรียนสุจริตสู่บันได 5 ขั้น 5 L โรงเรียนท่าศาลา By :anusorn [ 9 / ก.ย. / 2557 ] 
      โรงเรียนท่าศาลา รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต  By :anusorn [ 9 / ก.ย. / 2557 ] 
      โรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง By :abcd [ 3 / ก.ย. / 2557 ]   แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น
ออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30420 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2279 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4657 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4539 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3772 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2542 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3683 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2800 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4470 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4136 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13680 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19115 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info