[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2


 
 รายชื่อบุคลากรที่รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ เครือข่าย 1 ที่ตอบรับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “KM Day” Learn & Share เว็บไซต์แมงมุม เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ ครั้งที่ 2
วันที่ 26 สิงหาคม 2555 ณ บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
 
ที่
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ
โรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบและตอบรับ
เข้ารับการอบรมฯ
1.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา
บ้านโป่งน้อย
นางสาวจินตนา สุทธสาส์น
2.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
อนุบาลเชียงใหม่
นางดวงฤทัย ประเสริฐสังข์
3.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา
อนุบาลเชียงใหม่
นางวิภาพรรณ   รักษาศิลป์
4.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการสังคมศึกษาฯ
ระดับประถมศึกษา
วัดสวนดอก
นางจรัสศรี สุรีติ๊บ
5.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา
วัดวังสิงห์คำ
นางเพลินจันทร์ คีรีรัตน์
6.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการการงานอาชีพ
ระดับประถมศึกษา
บ้านเชิงดอยสุเทพ
นางศิวิไล มงคล
7.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
วัดข่วงสิงห์
น.ส.จันทร์สว่าง สมบูรณ์
8.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ ระดับปฐมวัย
 
อนุบาลเชียงใหม่
นางอรวรรณ ปินตา
9.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
สังวาลวิทยา
นางสาวณัฐริกา ทามูล
10.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
วัดช่างเคี่ยน
นางกาญจน์ณภัทร ปัญญาโกญ
11.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ
การศึกษาพิเศษ
วัดช่างเคี่ยน
นางสุลีกาญ ธิแจ้
12..
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการศิลปะ
ระดับประถมศึกษา
วัดช่างเคี่ยน
นางสาวสุภาวดี เรืองคณะ
 
 
 
 
-2-
บัญชีรายชื่อบุคลากรที่รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ เครือข่าย 2 ที่ตอบรับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “KM Day” Learn & Share เว็บไซต์แมงมุม เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ ครั้งที่ 2
วันที่ 26 สิงหาคม 2555 ณ บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
 
 
ที่
 
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ
 
โรงเรียนที่ตั้ง
 
ชื่อครูที่รับผิดชอบ
1.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา
วัดร้องอ้อ
นางมลชญา หินศรีสุวรรณ
 
2.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
พุทธิโศภน
นางเรืองนภา ภู่รุ่งเรือง
3.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา
พุทธิโศภน
นางวราภรณ์   อรรถธรรมสุนทร
4.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการสังคมศึกษาฯ
ระดับประถมศึกษา
วัดป่าตัน
นางประพิมภร มณีกุล
5.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา
วัดดอนจั่น
นางมยุรฉัตร ประทิศ
6.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการศิลปะ
ระดับประถมศึกษา
คำเที่ยงอนุสสรณ์
นางจุฑาทิพย์ ดิษฐาน
7.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการการงานอาชีพ
ระดับประถมศึกษา
วัดป่าข่อยใต้
นายนิรุตต์ จันตา
8.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
ชุมชนวัดท่าเดื่อ
นายสันติ บุญซ้อน
9.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ ระดับปฐมวัย
 
บ้านท่อเมืองลัง
 
นางอัมภาพร อาทิตย์
10.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ
การศึกษาพิเศษ
วัดขะจาว
นางเพ็ญพรรณ ยุวพัฒน
11.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
นางจันทร์จิรา พนันตา
12.
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
นางศุภกานต์ ศิริวิชญากุล
 
 
 
-3-
รายชื่อคนสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ“KM Day” Learn & Share  
เว็บไซต์แมงมุม เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้  ครั้งที่ 2 
วันที่ 26 สิงหาคม 2555 ณ บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2555
ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
1.
นางรัตนภัณฑ์ เลิศคำฟู
บ้านป่าไม้แดง
2.
นางสาวรัตติยาพร กาละดี
วัดป่าแดด
3.
นางสาวไกรวัลย์ ปัญญาฤทธิ์
บ้านแม่ตะไคร้
4.
นางกรรณิการ์ ศรีธิ
บ้านท่าหลุกสันทราย
5.
นางสุริยา เสาร์แก้ว
บ้านท่าหลุกสันทราย
6.
นายบุญเลิศ แก้วดี
บ้านท่าหลุกสันทราย
7.
นางสาวจารุวรรณ มูลกันธา
บ้านป่าเหมือด
8.
นางสาววณิชชากร จันทร์คำ
บ้านร้องขี้เหล็ก
9.
นางทศพร อ้ายเสาร์
วัดร้องอ้อ
10.
นางจินตนา สมฤทธิ์
อนุบาลเชียงใหม่
11.
นางผ่องพรรณ ทิพย์ศรีบุตร
บ้านท่ารั้ว
12.
นางสำรวย ไชยสาร
วัดดอนจั๋น
13.
นางรัตติกาล สุธรรม
บ้านดอนปิน
14.
นางสุภาลักษณ์ ภูมิมณี
วัดสันกลางเหนือ
15.
นางจินดารัตน์ สะสะรมย์
พุทธิโศภน
16.
นางจันทกานต์ สิทธิราช
พุทธิโศภน
17.
นางจุฑารัตน์ คงวุฒิ
วัดป่าข่อยใต้
18.
นางชลิตดา สิทธิโชค
แม่คือวิทยา
19.
นางอรุณวดี หล้าอุป
แม่คือวิทยา
20.
นางสาวรุ่งรัฐิธยา  เจริญยิ่งโยชน์   
บ้านม่วงโตน
21.
นายธีรภัทร   ทองบุญ
เทพเสด็จวิทยา
22.
นางสาวพัชรี หินยม
บ้านป่าไม้แดง
23.
นางรัตนา พญามงคล
บ้านป่าไม้แดง
24.
นางนภศวรรณ์ ยะมะโน
บ้านท่อเมืองลัง
25.
นางสมถวิล พูนทาจักร์
บ้านป่าป้อง
26.
นางสายตา ปาลี
พุทธิโศภน
27.
 นางลินลดา เชาว์มนัส
อนุบาลเชียงใหม่
 


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
s

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายโสภน โปธินันท์

รองผอ.สพป.เชียงใหม่
เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางเกษร โพธิ์ศรี

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< เมษายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
skooolthai.net
obecwebmedia.com
ดูเว็บดีดอทคอม
สหวิชา.คอม
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 23892 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
10 / ก.ย. / 2559 : KM ศน.จุ๋ม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  [เข้าชม 389 ครั้ง ]  
เอกสารประกอบการประเมิน ITA (IIT, EIT, EBIT)

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 1669 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 1698 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 1032 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 889 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
การประชุมเตรียมความพร้อม  [เข้าชม 869 ครั้ง ]  
"ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต "โรงเรียนสุจริต"

ดูทั้งหมด -->
19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 1468 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1346 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

10 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
Powerpoint โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 1392 ครั้ง ]  
กิจกรรม "ฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ก้ำจุนสุจริต"

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 10499 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 16085 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info