[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 
   
 

Editor's Talk

                                                                                                           


                        

การประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา และห้องเรียนนวัตกรรมสู่ความเป็นนวัตกร
    ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
ประเภทครูผู้สอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     :   นางลินลดา เชาว์มนัส  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   :   นางสาวกัญชยาพร มาศกลาง    โรงเรียนพุทธิโศภน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:นางสาวนรินทร์ทิพย์ ชำนาญยา โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : นางสาวพิไลลักษณ์  บุญงู โรงเรียนพุทธิโศภน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : 
ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  ภักดิ์โชคหิรัญกุล โรงเรียนออนใต้วิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  :  
นางเยาวลักษณ์  ศรีนวล  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  : นางแพรวนภา  ไชยวงค์  โรงเรียนวัดล้านตอง
กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ : นางสาวณัฎฐ์  ศรีวะโสภณ โรงเรียนพุ่ทธิโศภน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : นายกวิน  หยดย้อย  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
การจัดประสบการณ์ปฐมวัย  :  นางสาวกรกมล  ปิ่นแก้ว  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ  :  นายณัฐวุฒิ  ดิษฐชลอ  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก    :  นายปรัชญา  กานิล   โรงเรียนออนใต้วิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง  :  นายวิทยา  คำฮอม  โรงเรียนวัดเสาหิน
โรงเรียนขนาดใหญ่  :   นายธนะสิทธิ์  วศินพิพัฒน์

ประเภทโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก    :  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
โรงเรียนขนาดกลาง  :  โรงเรียนวัดสวนดอก
โรงเรียนขนาดใหญ่  :   โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ประเภทห้องเรียนนวัตกรรมสู่ความเป็นนวัตกร
โรงเรียนขนาดเล็ก    : นางสุดษา  นามจันทร์  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก

โรงเรียนขนาดกลาง  : นางพิมพร  เนียมทอง  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
โรงเรียนขนาดใหญ่   : นางอังคณารักษ์  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านสันกำแพง

 

ดูทั้งหมด -->
9 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศฯ
นิเทศออนไลน์ โรงเรียนในอำเภอเมืองเชียงใหม่  [เข้าชม 228 ครั้ง ]  
ศน.ประพิณศิริ อินทธิรา, ศน.สุขชัญญา เรืองมณี, ศน.ดร.อุทัย ปัญญาโกญ , ศน.นิภา แก้วประทีป, ศน.วิริน วันสมสกุล และศน.สุนิทรา พรมมล นิเทศออนไลน์โรงเรียนในอำเภอเมืองเชียงใหม่

9 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศฯ
นิเทศออนไลน์ โรงเรียนในอำเภอดอยสะเก็ด  [เข้าชม 222 ครั้ง ]  
ศน.ณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง, ศน.จินดาภา ละฟู่, ศน.มณฑาทิพย์ ขันแก้ว นิเทศออนไลน์โรงเรียนในอำเภอดอยสะเก็ด

ดูทั้งหมด -->
9 / มิ.ย. / 2564
55 นิเทศออนไลน์ โรงเรียนในอำเภอสันกำแพง
ศน.พิลาวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ นิเทศออนไลน์ โรงเรียนในอำเภอสันกำแพง
9 / มิ.ย. / 2564
55 นิเทศออนไลน์ โรงเรียนในอำเภอแม่ออน
ศน.จรัสโฉม ชมภูมิ่ง นิเทศออนไลน์โรงเรียนวัดดอนชัย
ดูทั้งหมด -->
2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับนานาชาติ
นางสาวเมธาวดี วงศ์สุนทร โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เชียงใหม่  [เข้าชม 2353 ครั้ง ]  
การใช้โปรแกรม Dynedในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

9 / ต.ค. / 2560 : KM ระดับนานาชาติ
โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO 2016)  [เข้าชม 2762 ครั้ง ]  
เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO 2016) ระดับนานาชาติ ณ ประเทศอินเดีย

25 / มิ.ย. / 2556 : KM ระดับนานาชาติ
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  [เข้าชม 9076 ครั้ง ]  
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศคะแนนสูงสุดทุกประเภท และ รางวัลระดับเหรียญทองที่ 1 ประเภท Green Tecnologyตัวแทนประเทศไทย นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์(ปิ่นโต 3 in 1)

 
ดูทั้งหมด -->
31 / ต.ค. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  [เข้าชม 1890 ครั้ง ]  
การบริหารจัดการโรงเรียน "โรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก"

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางสาวสุพัฒิดา เรืองนามกิจ โรงเรียนบ้านสันกำแพง  [เข้าชม 2462 ครั้ง ]  
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน เป็นฐานของการเรียนรู้

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  [เข้าชม 2079 ครั้ง ]  
ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นอันดับที่ ๑

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  [เข้าชม 2071 ครั้ง ]  
อนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางรัชดาภรณ์ พันธ์พิกุล โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย  [เข้าชม 2151 ครั้ง ]  
การขับเคลื่อนกิจกรรม “รักษ์พงไพร”

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  [เข้าชม 2054 ครั้ง ]  
การเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางสาว วรัญญา ชัยพิกุล โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ  [เข้าชม 1825 ครั้ง ]  
การบริหารโรงเรียนสุจริต และบริษัทสร้างการดี

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางมาลา บูรณา โรงเรียนวัดสันโค้ง  [เข้าชม 2214 ครั้ง ]  
ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์ ในการจัดการเรียนการสอน

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  [เข้าชม 1816 ครั้ง ]  
ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับชาติ
นางแพรวพรรณ จันทะแจ้ง โรงเรียนชลประทานผาแตก  [เข้าชม 2017 ครั้ง ]  
บริษัทสร้างการดี เช็ดก่อนล้างสร้างวินัย เด็กไทยยุค 4.0 หนุนนำโรงเรียนสุจริต

 
ดูทั้งหมด -->
31 / ต.ค. / 2561 : KM ระดับภาค
นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  [เข้าชม 2449 ครั้ง ]  
วิธีปฏิบัติตนที่ดี

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับภาค
นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  [เข้าชม 2005 ครั้ง ]  
อนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับภาค
นางแพรวพรรณ จันทะแจ้ง โรงเรียนชลประทานผาแตก  [เข้าชม 1984 ครั้ง ]  
บริษัทสร้างการดี เช็ดก่อนล้างสร้างวินัย เด็กไทยยุค 4.0 หนุนนำโรงเรียนสุจริต

2 / ก.ย. / 2561 : KM ระดับภาค
นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  [เข้าชม 1861 ครั้ง ]  
ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ

 
ดูทั้งหมด -->
31 / ต.ค. / 2561 : km เขตพื้นที่
นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  [เข้าชม 1805 ครั้ง ]  
วิธีปฏิบัติตนที่ดี
7 / ก.ย. / 2561 : km เขตพื้นที่
นางสาวจันทนา ไฝเจริญ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  [เข้าชม 2248 ครั้ง ]  
บริษัทสร้างการดี “สร้างคน สร้างงาน วางพื้นฐานอาชีพ”
5 / ก.ย. / 2561 : km เขตพื้นที่
นางอรุณี คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง  [เข้าชม 2154 ครั้ง ]  
“ บริษัทสร้างการดี ” โรงเรียนสุจริต “ ป่าไม้แดงวัยใส ใส่ใจทำความดี ผลิตน้ำดื่มสะอาด ถูกหลักอนามัย ”
2 / ก.ย. / 2561 : km เขตพื้นที่
นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  [เข้าชม 2136 ครั้ง ]  
ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นอันดับที่ ๑
2 / ก.ย. / 2561 : km เขตพื้นที่
นางสาวกรกฏ หลานรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  [เข้าชม 2002 ครั้ง ]  
คนรุ่นใหม่หัวใจล้านนา
2 / ก.ย. / 2561 : km เขตพื้นที่
นางสาวพิมพ์รดา ส่งชื่น โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  [เข้าชม 2271 ครั้ง ]  
การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.3 สูงเป็นอันดับ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา
2 / ก.ย. / 2561 : km เขตพื้นที่
นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  [เข้าชม 2216 ครั้ง ]  
การเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2 / ก.ย. / 2561 : km เขตพื้นที่
นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  [เข้าชม 1905 ครั้ง ]  
ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ
 
ดูทั้งหมด -->
2 / ก.ย. / 2561 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
นางกัลยรัชต์ ขัติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  [เข้าชม 2163 ครั้ง ]  
ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ

2 / ก.ย. / 2561 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
นางสาวอรุณี พิมเสน โรงเรียนบ้านห้วยทราย  [เข้าชม 2247 ครั้ง ]  
ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ

10 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS )รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด  [เข้าชม 3065 ครั้ง ]  
นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 1
รางวัลระดับเหรียญทอง Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 นาย นัท สะสะรมย์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1  [เข้าชม 2513 ครั้ง ]  
 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน Lego Education contest ระดับประถมศึกษา งาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017

 
ดูทั้งหมด -->
31 / ต.ค. / 2561 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  [เข้าชม 1988 ครั้ง ]  
การบริหารจัดการโรงเรียน "โรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก"

2 / ก.ย. / 2561 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  [เข้าชม 2157 ครั้ง ]  
ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นอันดับที่ ๑

2 / ก.ย. / 2561 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
ครูชมัยพร บริพันธกุล โรงเรียนวัดขะจาว  [เข้าชม 2003 ครั้ง ]  
ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ

2 / ก.ย. / 2561 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
นางสาวเมธาวดี วงศ์สุนทร โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เชียงใหม่  [เข้าชม 2115 ครั้ง ]  
การใช้โปรแกรม Dynedในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

2 / ก.ย. / 2561 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
นางสาว วรัญญา ชัยพิกุล โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ  [เข้าชม 1760 ครั้ง ]  
การบริหารโรงเรียนสุจริต และบริษัทสร้างการดี

2 / ก.ย. / 2561 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
นางสาววิราวรรณ์ โพธิ โรงเรียนวัดเสาหิน  [เข้าชม 2882 ครั้ง ]  
การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2 / ก.ย. / 2561 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
นางสาวสุรางค์ สายอุดม โรงเรียนวัดป่าตัน  [เข้าชม 2060 ครั้ง ]  
ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
รางวัลเหรียญเงิน OBEC AWARDS ระดับชาติ นางสาวอรุณณี ประกอบศรี โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ  [เข้าชม 2991 ครั้ง ]  
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
ครูดี ไม่มีอบายยมุข นางสาวสายอรุณ กิติยะ โรงเรียนบ้านท่าลุกสันทราย  [เข้าชม 2814 ครั้ง ]  
ครูดีไม่มีอบายมุข ระดับประเทศ 2560

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.เมืองเชียงใหม่ 2
การสอนภาษาอังกฤษ แบบ CLT นางสาวเมธาวดี วงศ์สุนทร โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  [เข้าชม 3020 ครั้ง ]  
การสอนภาษาอังกฤษ แบบ CLT

 
ดูทั้งหมด -->
9 / ก.ย. / 2561 : km อ.ดอยสะเก็ด
นางอรุณี คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง  [เข้าชม 2261 ครั้ง ]  
“ บริษัทสร้างการดี ” โรงเรียนสุจริต “ ป่าไม้แดงวัยใส ใส่ใจทำความดี ผลิตน้ำดื่มสะอาด ถูกหลักอนามัย ”

7 / ก.ย. / 2561 : km อ.ดอยสะเก็ด
นางสาวจันทนา ไฝเจริญ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  [เข้าชม 1923 ครั้ง ]  
บริษัทสร้างการดี “สร้างคน สร้างงาน วางพื้นฐานอาชีพ”

2 / ก.ย. / 2561 : km อ.ดอยสะเก็ด
นางสาว เกศิณี ศรีบุญเรือง โรงเรียน บ้านตลาดขี้เหล็ก  [เข้าชม 1914 ครั้ง ]  
บริษัทสร้างการดี สร้างอาชีพ วิถีพอเพียง

2 / ก.ย. / 2561 : km อ.ดอยสะเก็ด
นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  [เข้าชม 1905 ครั้ง ]  
อนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

 
ดูทั้งหมด -->
2 / ก.ย. / 2561 : km อ.สันกำแพง
นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  [เข้าชม 2302 ครั้ง ]  
การเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.สันกำแพง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นางทรายแก้ว คันธา โรงเรียนวัดล้านตอง  [เข้าชม 2622 ครั้ง ]  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.สันกำแพง
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWORDS นางศศิธร สินลา โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)  [เข้าชม 2816 ครั้ง ]  
ผลสำเร็จของนักเรียนส่งผลให้ครูได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ คุรุสดุดี ครูดีไม่มีอบายมุข คุรุสภาดีเด่น รางวัลทรงคุณค่าโอเบคอวอร์ด เหรียญเงินระดับชาติ 2 ปี

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.สันกำแพง
รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560 นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  [เข้าชม 2759 ครั้ง ]  
นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.สันกำแพง
ผลการสอบ O- NET มีพัฒนาการขึ้นตามลำดับและสูงกว่าระดับประเทศ 3 ปี ซ้อน นางสาวอุบลรัตน์ วิชัยหาญ โรงเรียน บ้านแช่ช้าง เทพนานุกูล  [เข้าชม 2598 ครั้ง ]  
-

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.สันกำแพง
สูตรคูณลีลา พัฒนาความคิด เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางรัตนา จอมทัน บ้านกอสะเรียม  [เข้าชม 2562 ครั้ง ]  
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

 
ดูทั้งหมด -->
7 / มี.ค. / 2561 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Dos & Don'ts Cultural in Myanmar  [เข้าชม 2442 ครั้ง ]  
แนวทางการปฏิบัติด้านมารยาทและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

6 / มี.ค. / 2561 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Dos & Don'ts Cultural in Singapore  [เข้าชม 2910 ครั้ง ]  
แนวทางการปฏิบัติด้านมารยาทและวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์

23 / ก.พ. / 2561 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Dos & Don'ts Cultural in Philippines  [เข้าชม 4433 ครั้ง ]  
แนวทางการปฏิบัติด้านมารยาทและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

23 / ก.พ. / 2561 : ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์
Dos & Don'ts Cultural in Malaysia  [เข้าชม 3778 ครั้ง ]  
แนวทางการปฏิบัติด้านมารยาทและวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย

 
ดูทั้งหมด -->
2 / ก.ย. / 2561 : km อ.แม่ออน
นางสาวพิมพ์รดา ส่งชื่น โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  [เข้าชม 2729 ครั้ง ]  
การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.3 สูงเป็นอันดับ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา

2 / ก.ย. / 2561 : km อ.แม่ออน
นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  [เข้าชม 1884 ครั้ง ]  
ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.แม่ออน
Best Practice ระดับภูมิภาค : นางสาวจันทพร พลอินตา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  [เข้าชม 2659 ครั้ง ]  
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการแบบองค์รวม (T T Thai Tech Teach Model)

9 / ก.ย. / 2560 : km อ.แม่ออน
ภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง ๔ ทักษะ นางสาวจิตติพร สุวรรณชาติ โรงเรียน วัดห้วยทราย  [เข้าชม 2445 ครั้ง ]  
รางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 
ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30518 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2332 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4711 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4588 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3821 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2587 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3745 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2861 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4526 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4195 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13741 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19189 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info