[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง "เชียงใหม่ อัตลักษณ์ล้านนาไทย"

เสาร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556


การประกวดหนังสือส่งเสริมการอ่าน  เรื่อง “เชียงใหม่
: อัตลักษณ์ล้านนาไทย”

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑   ปีการศึกษา ๒๕๕๖

*************************************************************************

๑.วัตถุประสงค์  

๑.เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมครูผู้สอนในการสร้างสื่อประเภทหนังสือส่งเสริมการอ่าน สำหรับใช้เป็นสื่อการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป

๒.เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการอ่านที่ให้ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางของเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ล้านนา  เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มประชาคมอาเซียน

๓.เพื่อยกระดับความสามารถในการอ่านและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในสังกัดสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

 

๒.ลักษณะของผลงาน
หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง “เชียงใหม่ : อัตลักษณ์ล้านนาไทย” เป็นหนังสือ ขนาด A ๔ จำนวน ๕๕-๖๐ หน้า  (เฉพาะเนื้อใน ๕๐ หน้า รวม ปกหน้า  ปกใน  คำนำ  สารบัญ  บรรณานุกรม  ประวัติผู้เขียน) รายละเอียดดังนี้

๑. เนื้อหา ประกอบด้วยความรู้เรื่อง ๒๕ อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่  ประกอบด้วย คำขวัญของแต่ละอำเภอ ความเป็นมา, ภูมิศาสตร์ ,ประวัติศาสตร์ , ตำบล,หมู่บ้าน, อาชีพ, วัฒนธรรม,ประเพณี , วิถีชีวิต , สถานที่สำคัญที่เป็นจุดเด่นหรือจุดท่องเที่ยว  ประเด็นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของอำเภอนั้นๆ ฯลฯ

๒. การนำเสนอ เขียนด้วยบทร้อยกรอง ประเภทกลอนแปด (ไม่รับพิจารณาบทร้อยกรองประเภทอื่น)

ความยาวของบทร้อยกรอง ที่บรรยายเนื้อหาของอำเภอตามข้อ ๑ อำเภอละ ๑๐-๑๒ บท  รวมทั้ง  ๒๕ อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

            ๓. ภาพประกอบ ให้นำเสนอภาพประกอบอำเภอละ ๑๐-๑๒ ภาพ (เป็นภาพถ่ายใช้ประกอบในหนังสือ บันทึกภาพเอง หากนำมาจากเว็บไซต์ให้ระบุแหล่งที่มาด้วย)

               ๔. รูปแบบการพิมพ์  

๔.๑ พิมพ์ด้วยอักษร TH SarabanPSK   ขนาด ๑๖ point  

๔.๒ การตั้งค่าหน้ากระดาษ  ดังนี้  ขอบบน ๑ นิ้ว  ล่าง ๐.๘ นิ้ว  ซ้าย ๑.๕ นิ้ว ขวา ๑ นิ้ว  

๔.๓ ใช้ตัวเลขไทยตลอดเล่ม   ยกเว้นบรรณานุกรมที่เป็น URL ของเว็บไซต์ต่างๆ ใช้ตัวเลข  อารบิคได้   เลขหน้าให้อยู่กึ่งกลางด้านล่าง

๔.๔ ข้อมูลเนื้อหา ๑ อำเภอ ใช้ ๒ หน้า โดยหน้าซ้ายเป็นรูปภาพ ๑๐-๑๒ รูป หน้าขวาเป็นเนื้อหาให้ลงพอดี ๑ หน้ากระดาษ

๔.๕ การเรียงรายชื่ออำเภอ เรียงตามการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ (๑)อำเภอเมืองเชียงใหม่   (๒)อำเภอดอยสะเก็ด (๓)อำเภอสันกำแพง (๔)อำเภอแม่ออน (๕)อำเภอแม่ริม (๖)อำเภอแม่แตง (๗)อำเภอสันทราย (๘)อำเภอสะเมิง (๙)อำเภอพร้าว (๑๐)อำเภอ    เชียงดาว  (๑๑)อำเภอเวียงแหง  (๑๒)อำเภอไชยปราการ  (๑๓)อำเภอฝาง (๑๔)อำเภอ    แม่อาย  (๑๕)อำเภอสารภี (๑๖)อำเภอหางดง (๑๗)อำเภอสันป่าตอง (๑๘)อำเภอแม่วาง (๑๙)อำเภอดอยหล่อ  (๒๐)อำเภอฮอด (๒๑)อำเภอดอยเต่า (๒๒)อำเภออมก๋อย       (๒๓)อำเภอจอมทอง (๒๔)อำเภอแม่แจ่ม (๒๕)อำเภอกัลยาณิวัฒนา

            ๕. รูปเล่มของหนังสือ   เข้าเล่มแบบอัดกาว  ไม่ต้องเคลือบปก

            ๖. ผลงานที่นำส่งต้องเป็นผลงานที่เขียนขึ้นเอง  ไม่คัดลอกผลงานของผู้ใดผู้หนึ่งมา

           

 ๓.คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

            ๑.เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนในโรงเรียน ทั้งระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี ๒๕๕๖

            ๒.เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนในโรงเรียน ทั้งระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย   ประจำปี ๒๕๕๖

            ๓.เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ (เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่) ประจำปี ๒๕๕๖

            ๔.เป็นข้าราชการบำนาญ สพป.ชม.๑ (เคยปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด สพป.ชม.๑ ครูผู้สอน ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕)

 

๔.ประเภทการประกวด

            เป็นการประกวด ประเภทรายบุคคล 


๕.รางวัล

             ๑. รางวัลผู้ชนะการประกวด รวม ๖ รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ                       เงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑      เงินรางวัลจำนวน  ๘,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒      เงินรางวัลจำนวน   ๖,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑

รางวัลชมเชย                         เงินรางวัลจำนวน  ๓,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑

รางวัลชมเชย                         เงินรางวัลจำนวน  ๓,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑

รางวัลชมเชย                         เงินรางวัลจำนวน  ๓,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑

             ๒. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม จาก สพป.เชียงใหม่ เขต ๑

 

๖.การดำเนินงาน 

ที่

รายการ

ระยะเวลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ แจ้งให้สถานศึกษา (ภาครัฐ, เอกชน,พระปริยัติธรรม) ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สนใจสมัครเข้าคัดเลือก

 

๘ ก.ค.๕๖

ครูผู้สนใจส่งใบสมัครไปยัง สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ โดย

 ๑. ระบบ e-paperless  (ร.ร.ภาครัฐ และ ร.ร.เอกชน)

 ๒. ทาง e.mail : auon10@gmail.com (ร.ร.พระปริยัติธรรม)

ภายใน ๓๑ ก.ค.๕๖

ครูส่งผลงานที่จัดทำเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

 ๑.ส่งรูปเล่ม  ๓  เล่ม

 ๒.ส่ง CD ไฟล์ข้อมูลเนื้อหาทั้งหมด และไฟล์ภาพ  ๑ แผ่น

ภายใน ๒๓ ส.ค.๕๖

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงาน

๒๖-๒๘ ส.ค.๕๖

ประกาศผลทางเว็บไซต์ สพป.ชม.๑  http://202.143.130.125/Area1/

๓๐ ส.ค.๕๖

มอบรางวัลในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 

ประมาณ
วันที่ ๑-๑๐ ก.ย.๕๖

 

๗. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน

          ๑. เนื้อหาสาระครบถ้วน                                ๔๐  คะแนน

          ๒. การใช้ภาษาและฉันทลักษณ์                        ๓๐  คะแนน

          ๓. ภาพประกอบสวยงามสอดคล้องกับคำบรรยาย    ๒๐  คะแนน

          ๔. รูปแบบการพิมพ์,ความสวยงามของรูปเล่ม         ๑๐  คะแนน

 

๘. เกณฑ์การตัดสิน

รางวัลชนะเลิศ                       ๙๓-๑๐๐ คะแนน
                  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑    ๘๗-๙๒  คะแนน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒    ๘๑-๘๖  คะแนน

รางวัลชมเชย                           ๗๐-๘๐  คะแนน

รางวัลชมเชย                           ๗๐-๘๐  คะแนน

รางวัลชมเชย                           ๗๐-๘๐  คะแนน
  

๙. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   เขต ๑  และจะดำเนินเผยแพร่แก่สถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปีการศึกษา ๒๕๕๗    สำหรับผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลจะคืนให้เจ้าของทุกรายการ

 

๑๐.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

          ๑. นางวัชราภรณ์ วัตรสุข    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

              หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๙๕๑๖๙๘๓

              e-mail :  auon10@gmail.com 

            ๒. นายอรรณพ  ดวงเกตุ      ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

             หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๖๓๔๙๓๙๕

                 e-mail :   adk.58.duang@gmail.comเข้าชม : 1811


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2561 29 / ม.ค. / 2561
      18 ตุลาคม 2560 รองอุดม แปงทิศ, รองอวยชัย ศรีตระกูล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560 กลุ่มศึกษานิเทศก์ 19 / ต.ค. / 2560
      ผอ.ทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะ ร่วมพิธีคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 25 / ธ.ค. / 2559
      9 ธันวาคม 2559 นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 14 / ธ.ค. / 2559
      10 พฤศจิกายน 2559 รองอุดม แปงทิศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 10 / พ.ย. / 2559


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< มิถุนายน 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 29145 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 1526 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 3971 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 3882 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3234 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 1970 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3081 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 1934 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 3726 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 3516 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 12838 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 18258 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info