[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  

29 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2561
โดย..กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
19 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
18 ตุลาคม 2560 รองอุดม แปงทิศ, รองอวยชัย ศรีตระกูล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560 กลุ่มศึกษานิเทศก์
โดยมาประเมินศน.ประพิณศิริ อินทธิรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1
25 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.ทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะ ร่วมพิธีคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 70 ปี
14 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
9 ธันวาคม 2559 นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2559 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
10 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
10 พฤศจิกายน 2559 รองอุดม แปงทิศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง พร้อมกับให้กำลังใจโรงเรียนวัดสวนดอกในการรับการประเมินในครั้งนี้
27 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
26 มิถุนายน 2559 รองฯชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
การจัดการระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ ด้วยโปรแกรม SMSS ณ ห้องใบบัว โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
10 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
7 มิถุนายน 2559 รองฯอุดม แปงทิศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวรายงานในพิธีเปิดวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ มีตัวแทนครูและนักเรียนจากสพป.เชียงใหม่ เขต 1-6 , สพม.เขต 34 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
10 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
3 มิถุนายน 2559 รองฯ ชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
เป็นประธานการประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โรงเรียนสุจริตเครือข่าย (10%) ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
16 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
13 พฤศจิกายน 2558 นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน
การประชุมศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมล้านตอง พร้อมกับให้แนวทางการดำเนินงานโดยใช้หลัก ABC3DE
12 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
9 ตุลาคม 2558 รองอุดม แปงทิศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ นิเทศติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
นิเทศฯ ห้องเรียนคุณภาพ, BBL , DLIT ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย และโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
10 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
8 ตุลาคม 2558 รองอุดม แปงทิศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ
ออกประเมินการประกันคุณภาพภายในของสภานศึกษา ประเมินห้องเรียนคุณภาพ ติดตามการดำเนินงาน BBL, DLTV , DLIT ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย และโรงเรียนศิริมังคลาจารย์
10 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ตุลาคม 2558 รองอุดม แปงทิศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ
ออกประเมินการประกันคุณภาพภายในของสภานศึกษา ประเมินห้องเรียนคุณภาพ ติดตามการดำเนินงาน BBL และ DLIT ณ โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี และโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
10 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 ตุลาคม 2558 รองอุดม แปงทิศ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ
ออกประเมินการประกันคุณภาพภายในของสภานศึกษา ประเมินห้องเรียนคุณภาพ ติดตามการดำเนินงาน BBL และ DLIT ณ โรงเรียนวัดสวนดอก
13 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
10 สิงหาคม 2558 นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.เชียงใหม่ ่เขต 1 เป็นประธานปิดการอบรมฯ ขยายผล DLIT
พร้อมมอบนโยบายให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ทุกโรงเรียน
12 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
9 สิงหาคม 2558 นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการขยายผลการอบรม DLIT
ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
6 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
Train The Trainer_DLIT@Chiangmai
ผอ.ชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ให้การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
25 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
24 กรกฎาคม 2558 ดร.พีระ รัตนวิจิตร ผอ.สำนักบริหารการศึกษาภาคบังคับ เป็นประธานเปิดการอบรม DLIT
จุดอบรมฯ ภาคเหนือ ตอนบน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-29 ก.ค. 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่
7 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
7 มิถุนายน 2558 นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558
โดยมีนายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพเชียงใหม่
4 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
3 มิถุนายน 2558 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดทำ MOU ตามโครงการ "สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น"
โดยลงนามในบันทึกฯ ระหว่างผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กับคณะรองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะผอ.กลุ่มฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
26 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดห้วยแก้ว และโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
ที่เข้ารับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภชจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< เมษายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 29894 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 1970 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4407 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4351 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3583 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2312 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3445 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2432 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4155 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 3889 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13282 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 18691 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info