[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2547 ]

บทความหมายเลข 599 | คะแนน Rating: 2.0/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 55 votes)

Tag : km อ.สันกำแพง: km ระดับภาค

  นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  
โรงเรียนบ้านสันกำแพง  ปีที่เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน  พ.. 2586


1. ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
    1.1 สายงานการสอน
          1) การปฏิบัติการสอน  ได้รับหน้าที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระต่าง ดังนี้

   - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

   - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/6

   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/6

   - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม (วิชาการศึกษา เพื่อการเรียนรู้)

                          ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/6

   - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

   - กิจกรรมแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/6

   - กิจกรรมชุมนุม ( สะเต็มศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/6

   - กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/6

   - กิจกรรมสอนซ่อมเสริม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 และ  6/6

 

          2) จำนวนชั่วโมง (คาบ) ที่สอน/สัปดาห์     จำนวน   16   ชั่วโมง

                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               จำนวน     2   ชั่วโมง/สัปดาห์

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               จำนวน     5   ชั่วโมง/สัปดาห์

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    จำนวน     1   ชั่วโมง/สัปดาห์

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม                จำนวน     1   ชั่วโมง/สัปดาห์
            -  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี       จำนวน     1   ชั่วโมง/สัปดาห์
            -  กิจกรรมแนะแนว                                จำนวน     1   ชั่วโมง/สัปดาห์
            -  กิจกรรมชุมนุม                                   จำนวน     1   ชั่วโมง/สัปดาห์

   -  กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ             จำนวน     2   ชั่วโมง/สัปดาห์

   -  กิจกรรมสอนซ่อมเสริม                         จำนวน     2   ชั่วโมง/สัปดาห์

 

 3)  ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้น 
       ปีการศึกษา 2561 ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6  และปฏิบัติหน้าที่การสอนประจำในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

          4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ
                กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  กิจกรรมแนะแนว  และกิจกรรมชุมนุม


    1.2 งานพิเศษ  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพิเศษต่างๆ ดังนี้

            -  หัวหน้างานวิชาการ (ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ)
            หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล
            หัวหน้างานห้องเรียนโครงการพิเศษ
            หัวหน้างานนิเทศภายใน
            หัวหน้างานการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
            -  คณะทำงานการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎี  Constructionism
            คณะทำงานจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
            คณะทำงานการจัดทำแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติราชการ ประจำปี (คณะทำงานฝ่ายแผน และนโยบาย)
            คณะทำงานงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
            คณะทำงานร่วมกับคณะครูและนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญต่าง 
            ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
            ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี
            รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
            รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม

                1) โครงการการสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ
                2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎี Constructionism
                3) โครงการนิเทศภายในโรงเรียน
                4) โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะการคิดคำนวณ
                5) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                 6) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม , ลูกเสือ และ แนะแนว)                                                 
                 7)
กิจกรรมสอนซ่อมเสริม โครงการฝากนักเรียนไว้กับครู          
                        

2. ผลงานความภาคภูมิใจ หรือผลงานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต

    2.1 วิธีการดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

 ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructionism โดยใช้โครงงานเป็นฐานของการเรียนรู้ (Project-based Learning) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระอื่นๆ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูล หรือคำตอบจากเรื่อง/ปัญหาที่ผู้เรียนให้ความสนใจ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5S) ผสมผสานกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำโครงงานนั้น เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจนสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยเอง และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ 5S และผู้เรียนก็เรียนรู้สิ่งที่ตนเองสนใจด้วยกระบวนการ 5S เช่นเดียวกัน   ซึ่งรายละเอียดของขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5S  ดังนี้

         ขั้นจุดประกายความคิด (Sparkling) S1 ครูใช้วิธีการ และสื่อที่หลากหลาย เช่น รูปภาพ วีดีทัศน์ คำถามชวนคิด และตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์  ในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็น อยากหาข้อมูล/คำตอบในสิ่งที่ตนเองสนใจ

         ขั้นสะกิดให้ค้นคว้า (Searching) S2 ครูให้ผู้เรียนวางแผน ออกแบบวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะเป็นผู้กำหนดขอบเขตของการศึกษา วิธีการแสวงหาข้อมูล/แก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติจริงในการแสวงหาความรู้ด้านต่าง ๆ ตามที่ออกแบบการศึกษาไว้ ซึ่งขั้นตอนนี้ ผู้เรียนจะได้รู้จักวางแผนการทำงานเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ  โดยครูมีหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้ให้คำแนะนำ และเสนอแนะแนวคิดบางส่วนที่เป็นการช่วยส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น

           ขั้นนำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) S3  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ใช้วิธีการหลากหลาย โดยผ่านกระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเป็นการทำงานกลุ่ม จนเกิดทักษะการการเรียนรู้ในการแสวงหาข้อมูล/แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

ขั้นจัดองค์ความรู้ (Summarizing) S4 หลังจากที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่วางแผนออกแบบไว้ นักเรียนต้องนำข้อมูล/คำตอบต่าง ๆ ซึ่งจัดเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น/ได้รับจากการทำโครงงานมาสรุปองค์ความรู้ให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดทำรายงานโครงงาน แผ่นพับ และบอร์ดนิทัศน์การ  เพื่อเตรียมเผยแพร่ต่อไป

 ขั้นนำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing) S5  ในการจัดกิจกรรมขั้นตอนนี้ นักเรียนจะได้นำเสนอองค์ความรู้/ผลงานของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ในห้องเรียน อีกทั้งอาจเข้าร่วมแประกวดแข่งขั้นในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งจัดเป็นการประเมินผลงาน/โครงงาน เพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม/พัฒนาให้ผลงานนั้นมีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการฝึก/พัฒนาทักษะการพูดนำเสนอผลงาน ให้เกิดความชำนาญ และเกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่จะแสดงให้ปรากฏออกมาขณะนำเสนอผลงานของตนเอง


ตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
         ผลงานของนักเรียนที่ใช้ใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5S) และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาข้อมูล/แก้ปัญหา จากการทำโครงงานเรื่อง “พลังงานจิ๋วจากเศษสบู่” ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการศึกษา ดังนี้

1) ขั้นจุดประกายความคิด  (S1 : Sparkling)  ครูให้คณะผู้จัดทำโครงงานดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  แล้วให้คณะผู้จัดทำหาแนวทางในการเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งทำให้คณะผู้จัดทำซึ่งมีความสนใจในเรื่องของการนำของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ได้เข้ารวมกลุ่มกัน เพื่อประชุมปรึกษา วางแผนการดำเนินงาน ว่าจะนำของเหลือใช้ใดกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ครั้ง แล้วจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

2) ขั้นสะกิดให้ค้นคว้า (S2 : Searching)  คณะผู้จัดทำสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงานจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้กำหนดหัวข้อโครงงานเรื่องพลังงานจิ๋วจากเศษสบู่  จากนั้นร่วมกันเขียนโครงร่างโครงงาน พร้อมทั้งนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น มานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนกลุ่มอื่น

          3) ขั้นนำพาสู่การปฏิบัติ (S3 : Studying) คณะผู้จัดทำดำเนินการศึกษาข้อมูลต่าง ตามที่ได้ออกแบบไว้ในโครงร่างโครงงาน ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการทดลองศึกษา ดังนี้

 การทดลองตอนที่ 1  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงแข็งสูตรต่างๆ


 

การทดลองตอนที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงแข็งที่ทำจากสบู่ยี่ห้อต่างกัน  

การทดลองตอนที่ 3  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงแข็งจากเศษสบู่ที่มีขนาดต่างกัน

                             
การทดลองตอนที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงแข็งที่ทำขึ้นกับที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

 

การทดลองตอนที่ 5  เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการระเหยของแอลกอฮอล์ในเชื้อเพลิงแข็งที่ปิดผนึกด้วยวัสดุต่างชนิดกัน

  

4) ขั้นจัดองค์ความรู้ (Summarizing)   คณะผู้จัดทำร่วมกันรวบรวมข้อมูล และ

สรุปผลการศึกษา เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงาน จัดบอร์ดนำเสนอผลงาน

5) ขั้นนำเสนอควบคู่การประเมิน (S5 : Show and Sharing)  คณะผู้จัดทำนำเสนอองค์

ความรู้ที่ได้จากการทำโครงงาน เรื่อง พลังงานจิ๋วจากเศษสบู่      ให้แก่เพื่อนนักเรียนในห้อง และเข้าประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  (ประจำปีการศึกษา 2559)   ได้รับรางวัล ดังนี้

          - ระดับเขตพื้นที่  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศอันดับ 1

ระดับภาค  (ภาคเหนือ)  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1

ระดับประเทศ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  อันดับที่ 4     2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ                 
1) ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน ชุมชนและผู้ปกครอง

    2) ผู้เรียน ที่มีความตั้งใจในการแสวงหาความรู้ และให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

    3) ครูมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้อยู่เสมอและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

    4) แรงบันดาลใจภายในตัวผู้สอน ที่มีความชอบ และสนใจในการทำโครงงาน

        วิทยาศาสตร์
      2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา

   การจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติจริง มักเกิดปัญหากับนักเรียนที่ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เนื่องจากการไม่ยอมรับของสมาชิกกลุ่ม อันเกิดจากเป็นคนขาดความรับผิดชอบ ทำงานช้า ทำงานไม่สำเร็จ มีโลกส่วนตัว ซึ่งจุดนี้ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมเสริมนอกเวลาให้นักเรียนได้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น เพื่อให้สมาชิกในห้องเรียนยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เกิดขึ้น เปิดโอกาส และยอมรับให้เพื่อนได้เข้ากลุ่มทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงช่วยกันแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่เกิดขึ้น

2.4 ข้อเสนอแนะ

ครูต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เรียนในทุก ๆ เรื่อง  ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นในการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  ความชื่อมั่นในตัวครูผู้สอน  และความเชื่อมั่นในตนเองที่นักเรียนทุกคนจำเป็นต้องมี และนำมาใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ และการดำเนินการสร้างผลงาน/โครงงานที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม

รูปภาพประกอบ

 

 
     
เข้าชม : 2547    [ ขึ้นบน ]


บทความ  KM ระดับชาติ 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสาวสุพัฒิดา เรืองนามกิจ โรงเรียนบ้านสันกำแพง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  2 / ก.ย. / 2561
      นางรัชดาภรณ์ พันธ์พิกุล โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย  2 / ก.ย. / 2561  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< มกราคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30621 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2378 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4758 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4635 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3866 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2635 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3805 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2919 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4589 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4255 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13803 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19258 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info