[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1980 ]

บทความหมายเลข 598 | คะแนน Rating: 2.2/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 56 votes)

Tag :

                                          แบบรายงาน วิธีปฏิบัติที่ดี  (Best  Practice)  
               

        นางสาว เกศิณี ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียน บ้านตลาดขี้เหล็ก 

ปีที่เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2593 

 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

2.  ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต 
        2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

                การดำเนินกิจกรรมสร้างอาชีพ วิถีพอเพียง เป็นกิจกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรใบหมี่ ของบริษัทสร้างการดี โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก โดยบริหารจัดการด้วยความร่วมมือของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชน ในรูปแบบ PDCA ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักดังนี้

                P (Plan)

                การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดขึ้น โดยแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเพื่อประชุมวางแผนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจำหน่ายแชมพูสมุนไพรใบหมี่ ตั้งแต่การจัดหาวัสดุธรรมชาติ ออกแบบชิ้นงาน กำหนดราคา และนำจำหน่าย เป็นต้น กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายไว้ชัดเจน เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบไม่ก่อให้เกิดปัญหา

                D (Do)

                การนำไปปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่องสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ การผลิตผลงานนักเรียนขั้นตอนการผลิต มีการเลือกวัตถุดิบโดยใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้จากในชุมชน มีการทำงานตามลำดับชั้นตอนที่กำหนดไว้ แบ่งงานกันตามภาระหน้าที่ ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรใบหมี่ ของบริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีคุณค่าในผลงาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ประหยัด สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และมีการประชาสัมพันธ์ออกบูธจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งโรงเรียนและชุมชนยังมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการร่วมพัฒนานักเรียน พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการทำผลิตภัณฑ์

                C (Check)

                ฝ่ายอำนวยการผลิตมีหน้าที่ตรวจสอบ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ จัดหาวัสดุ วัตถุดิบที่เหมาะสม  เพื่อนำมาทำแชมพูใบหมี่ ก่อนจะบรรจุลงขวด ในการตรวจสอบผลการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทสร้างการดีได้จัดทำ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กตรวจสอบ เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2

                A (Action)

                มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นอกจากการทำแชมพูที่ใช้วัตถุดิบจากใบหมี่เป็นหลักแล้ว ยังมีการนำขิงสดมาเป็นวัตถุดิบเพิ่มเติมด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทางสมุนไพรให้กับผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นได้นำข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาที่พบมาเป็นแนวทาง   เพื่อการปรับปรุงแก้ไข  และวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

        ซึ่งผลลัพธ์ในการทำกิจกรรมทำให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้

                1 นักเรียนเกิดความรู้ในการทำแชมพูจากใบหมี่

                2 นักเรียนมีการทำงานอย่างมีระเบียบ แบบแผน เป็นขั้นตอน

                3 นักเรียนเกิดทักษะอาชีพในการทำแชมพูสมุนไพรจากใบหมี่ สามารถสร้างรายได้ให้

                   แก่ตนเอง

                4 นักเรียนเกิดการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน

                5 นักเรียนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่

                6 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

                7 นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต (ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์

                   อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ)

                8 นักเรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

นอกจากนั้น การดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี แชมพูใบหมี่ โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก โดยการผลิตและจำหน่ายแชมพูจากใบหมี่สด ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นในโครงการโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแทนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่อาจมีส่วนผสมของสารเคมี อีกทั้งยังจัดเป็นของที่ระลึกสำหรับมอบให้แขกผู้มาเยือนและผู้มีอุปการคุณ ซึ่งถือเป็นของฝากที่สร้างความประทับใจของผู้ได้รับเป็นอย่างดี ส่งผลให้มีการสั่งจองสินค้าเพิ่ม โดยทางโรงเรียนดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา นักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีส่วนร่วมในการในการปฏิบัติกิจกรรม เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน เป็นกระบวนการเสริมสร้างความสามัคคี ความเสียสละ และจิตสาธารณะ ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการได้มีการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานเพื่อสรุปรายรับ – รายจ่าย ปัญหาและอุปสรรคที่พบ อีกทั้งยังได้ต่อยอดแนวความคิด ในการใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทคณะกรรมการต้องทำการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลาย เช่น ครีมนวดผมสมุนไพรอัญชัน น้ำยาเอนกประสงค์จากมะกรูด น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งจะได้มีการดำเนินงาน และจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องในช่วงปิดภาคเรียน

 

        2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

        1. ทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำแชมพูและครีมบำรุงผมเป็นวัตถุดิบที่หาได้จากโรงเรียนและชุมชน ทำให้ช่วยลดต้นทุนในการผลิต

                2. ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรในท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้ในการทำแชมพูสมุนไพร

        3. มีการประชาสัมพันธ์ในการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายช่องทางทำให้การจำหน่ายเป็นไปอย่างสะดวกต่อเนื่องและมีกำไรหมุนเวียน

 

        2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา

        1. ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์มีราคาค่อนข้างสูง

                2. วัตถุดิบในการผลิต (ใบหมี่) อาจจะมีอายุการใช้งานไม่นานเพราะเป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ

                3.  ฉลากบรรจุภัณฑ์ยังไม่สามารถกันน้ำได้ จึงทำให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์นั้นเลือนราง

        4.  ในการผลิตในแต่ละครั้งนั้น ไม่สามารถผลิตในจำนวนที่มากได้ เนื่องจากข้อจำกัดของอุปกรณ์ และเครื่องมือในการผลิต


        2.4 ข้อเสนอแนะ

                1 ช่วงระยะเวลาที่นำใบหมี่มาทำแชมพูสามารถนำมาผลิตได้ทุกช่วงเวลา ยกเว้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ใบหมี่ผลัดใบ

                2 ควรมีการนำสมุนไพรชนิดอื่นในท้องถิ่นมาผลิตแชมพูให้มีสูตรที่หลากหลาย เพื่อทำการตลาดได้กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

                3 ควรมีการประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น

                4 ควรมีการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุแชมพูให้มีความสวยงาม ดึงดูดลูกค้า

                5 ควรนำอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในขั้นตอนการผลิตเพื่อลดระยะเวลาลง

                6 ควรมีการสอบถามผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูใบหมี่ เพื่อสะท้อนผลเกี่ยวกับข้อดี-ข้อที่    ควรปรับปรุงเพื่อนำผลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขสินค้าให้ดีขึ้น

 

รูปภาพการดำเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี อย่างน้อย 4 ภาพ


              


                       

 

 

 

                    


 

 

 

 เข้าชม : 1980    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.ดอยสะเก็ด 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณี คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง  9 / ก.ย. / 2561
      นางสาวจันทนา ไฝเจริญ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  7 / ก.ย. / 2561
      นางสาว เกศิณี ศรีบุญเรือง โรงเรียน บ้านตลาดขี้เหล็ก   2 / ก.ย. / 2561
      นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  2 / ก.ย. / 2561
      นางแพรวพรรณ จันทะแจ้ง โรงเรียนชลประทานผาแตก  2 / ก.ย. / 2561


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< มกราคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30621 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2378 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4758 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4635 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3866 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2635 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3805 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2919 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4589 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4255 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13803 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19258 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info