[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1951 ]

บทความหมายเลข 568 | คะแนน Rating: 2.3/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 43 votes)

Tag : km อ.ดอยสะเก็ด: km เขตพื้นที่

 นางพิศมัย   นามสกุล เทวาพิทักษ์   ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ
โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 
ปีที่เกษียณอายุราชการ 2563

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

 1.1  เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอนกลุ่มสาระต่างๆดังนี้

ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมง

1

ภาษาไทย(พื้นฐาน)

5

2

คณิตศาสตร์

5

3

วิทยาศาสตร์

3

4

สังคมศาสนาและวัฒนธรรม

2

7

สุขศึกษาและพละศึกษา

1

8

ภาษาอังกฤษ

5

9

ศิลปะ(ทัศนศิลป์)

1

10

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2

11

กิจกรรมร้อยสานงานศิลป์(ป.1-ม.3)

1

 1.2  เจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวัน

          1.3  เป็นหัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานบุคคล

          1.4  ครูที่ปรึกษาชมรมร้อยสานงานศิลป์

2. ผลงานความภาคภูมิใจ
          การยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT สูงเป็นอันดับ1 ของเขตพื้นที่ อันดับ 1 ของศธจเชียงใหม่ อันดับที่ 22 ของประเทศ
           2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

                 1) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ส่งต่อจากครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                 2) วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยของนักเรียนแต่ละคน และจำแนกผู้เรียนเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน เพื่อพัฒนาให้ตรงกับความสามารถของนักเรียน และจัดกลุ่มเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อนคละกันเพื่อให้เด็กได้ช่วยดูแลซึ่งกันและกัน

 

                  3) วิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้  ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จุดเด่นจุดด้อยของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของปีที่ผ่านมาจากข้อมูลของครูผู้สอนที่บันทึกไว้ซึ่งพบว่า

          สาระคณิตศาสตร์(ด้านคำนวณ)

               - การวิเคราะห์ข้อมูล
               - นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่ได้
               - นักเรียนท่องสูตรคูณไม่ได้
               - นักเรียนขาดความแม่นเรื่องหน่วย การชั่ง ตวง วัด เวลา เช่นการบวก การลบ หน่วยเวลา

     

           สาระภาษาไทย(ด้านภาษา)

              - การคาดคะเนเหตุการณ์

              - การตอบคำถาม

              - การวิเคราะห์และการสรุปข้อมูล

           สาระวิทยาศาสตร์(ด้านเหตุผล)

              - การให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

              - การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์

              - การสรุปออกแบบการวางแผน

                  4) กำหนดเป้าหมาย วิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ของนักเรียน

                  5) ศึกษาโครงสร้างแบบทดสอบ NT แต่ละปี

                  6) นำผลการทดสอบ NTของแต่ละปีที่วิเคราะห์เพื่อมาเป็นฐานข้อมูลเพื่อดูว่าเนื้อหาสาระใดในแต่ละด้านที่มีปัญหาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนและส่งต่อข้อมูลให้ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4ด้าน

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ภาษา

-การคาดคะเนเหตุการณ์

-การตอบคำถาม

-การคาดคะเนเหตุการณ์

-ความหมายคำ ประโยคจากเรื่องที่ฟัง

คำนวณ

-การวัด

-จำนวน

-การวิเคราะห์ข้อมูล

-จำนวน

-พีชคณิต

-การวิเคราะห์ข้อมูล

เหตุผล

-การให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

-การวิเคราะห์ข้อมูล

-การสรุปออกแบบการวางแผน

-การวิเคราะห์ข้อมูล

-การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์

                 7) จัดทำคลังข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์และ คลังข้อสอบNT

                 8) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

                 9) ดำเนินการสอนตามกิจกรรมตามจุดเด่นจุดด้อยที่วิเคราะห์ไว้

                 10) สอนซ่อมเสริมผู้เรียนรายบุคคล / รายกลุ่มระหว่างเรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู้

                 11) หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จแต่ละหน่วย วัดและประเมินผลตามสภาพจริงให้สอดคล้อง มาตรฐาน ครอบคลุมตัวชี้วัดโดยใช้แบบทดสอบจากคลังข้อสอบ

                 12) เมื่อพบว่าเนื้อหาสาระใดมีปัญหาให้กลับมาทบทวนใหม่

           2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

                 1)  ครูมีการวิเคราะห์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล วิเคราะห์ เนื้อหาสาระการเรียนรู้  วิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบ NTเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้

                 2)  มีการจัดกลุ่มผู้เรียนที่เหมาะสมโดยการคละเด็กเก่ง  ปานกลางและอ่อน เพื่อให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

                 3) มีการกำหนดรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม

                 4) มีการกำหนดเกณฑ์ที่คาดหวังและเกณฑ์การประเมินผล

                 5) นักเรียนให้ความสนใจ ตั้งใจและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม

                 6) ผู้ปกครองให้การสนับสนุน ช่วยดูแลเด็ก

                 7) ผู้บริหารให้การส่งเสริม สนับสนุน ครูในด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรม

          2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา
                 1) นักเรียนใช้เวลาทำแบบทดสอบเลือกตอบนานเกินไปทำให้ไม่มีเวลาในการทำข้อสอบที่ต้องแสดงวิธีทำ
การเขียนตอบสั้นๆครูควรแนะนำให้เด็กแบ่งเวลาในการทำแบบทดสอบส่วนนี้ซึ่งจะช่วยให้ได้คะแนนสูงขึ้น

                 2) ผู้ปกครองนักเรียนอ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้ทำให้ไม่สามารถดูแลเด็กในด้านการอ่านการเขียน การให้คำปรึกษาในการทำการบ้านได้

          2.4 ข้อเสนอแนะ

       1. ครูควรจัดกิจกรรมฝึก ย้ำ  ซ้ำ  ทวน  บ่อย ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ที่คงทน

       2. ครูผู้สอนต้องมีความอดทน ในการรอคอยคำตอบจากนักเรียน ไม่ควรด่วนสรุป หรือเฉลยคำตอบเร็วเกินไป

       3. ครูมีความเป็นกันเองกับนักเรียนจะทำให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่น และมีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ไม่ตึงเครียด

       4. ควรประสานงานให้ผู้ปกครองนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดการให้นักเรียนมาเรียนทุกวัน

รูปภาพประกอบ


 


 เข้าชม : 1951    [ ขึ้นบน ]


บทความ  KM ระดับชาติ 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสาวสุพัฒิดา เรืองนามกิจ โรงเรียนบ้านสันกำแพง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  2 / ก.ย. / 2561
      นางรัชดาภรณ์ พันธ์พิกุล โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย  2 / ก.ย. / 2561  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30419 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2279 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4657 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4539 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3772 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2542 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3683 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2800 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4470 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4136 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13680 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19115 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info