[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1108 ]

บทความหมายเลข 565 | คะแนน Rating: 2.8/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 24 votes)

Tag : km อ.เมืองเชียงใหม่

นางสาววิราวรรณ์         นามสกุล   โพธิ
ตำแหน่ง ครู  ชำนาญการพิเศษ    โรงเรียนวัดเสาหิน

ปีที่เกษียณอายุราชการ  พ.ศ. 2582

  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
         1)  งานอาคารสถานที่                                                                                             
         2)  งานกิจการนักเรียน

         3)  งานชุมชนสัมพันธ์

         4)  โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

         5)  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี

         6)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-ป.6

  2.  ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต

            1) ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 16 มกราคม 2558   

  2) ได้รับรางวัล ครูผู้ทรงคุณค่าทางการศึกษา ครูดีมีคุณภาพ “ชำนาญการอย่างครูมืออาชีพ” สาขา ครูปฏิบัติการสอนดีเด่น จาก หนังสือพิมพ์แกนกลาง ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2560

  3) ได้รับรางวัล ครูแม่แบบแห่งการศึกษาไทย 9 ตามรอยพ่อสานต่อพระราชปณิธาน สาขาครูปฏิบัติการสอนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาก นิตยสารเพชรแผ่นดิน ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2560

            4) ได้รับรางวัลครูผู้สอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น ของ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2553, 2557 และ 2559

  5) เป็นผู้ฝึกสอนและนำนักเรียนแสดงตีกลองสะบัดชัย ตีกลองยาว และฟ้อนดาบ ในงานต่างๆ เช่น พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเสาหิน 93 ปี งานปอยหลวง เป็นต้น

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตีกลองสะบัดชัย ระดับประถมศึกษา วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด) จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2560 จาก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

 6) เป็นผู้ฝึกสอนและนำนักเรียน จำนวน 23 คน เข้าร่วมการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 9 ชิงแชมป์ประเทศไทย  จาก มูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัล  
                      -ชนะเลิศรายการทีมว่องไวชายรุ่นอายุ 13-16 ปี

-ชนะเลิศรายการทีมว่องไวหญิงรุ่นอายุ 13-16 ปี

-ชนะเลิศรายการเดี่ยวบุคคลชายรุ่นอายุ 9 ปี (ประเภทรวดเร็ว)

-ชนะเลิศรายการเดี่ยวบุคคลชายรุ่นอายุ 14 ปี (ประเภททนทาน)

7) เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท การแข่งขันแอโรบิค การแข่งขันทักษะวิชาการ       
ครั้งที่ 61 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

8) เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท การแข่งขันแอโรบิค การแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

9) เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท การแข่งขันแอโรบิค การแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภูมิภาคต่อไป

2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

1) ส่งเสริมให้นักเรียนรุ่นพี่ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ได้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะในการทำงาน ให้แก่เพื่อน และรุ่นน้อง โดยเป็นผู้ช่วยครูในการสอนและฝึกนักเรียนรุ่นน้อง เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่-รุ่นน้อง ทำให้เกิดการยอมรับในความสามารถ มีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน  ฝึกความรับผิดชอบ ความสามัคคีในหมู่คณะ สำหรับกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  นาฎศิลป์  ที่ต้องฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ได้ดำเนินกิจกรรมทั้งในเวลา และนอกเวลาเรียน  เช่น กลองสะบัดชัย ดนตรีสากล  ดุริยางค์  รำวงย้อนยุค  กลองปู่เจ่ การเต้นแอโรบิก  เป็นต้น

          2) ส่งเสริมให้กำลังใจ เสริมแรง กระตุ้นให้นักเรียนมีความมุ่นมั่นในการทำงาน สนุกสนานกับงานที่ทำ และทำงานที่ได้รับให้ดีที่สุดเต็มความสามารถอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

3)การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียนทุกกิจกรรมโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ แสดงความเป็นผู้นำในทุกโอกาสตามความถนัด ความสนใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนเป็นผู้วางแผนการดำเนินงาน เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม โดยฝึกให้นักเรียนรู้จักทำงานอย่างเป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ทำให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงาน ส่งผลให้นักเรียนมีความเชื่อมั่น มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม     

2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

1)  การสนับสนุนจากครูและผู้บริหาร   ครูให้คำปรึกษา ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้าใจ  ผู้บริหารสนับสนุนและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่นักเรียนดำเนินการ

2)  การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ผู้ปกครองมีส่วนร่วม และส่งเสริมนักเรียนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี เป็นผู้สนับสนุนทั้งด้านค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม

3)  การบูรณาการกับระบบเรียนรู้และระบบดูแลนักเรียน   นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในสาระวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้  และการจัดกิจกรรมที่ใช้ระบบพี่สอนน้อง ทำให้รุ่นพี่ รุ่นน้อง ได้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความสามัคคี ความเอื้ออาทร  ช่วยให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุผลสำเร็จ 

2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา
          1) ครูมีภาระงานรับผิดชอบเยอะ และขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุน

 

          2) นักเรียนย้ายที่เรียนบ่อยๆ ซึ่งบางครั้งเป็นนักเรียนที่เก่งในการทำกิจกรรมจึงทำให้ต้องปรับและฝึกผู้นำคนใหม่ทดแทน

2.4 ข้อเสนอแนะคือ

1)ครูและผู้บริหารต้องเปิดใจกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและต้องไม่ปิดกั้นในการแสดงความสามารถของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

2)ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการเรื่องเวลาให้เหมาะสม


เข้าชม : 1108    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km เขตพื้นที่ 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสาวจันทนา ไฝเจริญ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  7 / ก.ย. / 2561
      นางอรุณี คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง  5 / ก.ย. / 2561
      นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวกรกฏ หลานรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่   2 / ก.ย. / 2561  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 29432 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 1713 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4146 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4040 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3376 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2120 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3236 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2091 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 3889 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 3687 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13045 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 18403 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info