[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2059 ]

บทความหมายเลข 564 | คะแนน Rating: 1.8/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 52 votes)

Tag :

 
 
 
 ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์การทำงาน จนถึงวันเกษียณ

ชื่อ  นางสาวสุรางค์   นามสกุล สายอุดม

ตำแหน่ง   ครู วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ      โรงเรียนวัดป่าตัน

ปีที่เกษียณอายุราชการ  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑1.      ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

 

ปฏิบัติการสอนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)       ปฎิบัติงานพิเศษ  ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งโรงเรียนวัดป่าตัน 

ลูกเสือสำรอง

ชุมนุม

 งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติในโรงเรียน  ได้แก่

1.       หัวหน้างานวิชาการ
2.       โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

3.       หัวหน้าระบบประกันคุณภาพ

4.       ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5.       ครูที่ปรึกษาประจำหมู่สี

6.        ครูเวรประจำวัน

7.        ครูที่ปรึกษา โครงการวิถีพุทธ ชุมนุมฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ก้ำจุน สุจริต

 

2.     ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต

2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

 

          การถอดบทเรียนครูผู้สอนที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ

  

แบบบันทึกการถอดบทเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET

ปีการศึกษา 2560

ชื่อ นางสาวสุรางค์  สกุล  สายอุดม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)

ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดป่าตัน

1.แนวคิดในการทำงาน / การจัดการเรียนการสอน / การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

          ฝึกทั้ง  4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นไปลำดับ แต่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะเน้นทักษะการอ่านการเขียนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการท่องคำศัพท์ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ทุกชั่วโมง ใช้สื่อที่หลากหลาย และเกมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการแข่งขันในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน และมีเจตคติที่ดีด้วยแล้วนำข้อทดสอบมาเชื่อมโยงกับหน่วยการเรียนรู้และแสดงให้นักเรียนเห็นพร้อมฝึกวิเคราะห์ไปด้วย

2.ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนที่รับผิดชอบ

          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ มีจำนวน 15 คน เป็นเด็กพิเศษ จำนวน 2 คน เด็กปกติจำนวน 13 คนเป็นเด็กเก่ง  3 คน เด็กปานกลาง 6 คน เด็กอ่อน 4 คน

3.วิธีการ / ขั้นตอน / นวัตกรรม ในการดำเนินงานการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

          1.วิเคราะห์นักเรียน

          2.ปรับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน

          3.วิเคราะห์ข้อสอบ O – NET ปีการศึกษา 2557 – 2559

          4.สอนซ่อมเสริมภาษาอังกฤษเวลา 15.00-15.45 น ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1

          5.วิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดและจำนวนข้อสอบที่ สทศ. จะออกข้อในปีนี้

          6.ติวเข้ม  O – NET ในภาคเรียนที่ 2 โดยนำข้อสอบ O – NET ปีที่ผ่านมาฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ข้อสอบแต่ละข้อ

          7.ทดสอบผู้เรียนเดือนละครั้ง คือเดึอน พฤศจิกายน/ธันวาคม/มกราคม

นวัตกรรม คือ  การฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อสอบ O – NET โดยเชื่อมโยงกับมาตรการเรียนรู้และตัวชี้วัด

4.ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดป่าตันได้คะแนนเฉลี่ย 42.69 ระดับประเทศ 36.34 ดังนั้นจึงสูงกว่าระดับประเทศ + 6.35

5.การพัฒนา/ต่อยอด/ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษาต่อไป

          ให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ปัจจุบันและอ่านข้อมูลพร้อมคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบจะช่วยให้ตัดสินใจเลือกคำตอบได้ถูกต้อง

2.2 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย โครงงานคุณธรรม กิจกรรม ฮ่วมใจ๋ ใสมบาตร ได้บุญ

 

1.      ศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับ โครงงานคุณธรรม กิจกรรม ฮ่วมใจ๋ ใสมบาตร ได้บุญ

2.     ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

3.     กำหนดกิจกรรม ฮ่วมใจ๋ ใสมบาตร ได้บุญ

4.     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

5.     ดำเนินกิจกรรมตามคู่มือกิจกรรม

6.      กำกับ/นิเทศ/ผลการดำเนินงาน

7.     สรุปผลการดำเนินโครงการ

 

กิจกรรม”ฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ”

 

มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

 

 ในตอนเช้านักเรียนทำกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธหน้าเสาธงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- เวลา 09.00 น กดกริ่งเพื่อให้นักเรียนลงมาเข้าแถวพร้อมกันทุกชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ครูประจำชั้นจะมีการตรวจอุปกรณ์การใส่บาตร และให้เดินเป็นแถวเพื่อไปทำกิจกรรมที่วัดป่าตัน

- นักเรียนนำดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวตอก ข้าวสาร อาหารแห้งต่างๆที่จัดเตรียมมาใส่บาตรที่จัดเตรียมไว้ เรียกว่า ใส่ขันแก้วตังสาม หมายถึง พระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)

- นักเรียนเข้าไปนั่งเป็นแถวพร้อมกันและเป็นจังหวะ  ให้เป็นระเบียบในวิหารวัดป่าตัน กราบพระพุทธรูป นักเรียนชายนั่งท่าเทพบุตร นักเรียนหญิงนั่งท่าเทพธิดา

- ประธานนักเรียน/ตัวแทน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- ประธานนักเรียน/ตัวแทน ประเคนขันศีลแด่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์


- ผู้นำนักเรียนสับเปลี่ยนกันเพื่อนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และพร้อมกัน

- ผู้นำนักเรียนกล่าวคำอาราธนาศีล

- ทุกคนสมาทานศีลตามพระสงฆ์

- ผู้นำนักเรียนกล่าวคำโยงข้าวบาตร

- พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ให้พร

- พระสอนศีลธรรม/ครูที่ได้รับมอบหมาย อบรมคุณธรรม จริยธรรม

- นั่งสมาธิประมาณ 5 นาที

- พระสงฆ์กล่าวคำกรวดน้ำ ให้นักเรียนทุกคนกรวดน้ำพร้อมกัน

- ผู้นำนักเรียนนำกล่าวคำกรวดน้ำแบบพื้นเมือง

- กล่าวคำวันทาน้อยพร้อมกัน

- ผู้นำนักเรียนกล่าวให้นักเรียนกราบลาพระพุทธรูป 3 ครั้ง และกราบลาพระสงฆ์ 3 ครั้ง เป็นเสร็จพิธี

- ผู้นำนักเรียนให้นักเรียนแต่ชั้นได้ลุกขึ้นเป็นจังหวะแล้วเดินกลับโรงเรียนวัดป่าตัน


 

2.2.1 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

          นักเรียนโรงเรียนวัดป่าตัน บริหาร คณะครู บุคลากรในโรงเรียนวัดป่าตัน เป็นปัจจัยสำคัญที่ให้ความร่วมมือซื่งเอให้ประสบผลสำเร็จ และได้รับความสนับสนุนจากวัดป่าตัน พระครูปลัดปฎิภรฑ์ ญาณโสภโณพระธวัชชัย สุจิณณธมโม คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองโรงเรียนวัดป่าตัน และชุมชนป่าตัน

2.2.2 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา

          การไม่เข้าใจขั้นตอนในการปฎิบัติกิจกรรม เช่น การใส่ขันแก้วตังสาม การอ่านคำสวดมมนต์แบบล้านนา

2.2.3 ข้อเสนอแนะคือ

          อธิบายขั้นตอนและทำเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนที่ไม่เข้าใจในการทำกิจกรรม และให้นักเรียนฝึกอ่านคำสวดมนต์แบบล้านนา

 

โครงงานคุณธรรม กิจกรรม ฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่๒ งานคุณธรรม ระดับชั้นป..๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองนี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๓ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖       

 

ปัจจุบันนี้โครงงานคุณธรรม กิจกรรม ฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ปฎิบัติกิจกรรมต่อเนื่องมาโดยตลอด ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

   
 เข้าชม : 2059    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.เมืองเชียงใหม่ 2 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  2 / ก.ย. / 2561
      ครูชมัยพร บริพันธกุล โรงเรียนวัดขะจาว  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวเมธาวดี วงศ์สุนทร โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เชียงใหม่  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาว วรัญญา ชัยพิกุล โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ  2 / ก.ย. / 2561


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30518 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2332 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4711 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4588 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3821 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2587 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3745 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2861 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4526 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4195 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13741 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19189 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info