[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1324 ]

บทความหมายเลข 560 | คะแนน Rating: 2.3/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 25 votes)

Tag : km อ.สันกำแพง: km เขตพื้นที่

นางฉวีวรรณ  ศรีสมบัติ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา อำเภอสันกำแพง  ปีที่เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2561

1. ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

        1. ด้านการเรียนสอน

            ปฏิบัติการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จำนวนนักเรียนที่รับผิดชอบ  

            6 คน จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนการสอน 25 คาบ/สัปดาห์

        2. งานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน

             หน้าที่พิเศษอื่น ๆ ตามคำสั่งมอบหมายงาน ได้แก่

                 1. ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2  
                 2. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

        3. หน้าที่อื่น ๆ ได้แก่

3.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                3.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

                3.4 สอนวิชาลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

                3.5 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

       - งานเยี่ยมบ้านนักเรียน

       - งานเด็กพิเศษเรียนร่วม

        - งานแนะแนวการศึกษา

                3.6 งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การใช้งบประมาณ

3.7 งานโครงการอาหารกลางวันและโภชนาการ

3.8 งานอาหารเสริม (นม)

                3.9 งานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

                3.10 งานสหกรณ์โรงเรียน

                3.11 งานอนามัยโรงเรียน

                3.1 คณะกรรมการดำเนินงาน อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้

                3.13  คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดทรายมูลรัตน ศึกษา

                3.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา         

                3.15  คณะกรรมการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ โครงการเงินทุนหมุนเวียน ส่งเสริมผลผลิต
(เพาะเห็ดนางฟ้า) เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  
 ปี 2561

                3.16 คณะกรรมการแกนนำ อย.น้อยโรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา 

2. ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต

                1. เกียรติบัตรครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา มีผลงานปฏิบัติดีเด่น เรื่องการเยี่ยมบ้านนักเรียนปี 2561จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

                2. เกียรติบัตรครูแกนนำ อย.น้อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เป็นครูผู้ดำเนินโครงการ อย.น้อย ด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา จนประสบผลสำเร็จ ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม  จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

                3. รางวัลครูดีศรีสันกำแพง ปี 2559

                4. เกียรติบัตร ครูที่ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ เพื่อดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนฯปี 2559

                5. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2555

                6. เกียรติบัตร ครูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)กระทรวงศึกษาธิการ                

                7. รางวัล “ครูดีเด่นกลุ่มสระภาษาไทย” ปี 2553ของอำเภอแม่ออน

                8. รางวัลรองชนะเลิศครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ปี 2539 ของอำเภอสันกำแพง

                2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

                       ในชีวิตการเป็นครู มีความภาคภูมิใจที่ได้สอนและดูแลนักเรียนด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริงมาตลอดระยะเวลา 38 ปี โดยมีวิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายคือ

                        1.  กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ เพราะว่าเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ หากเรามีเป้าหมายที่มั่นคงก่อนแล้ว แม้จะหลงทางบ้าง แต่เราก็ยังรู้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องการจริง ๆ นั้นคืออะไร

                        2. การเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำรายวัน ตามลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จ

                        3. มีความอดทนและขยันหมั่นเพียรในการทำงาน เชื่อว่าการมีความอดทนอดกลั้น เพียรพยายามในการทำงาน
เป็นพลังที่จะส่งเสริมให้เราไปสู่ความสำเร็จได้

                        4. ไม่หยุดเรียนรู้พัฒนาตนเอง คนที่จะสามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ จะต้องมีการพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ

                        5
มีการประสานงานและให้ความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

                        ทั้งหมดนี้ส่งผลให้งานที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยเฉพาะงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนนอกจากจะมีกิจกรรมดูแลช่วยเหลือในด้านการเรียน ด้านพฤติกรรม ฯลฯ แล้วยังได้ประสานงานและขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตเมตตาช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ ทำให้นักเรียนได้รับโอกาสดีๆ เช่น ได้รับทุนการการศึกษาครบทุกคน ทำให้นักเรียน ผู้ปกครองรู้สึกดีและมีความสุข ครูก็มีความสุขที่ได้ทำงานนี้

               2.2 ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จ
                      1. ความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำงานด้วย ความเต็มใจ เต็มความสามารถ และเต็มเวลา

                      2. กำลังใจจากครอบครัว นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

                      3. ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากผู้บริหาร เพื่อนครู เพื่อนร่วมงานและผู้ปกครอง

                      4.  การได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับอบรม

               2.3 ปัญหาและอุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา

                     ปัญหาและอุปสรรค

                              เวลาในการจัดกิจกรรมมีน้อยเพราะภาระงานอื่นๆนอกเหนือจากการเรียนการสอนมีมากเกินไป

                     จุดที่ควรพัฒนา

                             ต้องมีการบริหารเวลาให้เหมาะสม   

              2.4 ข้อเสนอแนะ
                           1. ให้มีความรักและศรัทธาในอาชีพของตนเอง

                     2. ครูต้องมีเวลาดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ

                     3. ให้มีความอดทน ต่ออุปสรรคทุกอย่าง เพื่อแก้ปัญหาสู่เป้าหมายที่วางไว้

3. หลักฐานความภาคภูมิใจ โล่ เกียรติบัตร  
4. รูปประกอบ
เข้าชม : 1324    [ ขึ้นบน ]


บทความ  KM ระดับชาติ 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสาวสุพัฒิดา เรืองนามกิจ โรงเรียนบ้านสันกำแพง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  2 / ก.ย. / 2561
      นางรัชดาภรณ์ พันธ์พิกุล โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย  2 / ก.ย. / 2561  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 29419 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 1706 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4145 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4039 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3376 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2118 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3234 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2091 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 3889 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 3686 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13043 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 18403 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info