[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2960 ]

บทความหมายเลข 536 | คะแนน Rating: 2.0/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 72 votes)

Tag : km อ.เมืองเชียงใหม่: km เขตพื้นที่: km ระดับภาค

 นางเบญญาภา  อินทะจักร์      ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนพุทธิโศภน  สพป.เชียงใหม่เขต 1      ปีที่เกษียณอายุราชการ 2577

1.ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

 - สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน จำนวน 187 คน

- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

- หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


2.ผลงานความภาคภูมิใจหรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต

ด้านนักเรียน

    - ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนในแต่ละปีการศึกษา

    -  ผลการทดสอบระดับชาติ ( O – NET)

    -  นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในระดับต่าง ๆ

 ด้านครู

    - ได้รับรางวัลเกียรติบัตรจากการนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะในระดับต่าง ๆ

   - ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  TKT Module 1-3  จัดโดยมหาวิทยาลัยเคมบริจจ์ และการสอบ CEFR  จัดโดยสพฐ.ร่วมกับบริทิช เคาท์ซิล

    - Master Teacher ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ปี 2552

    - ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้ไปอบรมด้านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย (The University of Adelaide Australia) ปีการศึกษา 2552

    - ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2556

   - จัดการเรียนการสอน ทำสื่อนวัตกรรมเรื่อง ASEAN STUDY  และเป็นตัวแทนของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำเสนอรางวัล OBEC AWARD ด้านนวัตกรรม ที่จังหวัดแพร่ ในปีการศึกษา 2557 

 

   2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

      - ศึกษาข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลในแต่ละปีการศึกษา

      -  วางแผนพัฒนาผู้เรียนจากข้อมูล โดยใช้นวัตกรรม แนวทางที่หลากหลาย จากการวิเคราะห์ วิจัยในชั้นเรียน  ศึกษาและเลือกใช้ Best Practice ในการนำมาต่อยอดพัฒนาผู้เรียน

      - สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนตระหนักเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนย่อมทำให้ผู้เรียนมีใจที่จะบันดาลแรงในการเรียนรู้ เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ เรียนอย่างมีความหวัง

      - จัดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยเน้นการพัฒนาทักษะทั้ง 4  ได้แก่การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เน้นการฝึกปฏิบัติ เพราะการสอนทักษะทางภาษามีความจำเป็นต้องฝึกซ้ำๆ

(Practice makes perfect) ใช้กิจกรรมในรูปแบบ Active Learning  การฝึกใช้ภาษาตามสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นชิน มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกใช้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน สั้นๆง่ายๆ ที่คาดว่านักเรียนจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างอัตโนมัติและเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวัน เน้นการเรียนแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ใช้กิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งกิจกรรมเดี่ยว(Individual)  คู่ (Pair Work)  กลุ่ม (Group Work) และกิจกรรมรวมทั้งชั้น (Whole Class) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างหลากหลาย  ทั้งนี้การเน้นท่องจำคำศัพท์ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเรียนภาษา หากนักเรียนมีคลังคำศัพท์ในสมองทีมีปริมาณมากย่อมสามารถดึงคำศัพท์มาใช้ในการเรียนรู้และใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  ดังนั้นครูจึงจำเป็นต้องสอนเทคนิคการท่องศัพท์และหานวัตกรรมให้นักเรียนได้ฝึกท่อง เช่น Rhymes, Chained words, Poems เป็นต้น รวมถึงการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลากลายในการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์ มัลติมีเดียซึ่งมีประโยชน์ตอย่างยิ่งต่อการรับรู้และเรียนรู้ของผู้เรียน และ การให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษา ได้ฝึกใช้ภาษากับครูชาวต่างชาติ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ ได้ใช้ทักษะการฟัง การโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันตามสถานการณ์

       - การวัดและประเมินผล โดยเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย

       - การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนทุกภาคเรียน / การจัดทำนวัตกรรม / การศึกษา Best Practice    

        

   2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ

           1. ผู้เรียนมีความพร้อม  มีความรู้พื้นฐาน  มีแรงจูงใจในการเรียน

          2. ครูผู้สอนมีความรู้ แม่นยำในเนื้อหาที่สอน มีเทคนิคการสอนและใช้กิจกรรมที่หลากหลาย                

          3. โรงเรียนสนับสนุน ส่งเสริมในการพัฒนาผู้เรียน มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สื่อ โสตรวมถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน         

          4. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล

          5. โรงเรียนมีครูผู้สอนชาวต่างชาติที่สอนในโรงเรียนทำให้นักเรียนมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง

    2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา /ข้อเสนอแนะ

       - ควรจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับโรงเรียน เช่น English Camp,  Field Trip การศึกษาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนจะเกิดประสบการณ์ตรงและและเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

3.หลักฐานความภาคภูมิใจ

4.รูปภาพประกอบการดำเนินงาน ไม่เกิน 4 ภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 การนำเสนอภาษาอังกฤษของนักเรียน

 

 

 

 

 

การจัดกิจกรรมวันอาเซียน ASEAN DAY

 

 

 

 

 

 

 การนำเสนอผลงานโรงเรียนต้นแบบอาเซียน จังหวัดเชียงใหม่ ปี2558

 

 

 

 

 

 

 

 หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Let’s Learn about  ASEAN

 

 

ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 -  6

 



เข้าชม : 2960    [ ขึ้นบน ]


บทความ  KM ระดับภาค 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  2 / ก.ย. / 2561
      นางแพรวพรรณ จันทะแจ้ง โรงเรียนชลประทานผาแตก  2 / ก.ย. / 2561
      นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  2 / ก.ย. / 2561
      OBEC AWARD ด้านนวัตกรรมภาษาอังกฤษ นางเบญญาภา อินทะจักร์ โรงเรียนพุทธิโสภน   9 / ก.ย. / 2560



  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :




ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)








16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30419 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2279 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4657 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4539 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3772 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2542 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3683 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2800 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4470 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4136 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13680 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19115 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info