[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2054 ]

บทความหมายเลข 530 | คะแนน Rating: 2.0/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 56 votes)

Tag : km อ.ดอยสะเก็ด: km เขตพื้นที่: km ระดับชาติ

  นายสมศักย์  ไชยวงศ์

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ โรงเรียน บ้านลวงเหนือ 
ปีที่เกษียณอายุราชการ    ปี 2560

 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
          งานที่รับผิดชอบ คือ การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ้านลวงเหนือ ทั้ง 6 งาน ได้แก่ งานวิชาการ  งานบริหารทั่วไป  งานกิจการนักเรียน  งานบุคลากร  งานการเงินและพัสดุ  งานอาคารสถานที่  

 

2.  ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต  เป็นงานที่ได้กำหนดและเน้นไว้ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ได้แก่ งานด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ งานด้านคุณธรรม งานด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

          ตั้งแต่เป็นผู้บริหารมาได้ 30 กว่าปีมานี้ ผมได้ใช้วิธีการดำเนินการบริหารบุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียน โดยวิธีการประชุมเป็นส่วนใหญ่ เพราะการประชุม เป็นการชี้แจง แนะนำ ระดมความคิด ร่วมกันเสนอปัญหา หาจุดที่เหมาะในการดำเนินการในองค์กร ร่วมกันวางแผน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา การหาทางแก้ไขปัญหา หาวิธีการที่เหมาะสมที่เป็นไปได้มากที่สุดในการร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการกิจกรรม/โครงการต่างๆให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้  

2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ คือ   การทำงานเป็นทีม

          อย่างไรก็ตาม ในการทำงานเป็นทีม อาจมีปัญหาขัดแย้ง โต้เถียง หรือความเห็นไม่ตรงกันบ้าง แต่จุดประสงค์ของทุกคนในทีมคือการนำทีมไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ เราไม่ควรมีทัศนะต่อเพื่อนร่วมทีมทุกคน เพราะทุกคนจะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไป จึงควรพิจารณาให้ต่างทัศนะกันไป บางคนก็อาจมีบุคลิกที่คล้ายคลึงกัน หรืออาจมีเพียงบางอย่างที่สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องมาร่วมเป็นสมาชิกของทีม อย่างไรแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ความสามัคคี เพราะ "ความสามัคคี ทำให้เกิดความสำเร็จ"

          การร่วมกันทำงานของบุคคลที่มากกว่า 1 คน โดยที่ทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะทำ ทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน

          การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญในทุกองค์กรการทำงาน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน การทำงานภายในองค์กรก็มีหลายทีมงาน ร่วมมือช่วยพลักดันให้งานไปถึงจุดหมาย ตรงตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้  ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม ได้แก่

1.       มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน  ในองค์กรทุกๆคนจะถูกดึงเข้ามาในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุความสำเร็จในงาน

2.       สร้างบรรยากาศของการทำงานมีความเป็นกันเอง อบอุ่น ถือเป็นสิ่งที่ช่วยให้สมาชิกในทีมมีความกระตือรือร้น

และสร้างสรรค์ ทุกคนช่วยกันทำงานอย่างจริงจัง จริงใจ ไม่มีร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงความเบื่อหน่าย หรือเซ็งในการทำงาน 

3.       ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม ซื่อสัตย์ สื่อสารกันอย่างเปิดเผย ไม่มีลับลม

คมใน หรือนินทาว่าร้ายกัน จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพในการทำงาน

4.       มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน  เป็นการกระจายงานให้ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน ตามกำลังความรู้

ความสามารถ ความถนัด ความชอบของแต่ละบุคคล

5.       บทบาทของสมาชิกแต่ละคน เช่น ยอมรับนับถือกัน ปฏิบัติตามมติ เรียนรู้ เข้าใจ เปิดใจ แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น อำนวยความสะดวก ให้กำลังใจ

6.       วิธีการทำงาน  ต้องมีการสื่อความชัดเจนเหมาะสม การตัดสินใจร่วมกัน ภาวะผู้นำของทุกคนในทีม กำหนด

กติกาหรือกฏเกณฑ์ต่างๆที่จะเอื้อต่อการทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย

7.       การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการทำงานของทีม ต้องมีการประเมินผลการทำงานเป็นระยะ ในรูปแบบเป็น

ทางการ และไม่เป็นทางการ ทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน ทำให้ทุกคนได้ทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน และรับทราบว่างานบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพเพียงใด

8.       พัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง  ด้วยการพัฒนาศักยภาพทีมงาน สร้างแรงจูงใจทางบวก ทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ

กัน เกิดความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ เมื่อสำเร็จแล้วมีการให้รางวัลแก่ทุกคนอย่างยุติธรรม 

2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนาข้อเสนอแนะ

          ความรับผิดชอบในการทำงานเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา หน้าที่ที่ได้รับ ความไม่เข้าใจกันของเพื่อนๆในที่ประชุม ซึ่งในบางครั้ง ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันให้ชัดเจนก่อนที่จะค้าน และในการกระจายงานไม่ค่อยดีเท่าที่ควร

 

3.  หลักฐานความภาคภูมิใจ 

     

4.  รูปภาพประกอบผลการดำเนินงาน

  เข้าชม : 2054    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.ดอยสะเก็ด 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณี คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง  9 / ก.ย. / 2561
      นางสาวจันทนา ไฝเจริญ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  7 / ก.ย. / 2561
      นางสาว เกศิณี ศรีบุญเรือง โรงเรียน บ้านตลาดขี้เหล็ก   2 / ก.ย. / 2561
      นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  2 / ก.ย. / 2561
      นางแพรวพรรณ จันทะแจ้ง โรงเรียนชลประทานผาแตก  2 / ก.ย. / 2561  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30420 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2279 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4657 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4540 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3772 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2542 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3683 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2800 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4470 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4137 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13680 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19115 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info