[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2512 ]

บทความหมายเลข 526 | คะแนน Rating: 1.9/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 72 votes)

Tag :

 นาย นัท   สะสะรมย์

ตำแหน่ง  ครู..ค.ศ.1  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
ปีที่เกษียณอายุราชการ  2589

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานหลัก

·       ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

·       ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   3 – 6

     ด้านการสอนในปีการศึกษา ....2560......

          ปฏิบัติการสอน จำนวน …3... รายวิชา    จำนวน ...4... ห้อง   จำนวน ...22.... ชม./สัปดาห์                                   นักเรียนจำนวน 59 คน ดังนี้

แสดงจำนวนรายวิชา  ห้องเรียน นักเรียน คาบเรียน ที่ปฏิบัติการสอน

ที่

รายวิชา

ชม./สัปดาห์ 

1

ภาษาไทย

5

2

วิทยาศาสตร์

8

3

กิจกรรมชุมนุม

1

4

กิจกรรมแนะแนว / กิจกรรมสวดมนต์

1

5

ซ่อมเสริม

6

6

ลูกเสือ - เนตรนารี

1

รวม

22

 

หน้าที่พิเศษอื่น ได้แก่
1) งานบริหารวิชาการ

-    จัดการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

-    พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

-    พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคนิควิธีการเรียนการสอน

-    งานวัดผลประเมินผล/เอกสารธุรการชั้นเรียนต่างๆ

2) งานบริหารนโยบาย

     - การประกันคุณภาพการศึกษา

                      - จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา

     - จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

     - การประเมินผลการดำเนินโครงการต่างๆ

     - จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

         3) งานบริหารทั่วไป

-    งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

-    งานส่งเสริมด้านพฤติกรรมของนักเรียน

4) งานบริการการเงิน

                      - ร่วมวางแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

                      - กรรมการการบริหารพัสดุและสินทรัพย์

                      - ดูแลรับผิดชอบเงินออมทรัพย์นักเรียน/ทุนการศึกษานักเรียน

โครงการ 

                      1. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

                      2. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

                      3. โครงการยุวชนน้อยท่องเที่ยวดอยปุย (มัคคุเทศก์น้อย)

                      4. โครงการไทยแลนด์ 4.0

          2.  ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต 

Ø ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน Lego Education contest ระดับประถมศึกษา งาน Thailand STEM Festival

and ASEAN Academic Symposium 2017 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมโรงเรียนเจ้าพ่อหลวง  อุปถัมภ์ 1 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง

Ø การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 - 6

Ø ดำเนินการดูแล รับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

2.1.1 การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21

2.1.2 กระบวนการ STEM Education

2.1.3 การจัดการเรียนการสอน โดยบันทึกองค์ความรู้แบบ MIND MAP

2.1.4 กระบวนการ PLC

         2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

2.2.1 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพจาก               การประชุม อบรมและสัมมนา

2.2.2. คณะครูในหน่วยงานและเครือข่ายให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์            

การจัดการเรียนการสอน

2.2.3 ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ มีส่วนร่วมกับทางสถานศึกษา

2.2.4 นักเรียน และครูมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีความพยายาม ดูแลเอาใจใส่และแก้ปัญหาร่วมกัน

 

 

2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา/ ข้อเสนอแนะ

2.3.1 สภาพภูมิอากาศ ที่ค่อนข้างเย็นและชื้นตลอดปีส่งผลทำงานวัสดุ อุปกรณ์ สื่อและเอกสารการสอนต่างๆ      ได้รับความเสียหาย

2.3.2 ระบบไฟฟ้า มักประสบเหตุการณ์ไฟดับอยู่บ่อยครั้งจากวันที่มีฝนตก ลมแรง

2.3.3 ขาดแคลนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

2.3.4 ขาดแคลนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนด้านงบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมี

2. สถานศึกษาควรมีการติดตั้งระบบสำรองไฟ เช่น การติดตั้งแผงเซลล์สุริยะ การติดตั้งเครื่องสำรองไฟ เป็นต้น

3. ควรมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และตู้เก็บสื่อหรืออุปกรณ์อย่างมิดชิดและเป็นระบบ

4. จัดทำวิจัยในชั้นเรียน ปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลการไปใช้วางแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น

 เข้าชม : 2512    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.เมืองเชียงใหม่ 1 5 บทความล่าสุด

      นางกัลยรัชต์ ขัติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวอรุณี พิมเสน โรงเรียนบ้านห้วยทราย   2 / ก.ย. / 2561
      รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS )รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด  10 / ก.ย. / 2560
      รางวัลระดับเหรียญทอง Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 นาย นัท สะสะรมย์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1  9 / ก.ย. / 2560
      ค่าเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศและมีค่าพัฒนาขึ้นทุกปีการศึกษา นางกฤษณา คำสิทธิ   9 / ก.ย. / 2560  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30518 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2332 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4711 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4588 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3821 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2587 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3745 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2861 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4526 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4195 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13741 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19189 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info