[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1825 ]

บทความหมายเลข 519 | คะแนน Rating: 1.7/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 50 votes)

Tag :

  ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายนิรุตต์   ศิรภัสสร์  เกิดวันที่  ๒๘  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๐๐   อายุ ๖๐ ปี

รวมเวลาปฏิบัติราชการ ๓๙  ปี 

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 6 หมู่บ้านร่มเย็นเพลส  ถนนร่มเย็น ซอย ๓ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ (50300)

เบอร์โทรศัพท์ : 093-285 5699 และ 095-676 9216

e-mail : krurut@hotmail.com        Line-ID : sira@kr

 

ตำแหน่งและความรับผิดชอบในปัจจุบัน

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  อันดับ คศ.๓ โรงเรียน ชุมชนวัดท่าเดื่อ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

          หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอนและผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เป็นทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเรียนรู้สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  การเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชุมนุมคนรักพ่ออยู่อย่างพอเพียงรวมทั้งกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “พื้นบ้านล้านนาปรัชญาพอเพียง” ใช้เป็นสินค้าหลักของบริษัทสร้างการดี ชื่อบริษัทท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฏลีลา นำพาเยาวชนสุจริตปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าวิชาการสายมัธยมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กอท.) ทำหน้าที่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารและดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต รับผิดชอบกิจกรรม บริษัทสร้างการดี” ตามโครงการโรงเรียนสุจริต เป็นคณะกรรมการประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment)  ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ หรือประสบความสำเร็จในชีวิต

๑. รางวัลประกาศเกียรติคุณครูบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๔

๒.รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่เทิดไท้ ๖๐ ปีในหลวง ฯประจำปี ๒๕๕๐ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐)

๓.รางวัลประกาศเกียรติคุณเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕ จากคุรุสภา(๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

๔.รางวัลประกาศเกียรติคุณครูดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๑  วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖

๕.รางวัลประกาศเกียรติบัตรครูผู้มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๑ 

๖. รางวัลประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๑  (๑๖ มกราคม ๒๕๕๙)

สิ่งที่ต้องการจะบอก-ฝาก คติเตือนใจ

พึงชนะผู้น้อยด้วยการให้ พึงชนะผู้ใหญ่ด้วยความอ่อนโยน

........................................................

1)      วิธีดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

สำหรับหลักในการทำงานของข้าพเจ้าตลอดชีวิตความเป็นครูที่ได้ทำและส่งผลให้เกิดผลสำเร็จตาม

เป้าหมายนั้น

ตามหลักความเป็นจริงงานทุกอย่างที่ข้าพเจ้าได้ทำและดำเนินมาทั้งที่ประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จนั้น มักจะเริ่มมาจากความไม่รู้ไม่เคยมาก่อน แต่ก็มีความจำเป็นต้องทำ อาจมาจากการลองผิดลองถูกบ้าง มาจากประสบการณ์เดิมบ้าง มาจากการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยวิธีการต่างๆบ้าง ผนวกไปกับจิตสำนึกในหน้าที่ รวมไปถึงความรักและศรัทธาในอาชีพ รักและเมตตาเด็กทุกคน ทำให้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่ต้องแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการในอันที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพครูอยู่เสมอ

จึงได้รวบรวมเอาหลักการต่างๆที่ได้สั่งสมมา และได้ประเมินได้วิเคราะห์ ได้ทดลองใช้แล้วได้ผลดี ทำให้ตัวเรา ผู้เรียน สถานศึกษา เพื่อนร่วมงาน ชุมชนหรือท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติ ตลอดจนพลโลกที่อยู่ร่วมกันได้รับผลจากการดำเนินงานของเราแล้วมีความสุข มีความพึงพอใจ มีเส้นพัฒนาที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย แล้วจึงยึดมาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายพอสรุปได้ดังนี้

          ๑. หลักคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งที่ตระหนักในหน้าที่และบทบาทของความเป็นครู  จึงได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนถึงจะไม่ถ่อแท้ลึกซึ้งเทียบเท่าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติในศาสนาและได้นำเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน อาธิ อริยสัจสี่ หรือความจริงอันประเสริฐ ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ ประกอบด้วย ทุกข์(ปัญหา) สมุทัย(เหตุที่ทำให้เกิดปัญหา) นิโรธ(หนทางหรือวิธีการนำมาใช้แก้ปัญหา) มรรค(ขั้นตอนการลงมือแก้ปัญหาโดยนำเอาวิธีการที่ได้เลือกแล้ววิเคราะห์แล้วว่าดีเหมาะสมไปดำเนินการแก้ปัญหา)  เป็นหลักธรรมที่ทันสมัยเป็นหลักพื้นฐานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ตลอดเวลา เป็นความจริงที่ไม่มีวันตายเป็นหลักของเหตุและผล ฯลฯ

          ๒. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทยทุกคน ไว้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งได้ทรงเน้นให้คนเรารู้จักใช้ชีวิตอย่างพอดีพอเพียงในทุกๆเรื่องไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจการใช้จ่ายเงินเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็สามารถนำเอาหลักปรัชญาพอเพียงนี้ไปใช้ได้เสมอ เช่น การกิน การพักผ่อน การออกกำลังกาย การทำงาน การพูด การสนทนา การร้องรำทำเพลง ฯลฯ เพียงแต่ได้ทรงเน้นในเรื่องของการใช้จ่ายเป็นหลักสำคัญ เพราะเป็นหลักที่สอดรับตรงกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในเรื่องของทางสายกลาง (มัชฌิมา ปฏิปทา) ความพอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป สามห่วงที่สอดและคล้องกันมีความหมายว่าต้องทำไปพร้อมๆกันอย่างมีสติ อีกสองเงื่อนไขก็สอนให้รู้ไว้เสมอว่าการได้เกิดมาเป็นคนไม่ว่าจะทำงานใด ต้องการรู้เรื่องใดๆ ก็ตามต้องใฝ่เรียนใฝ่รู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ควบคู่กับการประพฤติตนเป็นคนดี เพราะการเป็นผู้มีภูมิธรรมย่อมหมายถึงการเป็นคนดีซึ่งสามารถทำได้ทั้งทางกาย วาจา และใจ และพึงทำให้เกิดเป็นปกตินิสัย

          ๓. หลักของจิตครองกาย จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว จิตสะอาดกายสะอาดตาม ข้อนี้เป็นหลักเดียวกันกับการสร้างเจตคติทีดีก่อนการลงมือปฏิบัติสิ่งใดๆก็ตามเราต้องสร้างเจตคติที่ดีงาม ที่เป็นทางบวกเสมอ โดยเฉพาะการมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ต่อการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาเยาวชน สังคมและประเทศชาติ

          ๔. หลักของการนำไปปฏิบัติจริงให้เป็นที่ประจักษ์ หรือหลักของการปฏิบัติจริงให้เห็นเป็นรูปธรรม คนเราหากมีความรู้สิ่งใดๆก็ตามหากไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่เกิดผล โดยเฉพาผู้ที่ประกอบอาชีพครู ปฏิบัติแล้วเมื่อเกิดผลดีก็ควรทำต่อเนื่องและมีการถ่ายทอด และขยายผลไปสู่ผู้เรียนรุ่นต่อๆไป ขยายผลไปสู่ผู้สนใจคนอื่นๆกลุ่มอื่นๆ

          ๕. หลักของความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนย่อมพัฒนาการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ แม้ว่าจะมีความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะคนเราย่อมมีความแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นฐานะความเป็นอยู่ รูปร่างหน้าตา สติปัญญา ความสามารถ ความชอบความสนใจ  ความถนัด  ฯลฯ

ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ

การมีเจตคติทีดีกล่าวคือมีความรักความศรัทธาในอาชีพ รักและเมตาต่อศิษย์ทุกคน มีความ

ภาคภูมิใจในอาชีพครู คิดบวกคิดดีต่อการประกอบอาชีพ ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อเพื่อนร่วมงาน การรู้จักให้เกียรติและรักษามารยาทที่ดีต่อกัน มีความรับผิดชอบและมีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จไม่ย่อท้อ มีความสุขและเพลิดเพลินในการทำงานแม้จะพบกับปัญหาและอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ ต้องเป็นผู้เสียสละให้เป็น มีความจริงใจไม่หวังผลใดๆแอบแฝง ปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลายได้อะไรดีๆก็ขอบคุณไม่ได้ก็ปล่อยวาง รวมถึงการระวังรักษาสุขภาพจิตและกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ 

         

 

 

 

2)     ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา/ ข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค

ครูมีภาระงานเยอะ โครงสร้างเวลาในหลักสูตรและกิจกรรมไม่สมดุลกันทำให้บางกิจกรรมไม่ได้ทำ งบประมาณไม่พอเพียง ปัญหาความประพฤติของนัเรียน

          จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

          ๑.ปรับโครงสร้างเวลาของหลักสูตรโดยนำไปจัดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

          ๒.ลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน ระจางานปังบุคลากรท่านอื่น

          ๓.แก้ไขพฤติกรรมเด็กโดยการใช้ความรักและสติ ศึกษาปัญหาส่วนตัว

เข้าชม : 1825    [ ขึ้นบน ]


บทความ  KM ระดับชาติ 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสาวสุพัฒิดา เรืองนามกิจ โรงเรียนบ้านสันกำแพง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  2 / ก.ย. / 2561
      นางรัชดาภรณ์ พันธ์พิกุล โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย  2 / ก.ย. / 2561  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30518 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2332 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4711 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4588 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3821 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2587 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3745 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2861 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4526 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4195 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13741 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19189 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info