[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1991 ]

บทความหมายเลข 509 | คะแนน Rating: 2.3/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 52 votes)

Tag :

 ชื่อ นางเพ็ญพรรณ      นามสกุล     ยุวพัฒน

ตำแหน่ง  ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดขะจาว  สพป.เชียงใหม่ เขต1

ปีที่เกษียณอายุราชการ   พ.ศ. 2563

                   1.  ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
1.1  ครูผู้สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดขะจาว

1.2  ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน

                   2.  ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต 

ชื่อผลงาน “อ่านเขียน ให้คล่อง สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

1. แนวคิด / ความเป็นมา

โรงเรียนวัดขะจาว เป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 232 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจำนวน 39 คน โดยแยกประเภทตามความพิการคือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 35 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 3 คน ออสทิสติก  1 คน ซึ่งได้ผ่านการคัดกรองโดยใช้แบบคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 และได้คัดกรองทางการแพทย์โดยใช้แบบประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ หรือโรงพยาบาลนครพิงค์ และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ โรงเรียนได้จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยจัดแบบเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และสอนเสริมนอกเวลา ในแต่ละชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้จำนวน 6 คน ซึ่งจะเป็นนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน เนื่องจากโรงเรียนได้จัดการเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ ซึ่งต้องเรียนกับนักเรียนปกติ ในขณะที่เรียนร่วมกับนักเรียนปกติจึงเกิดปัญหาด้านการเรียนการสอน กล่าวคือ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษไม่สามารถเรียนทันในเนื้อหาวิชาในหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ทันนักเรียนปกติ ดังนั้นผู้สอนจึงเห็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ควรได้รับการสอนเสริมนอกเวลาเรียนด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

          วัตถุประสงค์

          1.  เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถการอ่านการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

          2. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของตน

          3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษยอมรับตนเองและประสบผลสำเร็จในการเรียน

          2.  เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้มีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

          3. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความสุขและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูก

          เป้าหมาย

1.       นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.3 จำนวน 6 คน 


          4.2  ผลสัมฤทธิ์ของงาน

               1) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้ดีขึ้น

               2) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) คิดเป็น 100  เปอร์เซนต์

        4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ

             1) นักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองในระดับเขตพื้นที่ และเหรียญเงินระดับภูมิภาคในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม รายการนักอ่านรุ่นเยาว์

             2)  คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียนมีคุณภาพสูงขึ้น

              3)  เสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือในหมู่คณะครู  ผู้บริหาร และผู้ปกครองนักเรียน

              4)  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

              5 )โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนมากยิ่งขึ้น

 

5. บทเรียนที่ได้รับ

         5.1  การดำเนินงานที่เป็นระบบจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่ยั่งยืน

         5.2  การดำเนินกิจกรรมที่บรรลุผลสำเร็จต้องอาศัยความพร้อมของนักเรียน และเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม

         5.3  ผู้ปกครองนับเป็นเครือข่ายการพัฒนาที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

6. ปัจจัยความสำเร็จ

         6.1  ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับการดำเนินงาน

         6.2  การดำเนินกิจกรรมมีเวลาที่เพียงพอ

         6.3  ครูผู้สอนให้ความทุ่มเทในการดำเนินกิจกรรม

         6.4  การร่วมกิจกรรมของนักเรียนมีความพร้อมทุกครั้ง

7. . การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

          1. จัดนิทรรศการเผยแพร่แก่นักเรียน ครูในโรงเรียน

          2. ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของสารสัมพันธ์ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ

          3. แจ้งคณะกรรมการสถานศึกษาในที่ประชุม


      2.3. ปัญหา  อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา/ ข้อเสนอแนะ

            3.1  ความพร้อมในด้านอารมณ์ของนักเรียน

            3.2  เวลาสำหรับการสอนเสริม

            3.3  ครูควรเพิ่มเทคนิคการสอน และสื่อที่เหมาะสมแต่ละบุคคล

            3.4  ใช้วิธีการเสริมแรง ที่หลากหลายที่เหมาะสมแต่ละบุคคล

3.หลักฐานความภาคภูมิใจและรูปภาพประกอบ

    

    

 เข้าชม : 1991    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.เมืองเชียงใหม่ 2 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  2 / ก.ย. / 2561
      ครูชมัยพร บริพันธกุล โรงเรียนวัดขะจาว  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวเมธาวดี วงศ์สุนทร โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เชียงใหม่  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาว วรัญญา ชัยพิกุล โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ  2 / ก.ย. / 2561  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30518 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2332 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4711 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4588 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3821 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2587 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3745 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2861 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4526 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4195 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13741 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19189 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info