[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1570 ]

บทความหมายเลข 507 | คะแนน Rating: 2.2/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 38 votes)

Tag : km อ.ดอยสะเก็ด: km เขตพื้นที่: km ระดับชาติ

 นายสมศักย์  ไชยวงศ์

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ โรงเรียน บ้านลวงเหนือ
ปีที่เกษียณอายุราชการ    ปี 2560

 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
          งานที่รับผิดชอบ คือ การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ้านลวงเหนือ ทั้ง 6 งาน ได้แก่ งานวิชาการ  งานบริหารทั่วไป  งานกิจการนักเรียน  งานบุคลากร  งานการเงินและพัสดุ  งานอาคารสถานที่  

 

2.  ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต  เป็นงานที่ได้กำหนดและเน้นไว้ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ได้แก่ งานด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ งานด้านคุณธรรม งานด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

          ตั้งแต่เป็นผู้บริหารมาได้ 30 กว่าปีมานี้ ผมได้ใช้วิธีการดำเนินการบริหารบุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียน โดยวิธีการประชุมเป็นส่วนใหญ่ เพราะการประชุม เป็นการชี้แจง แนะนำ ระดมความคิด ร่วมกันเสนอปัญหา หาจุดที่เหมาะในการดำเนินการในองค์กร ร่วมกันวางแผน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา การหาทางแก้ไขปัญหา หาวิธีการที่เหมาะสมที่เป็นไปได้มากที่สุดในการร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการกิจกรรม/โครงการต่างๆให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้  

2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ คือ   การทำงานเป็นทีม

          อย่างไรก็ตาม ในการทำงานเป็นทีม อาจมีปัญหาขัดแย้ง โต้เถียง หรือความเห็นไม่ตรงกันบ้าง แต่จุดประสงค์ของทุกคนในทีมคือการนำทีมไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ เราไม่ควรมีทัศนะต่อเพื่อนร่วมทีมทุกคน เพราะทุกคนจะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไป จึงควรพิจารณาให้ต่างทัศนะกันไป บางคนก็อาจมีบุคลิกที่คล้ายคลึงกัน หรืออาจมีเพียงบางอย่างที่สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องมาร่วมเป็นสมาชิกของทีม อย่างไรแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ความสามัคคี เพราะ "ความสามัคคี ทำให้เกิดความสำเร็จ"

          การร่วมกันทำงานของบุคคลที่มากกว่า 1 คน โดยที่ทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะทำ ทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน

          การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญในทุกองค์กรการทำงาน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน การทำงานภายในองค์กรก็มีหลายทีมงาน ร่วมมือช่วยพลักดันให้งานไปถึงจุดหมาย ตรงตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้  ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม ได้แก่

1.       มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน  ในองค์กรทุกๆคนจะถูกดึงเข้ามาในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุความสำเร็จในงาน

2.       สร้างบรรยากาศของการทำงานมีความเป็นกันเอง อบอุ่น ถือเป็นสิ่งที่ช่วยให้สมาชิกในทีมมีความกระตือรือร้น

และสร้างสรรค์ ทุกคนช่วยกันทำงานอย่างจริงจัง จริงใจ ไม่มีร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงความเบื่อหน่าย หรือเซ็งในการทำงาน 

3.       ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม ซื่อสัตย์ สื่อสารกันอย่างเปิดเผย ไม่มีลับลม

คมใน หรือนินทาว่าร้ายกัน จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพในการทำงาน

4.       มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน  เป็นการกระจายงานให้ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน ตามกำลังความรู้

ความสามารถ ความถนัด ความชอบของแต่ละบุคคล

5.       บทบาทของสมาชิกแต่ละคน เช่น ยอมรับนับถือกัน ปฏิบัติตามมติ เรียนรู้ เข้าใจ เปิดใจ แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น อำนวยความสะดวก ให้กำลังใจ

6.       วิธีการทำงาน  ต้องมีการสื่อความชัดเจนเหมาะสม การตัดสินใจร่วมกัน ภาวะผู้นำของทุกคนในทีม กำหนด

กติกาหรือกฏเกณฑ์ต่างๆที่จะเอื้อต่อการทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย

7.       การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการทำงานของทีม ต้องมีการประเมินผลการทำงานเป็นระยะ ในรูปแบบเป็น

ทางการ และไม่เป็นทางการ ทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน ทำให้ทุกคนได้ทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน และรับทราบว่างานบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพเพียงใด

8.       พัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง  ด้วยการพัฒนาศักยภาพทีมงาน สร้างแรงจูงใจทางบวก ทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ

กัน เกิดความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ เมื่อสำเร็จแล้วมีการให้รางวัลแก่ทุกคนอย่างยุติธรรม 

2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา/ ข้อเสนอแนะ

          ความรับผิดชอบในการทำงานเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา หน้าที่ที่ได้รับ ความไม่เข้าใจกันของเพื่อนๆในที่ประชุม ซึ่งในบางครั้ง ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันให้ชัดเจนก่อนที่จะค้าน และในการกระจายงานไม่ค่อยดีเท่าที่ควร

 

3.  หลักฐานความภาคภูมิใจ 

     

4.  รูปภาพประกอบผลการดำเนินงาน

  เข้าชม : 1570    [ ขึ้นบน ]


บทความ  KM ระดับชาติ 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสาวสุพัฒิดา เรืองนามกิจ โรงเรียนบ้านสันกำแพง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  2 / ก.ย. / 2561
      นางรัชดาภรณ์ พันธ์พิกุล โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย  2 / ก.ย. / 2561  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 29432 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 1713 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4146 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4040 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3376 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2120 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3236 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2091 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 3889 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 3687 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13045 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 18403 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info