[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 
หมวดหมู่: km อ.แม่ออน
ครูผู้มีผลการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ o – net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสพผลสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ มีคะแนนเป็น 10 อันดับแรกของเขตพื้นที่ สพป.ชม 1 นางสาวนิภาวรรณ แก้วตา โรงเรียนวัดห
 
เสาร์ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1986 ]

บทความหมายเลข 503 | คะแนน Rating: 2.0/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 52 votes)

Tag :

 นางสาวนิภาวรรณ   แก้วตา  ตำแหน่ง ครู ค.ศ.โรงเรียนวัดห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

ปีที่เกษียณอายุราชการ  30 กันยายน 2594 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ  

          -         ครูผู้สอนสาระวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

-         ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3

-         ครูผู้ดูแลนักเรียนหอพักนักเรียนบ้านไกล

-         หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน

-         ครูผู้ประสานงานดูแลศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามแนวทาง  สสวท.

2.  ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต 

-         ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ดีเด่น ระดับ อำเภอ ระดับเขตพื้นที่

-         ครูผู้มีผลการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ o – net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ประสพผลสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ มีคะแนนเป็น 10 อันดับแรกของเขตพื้นที่ สพป.ชม 1

-         ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ศึกษา  ดีเด่น  จาก สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.

ทั้งนี้ในการทำงานให้ประสพผลสำเร็จนั้น ข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้
2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

                   2.1.1  วางแผนการทำงาน โดยศึกษาภูมิหลังของนักเรียน ความถนัด ความสนใจ  และความต้องการของผู้เรียน  กำหนดขอบข่ายงาน วัตถุประสงค์ของงาน วัน เวลา สถานที่ และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจน

                   2.1.2  ปฏิบัติงานตามแผนการทำงานที่วางไว้ ขณะปฏิบัติงานตามแผนหากพบปัญหาก็หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข  และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาระวิชาคณิตศาสตร์นั้นข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้    -  มีการคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านทักษะกระบวนการคิดเลข บวก ลบ คูณ หาร และการโจทย์ปัญหา

แบ่งเป็นกลุ่ม เก่ง ปานกลาง อ่อน

สอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่เรียนอ่อนเพื่อปูพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนทุกกลุ่ม

สนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ จัดการเรียนสอน ด้วยเทคนิคการเรียนรู้

หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของผู้เรียนและมาตรฐานตัวชี้วัดนั้น เช่นการสอนตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา บูรณาการทั้งในสาระวิชาและนอกสาระวิชา การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ การสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ โดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง

-          สร้างสื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มเติม เช่น

          แบบฝึกเสริมทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์และยกระดับผลการทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน o-net และ เกมฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์

2.1.3 สรุปและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขครั้งต่อไป

2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

-        ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุน

-        มีการวางแผนการทำงานทุกครั้ง ยอมรับและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข

-        ความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย

          2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา/ ข้อเสนอแนะ

            ปัญหา  อุปสรรค  จุดที่ควรพัฒนา  ได้แก่

          -         โรงเรียนอยู่ในชุมชนที่ห่างไกล ผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของบุตรหลาน

                   เท่าที่ควร

          -         การเรียนรู้และพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กมีความแตกต่างของเด็กในระดับชั้นเดียวกันมีค่อนข้างมาก

          ข้อเสนอแนะ คือ  

-         ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยผู้สอนการนำสื่อมาใช้เพื่อเสริมสร้างความสนใจไม่

ควรยึดวิธีการเดิม ๆ มาใช้เพราะนักเรียนจะเบื่อหน่ายได้ง่าย

          -         ควรมีการสอนที่หลากหลายตามความรู้พื้นฐานและความแตกต่างของแต่ละบุคคล

-         ครูต้องมีความสม่ำเสมอในการนิเทศติดตามงานที่มอบหมายให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นการตรวจสอบ

และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและฝึกฝนตนเองต่องานที่ครูมอบหมายให้

3. หลักฐานความภาคภูมิใจ 

   


    


   

4.รูปภาพประกอบผลการดำเนินงาน

  เข้าชม : 1986    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.แม่ออน 5 บทความล่าสุด

      นางสาวพิมพ์รดา ส่งชื่น โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  2 / ก.ย. / 2561
      นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  2 / ก.ย. / 2561
      Best Practice ระดับภูมิภาค : นางสาวจันทพร พลอินตา โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  9 / ก.ย. / 2560
      ภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง ๔ ทักษะ นางสาวจิตติพร สุวรรณชาติ โรงเรียน วัดห้วยทราย  9 / ก.ย. / 2560
      ครูผู้มีผลการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ o – net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสพผลสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ มีคะแนนเป็น 10 อันดับแรกของเขตพื้นที่ สพป.ชม 1 นางสาวนิภาวรรณ แก้วตา โรงเรียนวัดห  9 / ก.ย. / 2560  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30518 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2332 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4711 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4588 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3821 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2587 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3745 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2861 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4526 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4195 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13741 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19189 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info