[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2561 ]

บทความหมายเลข 500 | คะแนน Rating: 2.2/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 91 votes)

Tag :

  

งานที่ได้ปฏิบัติและรับผิดชอบในชีวิตของการรับราชการ

1.  ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ    นางรัตนา   จอมทัน      ตำแหน่ง   ครู  ชำนาญการพิเศษ    โรงเรียนบ้านกอสะเลียม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต1   อายุ 60  ปี ปฏิบัติราชการเป็นเวลา .38  ปี  9เดือน

ประวัติการทำงาน

บรรจุครั้งแรก   วันที่ 15 ธันวาคม 2521 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ปี  2527- 2528  ช่วยราชการ โรงเรียนวัดทรายมูล  อำเภอสันกำแพง  จ.เชียงใหม่

ปี 2529  กลับไปทำงานที่โรงเรียนบ้านเนินวิทยา แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่

ปี 2530  ช่วยราชการ โรงเรียนวัดร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง  จ.เชียงใหม่

ปี 2531  ย้ายมารับตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านออนกลาง อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่

ปี 2554  ย้ายมารับตำแหน่งโรงเรียนบ้านกอสะเลียม  อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ปฏิบัติงานหลัก ครูผู้สอน   กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์  สาระศิลปะ   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.                         โรงเรียนบ้านกอสะเลียม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต1               

  วุฒิการศึกษา    

              r     อนุปริญญาตรี  ป.กศ.สูง    วิชาเอกภาษาอังกฤษ  วิชาโท  คณิตศาสตร์

                 r     ปริญญาตรี      วิชาเอก . ประถมศึกษา........  

 

2.  ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่

     2.1  ครูฝ่ายบริหารทั่วไป

     2.2 ครูผู้สอน

                   ปฏิบัติการสอน  มีประสบการณ์การสอน  โดยบางแห่งสอนทุกวิชา   แต่ย้อนหลังมาประมาณ  20กว่าปี   ได้สอนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่  2  ปัจจุบันสอนตั้งแต่  ชั้น ป.2-6    สำหรับวิชา ภาษาอังกฤษ  สอนเกือบทุกชั้น( สิบปีหลังไม่ได้สอน) 

ผลงานความภาคภูมิใจปรากฏดังนี้

ลำดับ

ผลงาน

วัน/เดือน/ปีที่รับ

หน่วยงานที่ให้

1

ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น อันดับ

ปีการศึกษา  2535

16  มกราคม 2536

สปอ. สันกำแพง

จ.เชียงใหม่

2

ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2549

16  มกราคม 2550

 สพท. ชม.1

3

หนึ่งแสนครูดี   ปีการศึกษา 2554

16  มกราคม 2555

คุรุสภา

4

แสนครูดี ศรีสันกำแพง

ปีการศึกษา  2554

16  มกราคม 2555

เครือข่ายพัฒนาการศึกษา อ.สันกำแพง

5

มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O_NET) สาระคณิตศาสตร์  ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2555  สูงเป็นอันดับ 2 ของสพป.ชม.1

21  มิถุนายน  2556

สพป.ชม.1

6

มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O_NET) สาระคณิตศาสตร์  ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2556  สูงเป็นอันดับ  1 ของสพป.ชม.1

18  สิงหาคม  2557

สพป.ชม.1

7

มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O_NET) สาระคณิตศาสตร์  ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2557มึคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64  สูงเป็น 10 อันดับแรก   ของสพป.ชม.1 สูงกว่าระดับชาติ

พฤษภาคม 2558

สพป.ชม.1


ลำดับ

ผลงาน

วัน/เดือน/ปีที่รับ

หน่วยงานที่ให้

8

มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O_NET) สาระคณิตศาสตร์  ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2557มึคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54  สูงเป็น  อันดับ20   ของสพป.ชม.1

 

สพป.ชม.1

9

รางวัลชนะเลิศ “นักเรียนแกนนำประจำปีการศึกษา 2558

ในโครงการหนึ่งโรงงานรูปธรรมขยายผลสู่โรงรียน”

7-8   สิงหาคม  2558

บริษัทสยามพรหมประธานและ สคล.

10

รับรางวัล  โล่ครูดีไม่มีอบายมุข

16  มกราคม 2559

สพฐ. สคล. สสส.

 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

1.       เน้นฝึกการคิดวิเคราะห์  สอนโดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม ทำไม การใช้เหตุผล เพราะเหตุใด ทำอย่างไร และการวิเคราะห์โจทย์เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใช้เทคนิคการวาดรูปเพื่อช่วยหาคำตอบ

2.      ให้เข้าใจที่มาสูตรการหาพื้นที่รูปเรขาคณิต และการท่องสูตรคูณ

3.     ตรวจงานบนกระดานดำ นร.จะพบข้อผิดพลาดของตนเอง  ข้อไหนยากหรือนักเรียนทำไม่ได้/ทำผิด  ครูจะเฉลย/อธิบายให้บนกระดานอีกครั้ง

4.      การทำ MY  map หรือ หนังสือเล่มเล็ก  เพื่อให้เด็กสรุปองค์ความรู้ของตนเอง

5.     แบบฝึกหัด/การบ้าน /คณิตคิดสนุก/คิดเลขเร็ว  ควรมีทุกวัน

6.     สอนเสริม /นำเทคนิคการคิดเลขต่างๆสอนแทรก /เกม

7.      หนังสือแบบฝึกใช้หลากหลายสำนักพิมพ์ หลักๆของ สสวท.

8.     กำหนดเป้าหมาย /ทำMOU

 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ

         1.       ได้รับจาก ผู้บริหาร  ที่ให้คำแนะนำ ด้านเทคนิคการสอน สื่อ และ

2.      คณะครู  เพื่อนครูที่ช่วยเหลือ ความรู้ด้านเทคโนโลยี่  สื่อ ICT

3.     ผู้บริหาร ให้การสนับสนุนด้านจัดสรรงบประมาณในการจัดทำโครงการ/การไปอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและนำความรู้มาสอนนักเรียนและคอยให้กำลังใจ

4.      ศึกษานิเทศก์/สพป. ให้คำแนะนำ ให้ความรู้เทคนิคใหม่ๆ และจัดอบรมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และติดตาม ช่วยแก้ปัญหาพร้อมทั้งให้กำลังใจ

 

ปัญหา  อุปสรรค  จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอนะ

        ด้วยเป็นโรงเรียนเล็ก

1.       ครูมีน้อยภาระงานมาก บางชั่วโมงสอน 2 ชั้นเรียน  ถึงแม้จะใช้DLTV ช่วยก็ตามครูก็ต้องคอยดูแลเช่นกัน ครูแทบไม่มีเวลาจัดหาสื่อที่ดีๆทันสมัยมาใช้ในการสอน

2.      ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดซื้อสื่อดีๆที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วและคงทน

3.     นักเรียนเกือบร้อยละห้าสิบเป็นไทยใหญ่ผู้ปกครองไม่สามารถให้คำปรึกษา/แนะนำ การบ้านของลูกๆได้

4.      นโยบายจากภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ
           

                    ขอแค่ครูเรา คิดดี ทำดี มีจิตสำนึกดี  รู้และปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด

เราก็จะได้ลูกศิษย์ดีๆเต็มบ้านเต็มเมืองค่ะ

 เข้าชม : 2561    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.สันกำแพง 5 บทความล่าสุด

      นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  2 / ก.ย. / 2561
      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นางทรายแก้ว คันธา โรงเรียนวัดล้านตอง  9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWORDS นางศศิธร สินลา โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)   9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560 นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  9 / ก.ย. / 2560
      ผลการสอบ O- NET มีพัฒนาการขึ้นตามลำดับและสูงกว่าระดับประเทศ 3 ปี ซ้อน นางสาวอุบลรัตน์ วิชัยหาญ โรงเรียน บ้านแช่ช้าง เทพนานุกูล   9 / ก.ย. / 2560  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30518 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2332 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4711 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4588 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3821 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2587 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3745 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2861 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4526 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4195 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13741 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19189 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info