[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2087 ]

บทความหมายเลข 497 | คะแนน Rating: 2.4/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 60 votes)

Tag :

             1.ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

   งานด้านการเรียนการสอน  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทำการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                      มีนักเรียนที่รับผิดชอบ
14 คน จำนวนชั่วโมงที่สอน  25  ชั่วโมงต่อสัปดาห์

          งานที่ได้รับมอบหมาย       งานวิชาการโรงเรียน,งานห้องสมุด ,งานประกันคุณภาพ,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

         2.ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต 

1.คะแนนO-NET ปีการศึกษา 2559  สูงกว่าระดับชาติ4กลุ่มสาระและสูงอันดับที่1ใน10ลำดับแรกจำนวน2กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

2. คะแนนO-NET ปีการศึกษา 2558  สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระและสูงอันดับที่1ใน10ลำดับแรก

จำนวน4กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

3. ผลคะแนนO-NET ปีการศึกษา 2557 สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระและสูงอันดับที่1ใน10ลำดับแรกจำนวน4กลุ่มสาระการเรียนรู้

4.รางวัลครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมแปรรูปอาหาร ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ 

ครั้งที่ 67  ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดลำปาง

5.รางวัลครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมแปรรูปอาหาร ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ 

ครั้งที่ 66  ปี พ.ศ. 2558 จังหวัดพิษณุโลก

6. ผลคะแนนO-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงกว่าระดับชาติ ปี 2556-2559

7.เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา(อ.3) สาระคณิตศาสตร์ สพท.เชียงใหม่ เขต   1

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8.รางวัลครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ดีเด่นปี 2537-2542

9.รางวัลครูต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ปี2543.-2544

10.รางวัลการจัดการเรียนการสอน  แบบโครงงานประเภท ดีเยี่ยม  ปี  2544

11.ร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือและคู่มือการประเมินระดับท้องถิ่นระดับชั้น ป.2  สาระคณิตศาสตร์ปี 2548 
โดยสำนักวัดผลการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ โรงแรมดวงตะวัน  .เมืองเชียงใหม่
12.ได้รับยกย่องว่าเป็นครูสอนดี  ของปี  2554

13.ได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งแสนครูดี ปี  2554

14.รับเกียรติบัตรคูปองครูผู้สอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสพฐ.ปี 2558
               2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

จัดการเรียนรู้ที่เป็นการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่โรงเรียน ดังนี้

              2.1.1 ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้

              2.1.1.1. เตรียมการสอน โดยศึกษาคู่มือการสอนคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้เข้าใจอย่างละเอียด  วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   จัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง  และกลุ่มอ่อน เพื่อจะได้ออกแบบกิจกรรมเรียนรู้                     

              2.1.2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                     2.1.2.1. นักเรียนท่องสูตรคูณทุกครั้งก่อนเรียน

                     2.1.2.2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามเนื้อหาสาระแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และแผนการเรียนรู้ กิจกรรมที่สำคัญ เช่น การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  เช่นการฝึกซื้อขายในตลาด ชุมชน 
การเรียนรู้จากสภาพจริงในชุมชนท้องถิ่น และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ

                      2.1.2.3. นักเรียนทำแบบฝึกหัดบ่อย ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดทักษะ

                      2.1.2.4. ครูตรวจแบบฝึกหัดของนักเรียนทันที หรือให้เร็วที่สุด  ชี้แจง  แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดจนนักเรียนเข้าใจ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนเพิ่มขึ้น

                      2.1.2.5. สรุปความรู้จากบทเรียน  จัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก

                      2.1.2.6. ฝึกการเรียนรู้ด้วยโครงงานคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเพิ่มทักษะทางด้านคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น

                      2.1.2.7. จัดค่ายการเรียนรู้คณิตศาสตร์

              2.1.3 หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                   2.1.3 .1. ทดสอบหรือประเมินผลการเรียนทุกครั้งหลังสอนหรือเมื่อจบบทเรียนแล้วประเมินผลรวมยอดเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้

                 2.1.3. 2. ฝึกพฤติกรรมการเรียนรู้ และคุณลักษณะที่ดี  เพื่อส่งผลให้การเรียนคณิตศาสตร์ประสบความสำเร็จ เช่น การตรงต่อเวลา  ความรับผิดชอบในการทำงาน    ความมีระเบียบวินัย  ความสะอาดในการทำงาน เป็นต้น

2.2   ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

2.2.1. สื่อและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานที่อย่างหลากหลาย 

             2.2.2  ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ให้การสนับสนุน ด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

              2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา
                   นักเรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล

  3.  หลักฐานของความภาคภูมิใจ
         
         

1.คะแนนO-NET ปีการศึกษา 2559  สูงกว่าระดับชาติ4กลุ่มสาระและสูงอันดับที่1ใน10ลำดับแรกจำนวน2กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

2.รางวัลครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมแปรรูปอาหาร ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ 

 

ครั้งที่ 67  ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดลำปาง

3. คะแนนO-NET ปีการศึกษา 2558  สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระและสูงอันดับที่1ใน10ลำดับแรก

จำนวน4กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

4.รางวัลครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมแปรรูปอาหาร ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ 

 

ครั้งที่ 66  ปี พ.ศ. 2558 จังหวัดพิษณุโลก
5. ผลคะแนนO-NET ปีการศึกษา 2557 สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระและสูงอันดับที่1ใน10ลำดับแรกจำนวน4กลุ่มสาระ
 
 4.รูปภาพประกอบผลการดำเนินงาน
        

       เข้าชม : 2087    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.สันกำแพง 5 บทความล่าสุด

      นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  2 / ก.ย. / 2561
      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นางทรายแก้ว คันธา โรงเรียนวัดล้านตอง  9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWORDS นางศศิธร สินลา โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)   9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560 นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  9 / ก.ย. / 2560
      ผลการสอบ O- NET มีพัฒนาการขึ้นตามลำดับและสูงกว่าระดับประเทศ 3 ปี ซ้อน นางสาวอุบลรัตน์ วิชัยหาญ โรงเรียน บ้านแช่ช้าง เทพนานุกูล   9 / ก.ย. / 2560  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30518 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2332 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4711 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4588 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3821 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2587 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3745 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2861 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4526 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4195 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13741 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19189 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info