[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1933 ]

บทความหมายเลข 493 | คะแนน Rating: 2.4/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 42 votes)

Tag :

นางเพียงพิมพ์  วงศ์ชัย
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ     โรงเรียนบ้านแม่ปูคา
ปีที่เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2567
สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่...ห้องเรียนครูเพียงพิมพ์ เว็บ km-cm1.net
……………........................................……………

1.            ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบตลอดชีวิตของการรับราชการ

งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

-                   ครูวิชาการโรงเรียน

-                   ครูรับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูแนะแนว

-                   ครูประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

-                   หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

-                   ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

2.            ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต

จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มกำลัง เต็มความสามารถและบังเกิดผลที่เป็นที่ประจักษ์ดังนี้

Ø ได้รับรางวัลครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น

Ø ได้รับรางวัลครูแนะแนวดีเด่น

Ø บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Ø ครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่นคุรุสภา

Ø ครูต้นแบบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

Ø Master Teacher วิชาแนะแนว

Ø รางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ประเภทครูผู้สอนโรงเรียนในฝันระดับเหรียญทอง

Ø หนึ่งแสนครูดี

Ø ครูแสนดีศรีสันกำแพง

Ø ครูต้นแบบการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.1    วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

การครองตน

ในการครองตนนั้นข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนเองด้วยความขยันหมั่นเพียรและรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ต่องาน ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างเต็มที่ทำงานโดยยึดหลักการพึ่งตนเองเป็นอันดับแรก รู้จักประหยัดอดออม เป็นตัวอย่างที่ดีต่อนักเรียน รักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตนตามคุณธรรมทางศาสนา มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  จนได้รับรางวัลข้าราชการตัวอย่างระดับ ซี 4-6

ครองคน

            ข้าพเจ้าปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าวิชาการโรงเรียนได้ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นกัลยาณมิตร เป็นผู้นำในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆจากสื่อต่างๆอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนการทำงานเป็นหมู่คณะ มีการนิเทศภายในและกำกับติดตามงานวิชาการต่างๆในโรงเรียนตลอดจนทำเอกสารงานวิชาการต่างๆให้ครูนำไปใช้ในชั้นเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานอื่น ในฐานะครูผู้ดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเป็นครูแนะแนวข้าพเจ้าได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่เสมอ เช่น โครงการเยี่ยมบ้าน โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น จนได้รับรางวัลครูแนะแนวดีเด่นระดับจังหวัดและทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีมาก

ครองงาน

ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการโรงเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานการการสอนอย่างเต็มความสามารถและดำเนินงานให้เป็นด้วยความเรียบร้อยงานเป็นปัจจุบัน และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอยู่เสมอ

จากการทำงานหนักเพื่อนักเรียนเสมอมาทำให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น ครูคุรุสภาดีเด่น และทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนระดับดีมากและทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ONETของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาอังกฤษเป็นอันดับที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

2.2    ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

-  ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย

- ความอดทนมานะบากบั่นเพียรพยายาม

- ความเป็นกัลยาณมิตร

2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา

2.4 ข้อเสนอแนะคือ

3.            หลักฐานของความภาคภูมิใจ

4.            รูปภาพประกอบผลการดำเนินงาน

เข้าชม : 1933    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.สันกำแพง 5 บทความล่าสุด

      นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  2 / ก.ย. / 2561
      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นางทรายแก้ว คันธา โรงเรียนวัดล้านตอง  9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWORDS นางศศิธร สินลา โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)   9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560 นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  9 / ก.ย. / 2560
      ผลการสอบ O- NET มีพัฒนาการขึ้นตามลำดับและสูงกว่าระดับประเทศ 3 ปี ซ้อน นางสาวอุบลรัตน์ วิชัยหาญ โรงเรียน บ้านแช่ช้าง เทพนานุกูล   9 / ก.ย. / 2560


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30518 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2332 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4711 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4588 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3821 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2587 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3745 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2861 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4526 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4195 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13741 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19189 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info