[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2512 ]

บทความหมายเลข 489 | คะแนน Rating: 2.0/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 51 votes)

Tag : km ระดับภาค: km ระดับภาค: km ระดับภาค

 ข้อมูลการปฏิบัติงาน
       
นางสาวอรุณณี     ประกอบศรี   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 

ปีที่เกษียณอายุราชการ  พ.ศ. 2587

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบตลอดชีวิตของการรับราชการ

รับผิดชอบสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

รับผิดชอบงานพิเศษอื่นๆ อาทิเช่น งานทะเบียน งานวัดผลประเมินผล  ข้อมูล DMC ข้อมูล EMIS  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม. 1 ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ควบคุมการทำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและอบรมคุณธรรมจริยธรรม   ค่านิยมอันพึงประสงค์แก่นักเรียนประจำ สัปดาห์  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  เช่น รับสมัครนักเรียน  กรรมการคุมห้องสอบ   ควบคุมดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   เช่น   กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม   กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา   กิจกรรมแห่เทียน  จำนำพรรษา  เป็นต้น  งานบริหารทั่วไป   การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  การรับนักเรียน  ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เวลากลางวัน

2.  ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต  (เขียนหรือพิมพ์เป็นไฟล์ .Doc)

ผลงานความภาคภูมิใจ

รางวัลเหรียญเงิน OBEC AWARDS ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ประจำปี 2558

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ประจำปี 2558

โล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ครูผู้มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice) ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ประจำปี 2558

นำเสนอนวัตกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : โรงเรียนสุจริต ผลิตนวัตกรรม นำสู่สังคมไทย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ระหว่างวันที่ 23 – 26 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2556

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  ประจำปีการศึกษา 2556

 2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

 โรงเรียนมีเป้าหมาย  ให้บุคลากรได้ทราบจุดเด่นและจุดที่ต้องปรับปรุงในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยการเปรียบเทียบ ค้นหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  เพื่อพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ให้สูงขึ้น  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.     ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้  โดยดำเนินตามขั้นตอนดังนี้

- จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารแนะแนวทาง ใบงาน  แบบทดสอบ  เป็นต้น

2.     จัดทำเกม เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์พัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 

3.     โครงการสอนเสริม  โดยการซ่อมนักเรียนที่อ่อน เสริมนักเรียนที่เก่ง โดยมีเอกสารแนะแนวทาง,  แบบฝึกทักษะ , ใบงาน ,  แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  ส่งเสริมความชำนาญยิ่งขึ้น

      ด้านสมรรถนะหลัก  มีการพัฒนาตนเองใน  4  สมรรถนะ  คือ

           1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์  ได้แก่ ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  และผลการปฏิบัติงาน

           2. การบริการที่ดี คือ มีความตั้งใจในการให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และเพื่อนร่วมงาน

           3. การพัฒนาตนเอง ได้แก่ การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ มีการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ อยู่เสมอ

           4. การทำงานเป็นทีม คือ มีความตั้งใจทำงานร่วมกับเพื่อนครู เป็นส่วนหนึ่งของทีม รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ร่วมมือร่วมใจทำงานจนสำเร็จลุล่วง  

       ด้านสมรรถนะประจำสายงาน มีการพัฒนาตนเองใน  5  สมรรถนะ  คือ

           1. การจัดการเรียนรู้ มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ความสามารถในการใช้และพัฒนานวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้ 

            2. การพัฒนาผู้เรียน โดยการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะชีวิต  สุขภาพกายและสุขภาพจิต  ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยความสามารถในการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน

            3. ความสามารถในการกำกับดูแลชั้นเรียน

            4. ความสามารถในการเขียนเอกสารทางวิชาการ  ความสามารถในการวิจัย

            5. ความสามารถในการร่วมมือกับชุมชน

2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

            1.    นักเรียนมีพื้นฐานมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน

            2.    ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจ มีการเสียสละ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

            3.    โรงเรียนมีงบประมาณให้การสนับสนุน ในด้านการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

            4.    ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ให้การสนับสนุนในการทำงาน

            5.    ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา
          ควรพัฒนาเกมคณิตศาสตร์ให้มีหลากหลาย สามารถให้นักเรียนเล่นได้ทุกระดับชั้น และสร้างสื่อประกอบการสอนประเภทอื่นๆ ด้วย
     

2.4 ข้อเสนอแนะคือ

          ควรพัฒนาเกมคณิตศาสตร์ให้มีหลากหลาย สามารถให้นักเรียนเล่นได้ทุกระดับชั้น และสร้างสื่อประกอบการสอนประเภทอื่นๆ ด้วย และลองให้นักเรียนสร้างเกมคณิตศาสตร์เอง

          การทำงานที่เป็นระบบและความทุ่มเทเอาใจใส่ของคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

 

 

เข้าชม : 2512    [ ขึ้นบน ]


บทความ  KM ระดับภาค 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  2 / ก.ย. / 2561
      นางแพรวพรรณ จันทะแจ้ง โรงเรียนชลประทานผาแตก  2 / ก.ย. / 2561
      นางศิริลักษณ์ ศรีไกรภักดิ์ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว  2 / ก.ย. / 2561
      OBEC AWARD ด้านนวัตกรรมภาษาอังกฤษ นางเบญญาภา อินทะจักร์ โรงเรียนพุทธิโสภน   9 / ก.ย. / 2560  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30518 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2332 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4711 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4588 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3821 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2587 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3745 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2861 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4526 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4195 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13741 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19189 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info