[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1501 ]

บทความหมายเลข 487 | คะแนน Rating: 2.2/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 25 votes)

Tag : km ระดับชาติ: km ระดับชาติ: km ระดับชาติ

รายละเอียดข้อมูลการเข้าร่วมประชุม “ถอดรหัส INFINITY  KM

ของ นางสาวดารา  ญาณโรจน์

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา

ปีที่เกษียณอายุราชการ....30 กันยายน  2559

..........................................................

1.        ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบตลอดชีวิตของการรับราชการ

-รับราชการมานานกว่า 36 ปี
              1.1  งานด้านการสอน 

-เริ่มรับราชการครั้งแรก  ตำแหน่งครู2ระดับ 2 ที่โรงเรียนบ้านสบขาม จังหวัดพะเยาเมื่อ วันที่ 21สิงหาคม2523

- ปี 2530 ย้ายเข้าพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ทำการสอนที่ รร.บ้านสบลาน โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2536  สิ้นสุดการเป็นครูผู้สอน รวมประสบการณ์ด้านการสอน 12 ปี  8 เดือน

1.2            งานด้านบริหารสถานศึกษา

-       ปี2536   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ระดับ5 โรงเรียนบ้านห่างหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  เมื่อ 1 พฤษภาคม2536

-       ปี 2539 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ระดับ7 โรงเรียนบ้านตุงติง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

-       ปี 2540 ได้ทำผลงานทางวิชาการเป็นอาจารย์ใหญ่ระดับผู้อำนวยการระดับ8

-       ปี 2548 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางแดง อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

-       ปี2549  (9ตุลาคม2549)  ดำรงตำแหน่งโรงเรียนวัดทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

-       ปี  2553 (  18 มิถุนายน 2553  )ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่จนถึงปัจจุบัน

-       รวมประสบการณ์ด้าน การบริหารงานในสถานศึกษา รวม  24  ปี

-       รวมอายุราชการ  36  ปี  1 เดือน

2.ผลงานความภาคภูมิใจ/งานที่ประสบผลสำเร็จ

-          ความภาคภูมิใจในการทำงานที่ผ่านมา  คือ ความภาคภูมิใจที่ประกอบวิชาชีพครูและได้ทำคุณประโยชน์เพื่อการศึกษา และ สังคม 

งานที่ประสบผลสำเร็จ ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้จะต้องเป็นคนที่มีหัวใจของการ พัฒนาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกลักษณะ พฤติกรรม หรือแม้แต่วิธีการทำงาน โดยต้องเป็นผู้ที่มีการสำรวจและประเมินความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา คอยตรวจสอบว่าเรามีจุดแข็งและจุดบกพร่องในด้านใดบ้างและพยายามที่จะหาทาง พัฒนาจุดแข็งและปรับปรุงจุดบกพร่องของตนให้ดีขึ้น  ซึ่งจำเป็นต้องนำมาใช้ในการทำงาน.. นอกจากนี้ยังต้องเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับวิธีการหรือขั้นตอนการทำงานแบบเดิม ๆ ควรจะหาเทคนิคและแนวทางใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการทำงานของตนเองให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ

-          เทคนิคและวิธีการเพื่อการสร้างความสำเร็จในการ ทำงานด้วยตัวคุณเองตามหลักการง่าย ๆของ " D-E-V-E-L-O-P " ดังนี้

2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

-       ภาวะผู้นำของผู้บริหาร  รับรู้ปัญหา ให้การสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์งบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน การทำงานแบบมีส่วนร่วม

-       ทำงานเป็นทีม  สร้างความเข้าใจร่วมกันและแบ่งงานกันทำ

-       การมีแผนงานที่ดี ร่วมคิด  ร่วมวางแผน  และร่วมทำ

-       วัฒนธรรมองค์กร  องค์กรต้องมีวัฒนธรรมที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ ให้เกียรติกัน  เคารพในสิทธิและความคิดของผู้ร่วมงานในทุกระดับ

2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

-       การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งในและนอกโรงเรียน

-       การให้ความสำคัญกับงาน/การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

-       การเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณในการดำเนินงาน

-       การเป็นแบบอย่างที่ดี

-       ความต่อเนื่องของการดำเนินงาน

-       การยกย่องชมเชยและให้รางวัล

2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา 

ปัญหา / อุปสรรค / ข้อจำกัด  ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

1.   แตกต่างกันระหว่างบุคคล พื้นฐานครอบครัว สังคม สภาพแวดล้อม

2.   มีข้อจำกัดเรื่องบุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ เวลาและสถานที่

3.  การดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่จัดทำไม่ได้ดำเนินการตามแผนและไม่ได้ทำ ต่อเนื่อง  เนื่องจากระยะเวลา  และบุคลากรมีภาระงานอื่นมาก

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้การบริหารงานโรงเรียนขาดความคล่องตัว ทั้งนี้เพราะข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ครอบคลุมเรื่องที่จะต้องตัดสินใจ   การวางแผน และการควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมขาดความสมบูรณ์เพียงพอเมื่อต้องการใช้งาน  และยังเพิ่มภาระงานให้มากขึ้นทั้งนี้เกิดจากความซ้ำซ้อนของระบบงาน

2.4.  จุดที่ควรพัฒนา

1.   การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกที่ดีงามให้กับบุคลากร

2.   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานที่รับผิดชอบ

3.  มีการนิเทศ  กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างเป็นระบบ  และกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระยะเวลาตามแผนปฏิบัติงานฯลฯ

 2.5 ข้อเสนอแนะ

ความสำเร็จในการทำงาน สร้างด้วยตัวเราเอง ถ้าต้องการที่จะเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน    ควรประยุกต์ใช้หลักของการ “D-E-V-E-L-O-P“ (ไม่หยุดยั้งการพัฒนา มุ่งเน้นความอดทน หลากหลายความสามารถ กระตือรือร้นอยู่เสมอ รักงานที่ทำ จัดการเป็นเลิศ คิดแต่ทางบวก) กล่าวโดยรวม คือ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งในด้านความคิด ความรู้ จิตใจ และการกระทำของตัวเราเอง ซึ่งจะส่งผลให้มีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การ งานอย่างที่ตั้งใจและมุ่งหวังไว้

3.หลักฐานของความภาคภูมิใจตามข้อ 2  เช่น โล่ เกียรติบัตร เป็นไฟล์รูปภาพ


โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 – 2559 
จากโรงเรียนระดับ ICU จากการประเมินรอบ 2 ของ สมศ ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำ 1 ช่วย 9 ในปี 2558


รับเกียรติบัตรครูผู้มีอุดมการณ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคมจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558เข้าชม : 1501    [ ขึ้นบน ]


บทความ  KM ระดับชาติ 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสาวสุพัฒิดา เรืองนามกิจ โรงเรียนบ้านสันกำแพง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  2 / ก.ย. / 2561
      นางรัชดาภรณ์ พันธ์พิกุล โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย  2 / ก.ย. / 2561  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< พฤศจิกายน 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 28442 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 1028 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 3482 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 3413 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 2742 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 1458 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 2586 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 1465 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 3235 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 3021 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 12361 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 17802 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info