[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1518 ]

บทความหมายเลข 485 | คะแนน Rating: 2.9/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 34 votes)

Tag : km ระดับชาติ: km ระดับชาติ: km ระดับชาติ

                                                            รายละเอียดข้อมูลที่ต้องเตรียมมา

ชื่อ
         นางจันทร์ศรี                       นามสกุล               เมืองแก้ว

ตำแหน่ง      ครูชำนาญการพิเศษ                  โรงเรียน   พุทธิโศภน

ปีที่เกษียณอายุราชการ       พ.ศ. 2561

1.              ข้อมูลเกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบตลอดชีวิตงานของการรับราชการ

                เริ่มบรรจุเป็นครูเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2523 ในตำแหน่งครูโท วุฒิการศึกษา ป.กศ.สูง เอกคณิตศาสตร์  ที่โรงเรียนบ้านสบขาม ตำบลควร  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา  ทำหน้าที่เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6 สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  เป็นครูวิชาการของโรงเรียน   พอสอนครบ 1 ปี ได้เป็นครูวิชาการของกลุ่ม  ทำหน้าที่พิมพ์ โร ข้อสอบกลุ่ม  ไปประชุม  อบรม  สัมมนา ไปเป็นวิทยากรหลักสูตร  เป็นแกนนำในการจัดการศึกษาผู้ใหญ่ เบ็ดเสร็จ
                พ.ศ.
2525 ถูกย้ายไปไปรับราชการครูใหญ่แทนครูใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำปุก โดยความเห็นของหัวหน้าหมวดการประถมศึกษา อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในสมัย พ.ศ. 2525 โดยเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
                พ.ศ.
2527  ย้ายเพื่อความปลอดภัยของชีวิต (โรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่สีชมพู) โดยทำตัวเป็นผู้นำชุมชน ปลุกระดมเรื่องความสามัคคี  ความรักชาติ  ย้ายเข้ามาสอนที่โรงเรียนบ้านต๋อมในเมืองพะเยา 
สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่
6  และวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  ได้รับรางวัลครูตัวอย่าง ด้านความขยัน ของอำเภอเมืองพะเยา  พานักเรียนไปแข่งขันวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตชนะระดับจังหวัด
                พ.ศ.
2533 ถูกย้ายเข้ามาสอนที่โรงเรียนอนุบาลพะเยา ในช่วงที่โรงเรียนอนุบาลพะเยาสรรหาครูสอนวิชาเอก  ผู้อำนวยการคัดชื่อเข้ามาสอน ได้ทำหน้าที่เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ และเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตั้งแต่นั้นมา  โดยจัดการเรียนการสอนแบบเข้มข้น
โดยสอนเสริมทุกเช้า เวลา
07.00 – 08.00 น. (นักเรียนจะตั้งใจมากช่วงเช้า) และเติมเต็มในช่วงเย็น เวลา 16.00 – 18.00 น.  ฝึก คัดแยกนักเรียน แล้วส่งแข่งขันโครงการศรีพูนทรัพย์ร่วมมือกับศึกษานิเทศก์ใน
การติวนักเรียนคนเก่ง  ผลคือสอบได้ติดอันดับของประเทศ  และได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้นักเรียนจนสามารถสอบได้เป็นอันดับ
1  ของจังหวัด  อันดับ 3 ของประเทศ
                พ.ศ.
2537 ได้ย้ายเข้าสอนที่โรงเรียนพุทธิโศภน ด้วยเหตุพาลูกสาวมาพบแพทย์ทุกๆเดือน ลูกสาวเป็นสูญญากาศในคลื่นสมอง  ได้ทำงานธุรการ สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  สลับกัน และเป็นครูประจำชั้นมาตลอด  ปัจจุบันทำหน้าที่ธุรการ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป   เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์  เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5/2  สอนคณิตศาสตร์ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รวม
18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

      2.  ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบความสำเร็จในชีวิต

ลำดับที่

หัวข้อ

วัน/เดือน/ปี

ได้รับจากสถาบัน

1.

ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

2.

ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
ในการเขียนแผนการสอนคณิตศาสตร์

พ.ศ. 2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

3.

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1 เหรียญเงิน
ระดับภาคเหนือ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

14 ธ.ค.2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

4.

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับชาติ

9 มี.ค.2558

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

5.

ได้รับการยกย่องเป็นครูสอนดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
 “เป็นผู้สอนดี เห็นผล คนยกย่อง”

20 มี.ค.2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

6.

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
การประกวด
STEM TEACHER CONTEST
ระดับประถมศึกษาปีที่
4-6

8 ส.ค.2558

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.

ได้รับการยกย่องเป็นครูสอนดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

8 พ.ย.2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

8.

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน
การประกวด
STEM TEACHER CONTEST
ระดับประถมศึกษาปีที่
4-6

14ส.ค.2559

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9.

คนดีศรีเชียงใหม่

24 ก.ย.2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 2.1  วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
                 
- ได้วางแผนการทำงาน ศึกษา  ค้นคว้า  เรียนรู้  เข้าอบรม
                 
- เตรียมตัว  เตรียมความพร้อมก่อนสอน
                 
- ลงมือทำงานด้วยความขยัน  มุ่งมั่น  ตั้งใจ  เอาใจใส่งาน
                 
- ตรวจสอบ  แก้ไขปัญหา  ปรับปรุง  พัฒนา

 
2.2  ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ
               
- สุขภาพกายแข็งแรง 
               
- ชอบออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
               
- ไม่มีวันลาในรอบ 5 ปี
               
- จิตใจร่าเริง คิดบวก
               
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง

2.3   ปัญหา  อุปสรรค  จุดที่ควรพัฒนา
                 
- เวลาไม่พอกับภาวะงาน  บางครั้งต้องการไปศึกษาค้นคว้าเพื่อมาพัฒนาเด็ก แต่เวลาไม่พอดี เช่น เลิกงานจะไปเตรียมตัวทำงานในวันต่อไป แต่ไปไม่ทัน รถติด เดินทางไม่สะดวก
               
- ไม่เก่ง ICT เรียนรู้ได้ แต่ไม่ได้ใช้

2.4  ข้อเสนอแนะ
               
- อย่าผัดวันประกันพรุ่ง
               
- ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
              
- หมั่นตรวจเช็คการทำงานของตนเองอยู่เสมอ ว่าทำอะไร ผลเป็นอย่างไร
               
- ความมุ่งมั่นภายใน 2 ปีนี้จะไปทำงานทุกวันในเวลาราชการ จะพัฒนาตัวเอง และจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 1518    [ ขึ้นบน ]


บทความ  KM ระดับชาติ 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสาวสุพัฒิดา เรืองนามกิจ โรงเรียนบ้านสันกำแพง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสุนทรี นวลศรี โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  2 / ก.ย. / 2561
      นางรัชดาภรณ์ พันธ์พิกุล โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย  2 / ก.ย. / 2561  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 28334 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 944 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 3395 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 3327 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 2647 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 1375 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 2516 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 1393 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 3164 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 2948 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 12297 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 17728 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info