[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2103 ]

บทความหมายเลข 484 | คะแนน Rating: 2.3/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 58 votes)

Tag :


 นางพรรณี  กันใหม่    ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียน บ้านโป่งกุ่ม   ปีที่เกษียณอายุราชการ  2572

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบตลอดชีวิตของการรับราชการ

วัน เดือน ปี

โรงเรียน

ตำแหน่ง

งานที่รับผิดชอบ

หน้าที่พิเศษ

16 ก.ย.2535

-

16 พ.ค.2539

บ้านแปะ

สปอ.แม่แจ่ม

อาจารย์ ระดับ 3

ครูประจำชั้น ป.5-6

1. งานการเงิน 

2. งานธุรการ

3. งานกิจการนักเรียน

17 พ.ค.2539

-

15 ก.ค.2543

บ้านบนนา

สปอ.จอมทอง

อาจารย์ ระดับ 4

ครูประจำชั้น ป.5-6

1. งานการเงิน 

2. งานกิจการนักเรียน

3. งานวิชาการ

16 ก.ค.2543

-

1 เม.ย.2556

บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย

สพป.ชม.6

ค.ศ.2

ครูประจำชั้นอนุบาล 1-2

ครูประจำชั้น ป.1

ครูประจำชั้น  ป.6

1. งานการเงิน 

2. งานกิจการนักเรียน

3. งานวิชาการ

4. งานธุรการ

1 พ.ค.2556

-

9 มิ.ย.2556

ศรีจอมทอง

สพป.ชม.6

ค.ศ.3

ครูประจำชั้น ป.4

ครูประจำวิชาภาษาไทย

-

10 มิ.ย.2556

-

ปัจจุบัน

บ้านโป่งกุ่ม

สพป.ชม.1

ค.ศ.3

ครูประจำชั้น ป.1

 

1. งานการเงิน 

2. งานชุมชนสัมพันธ์

2. โครงการส่งเสริมสุขภาวะ

   และสุนทรียภาพ

3. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

4. โครงการอาหารกลางวัน

5. โครงการสนับสนุนสถานศึกษา

   เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

6. โครงการส่งเสริการเรียนรู้ DLTV

 

2.  ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต  (เขียนหรือพิมพ์เป็นไฟล์ .Doc)
    2.1  วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

            1)  มีเป้าหมายที่ชัดเจน

            2)  มีการวางแผนในการทำงาน

3)  มีการทำงานตามขั้นตอนอย่างรอบคอบ

            4)  มีการเก็บรวบรวมเอกสารอย่างเป็นระเรียบและเป็นปัจจุบัน

5)  มีการประเมินผลการทำงานทั้งจากตนเองและผู้เกี่ยวข้อง

            6)  มีการรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

            7)  เปิดใจยอมรับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

    2.2  ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

            1)  มีจิตสำนึกของความครู

            2)  มีความตั้งใจจริงและมุ่งมั่นในการทำงาน เมื่อทำสิ่งใดแล้วต้องทำให้ดีที่สุด

3)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้มอบหมาย

            4)  มีความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้ใหม่

5)  มีความทุ่มเทในการทำงาน  ไม่ย่อท้อหรือทัอแท้เมื่อเจอกับอุปสรรค

            6)  มีความเสียสละทั้งกำลังกาย  กำลังทรัพย์ และ เวลา

            7)  มีความจริงใจต่อศิษย์  รักศิษย์เหมือนลูก  สอนลูกตนเองอย่างไรก็สอนลูกศิษย์อย่างนั้น

            8)  มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ

            9)  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์

10) การมีเพื่อนร่วมงาน ร่วมอุดมการณ์ที่ดี

 

    2.3  ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา
            การทำงานที่ไม่ทันตามกำหนด ขาดความต่อเนื่อง  เนื่องจากทำงานอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีบุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้ครู

1 คน ต้องรับผิดชอบหลายๆงานในเวลาเดียวกัน

    2.4  ข้อเสนอแนะ

            1)  พยายามเรียงลำดับความสำคัญของงาน 

            2)  ใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุด  ทุกที่  ทุกเวลา  มีความหมาย

3.  หลักฐานของความภาคภูมิใจตามข้อ 2  เช่น โล่ เกียรติบัตร เป็นไฟล์รูปภาพ (.jpg)

     การที่โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูสอนไม่ครบชั้นและสอนไม่ตรงวิชาเอก ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV)  ซึ่งทางโรงเรียนได้ไปรับนโยบายที่จังหวัดสุพรรณบุรี  แล้วนำมาปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนเต็มรูปแบบ โดยทำการสอนโดยใช้ DLTV  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ และสอนตามตารางการออกอากาศของโรงเรียนวังไกลกังวล  ทำให้นักเรียนได้เรียนอย่างครบหลักสูตร เรียนรู้จากสื่อที่ทันสมัย  มีกิจกรรมที่หลากหลาย  ได้เรียนรู้จากครูที่มีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาเอก ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น และเป็นที่พึงพอใจของชุมชน  ผู้ปกครอง  ตลอดจนได้รับการตรวจเยี่ยมจาก  สพฐ.และ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ 

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

 

                                                                โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม สพป.ชม.
ผู้มีบทบาทสำคัญในการเรียนด้วย DLTV

ผู้บริหารโรงเรียน
ครูผู้สอน
นักเรียน
ผู้ปกครอง

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้บริหารโรงเรียน
วางแผน  ส่งเสริม  สนับสนุนและอำนวยความสะดวกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องรับสัญญาณและติดตั้งให้เหมาะสม
นิเทศ ติดตาม  การจัดการจัดการเรียนรู้ ทุกห้องเรียนสม่ำเสมอ
ครูผู้สอน
จัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมเอื้อต่อการปฏิบัติกรรม
เตรียมการสอนล่วงหน้า
ร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทาง
สรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดลง
บันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอนในแต่ละสาระวิชาทุกครั้ง
วัดและประเมินผล  วิเคราะห์ เมื่อกิจกรรมการเรียนการสอนสิ้นสุดลงในแต่ละหน่วย
จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศ
นักเรียน
จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์การเรียนรู้ให้พร้อมเสมอ
เข้าห้องเรียนตรงตามเวลา
ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม  พร้อมโรงเรียนต้นทาง
ซักถามครูผู้สอน  ถ้ามีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็น
สรุปสาระสำคัญที่ได้รับจากการเรียนรู้แต่ละครั้ง
บทวนบทเรียน  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ผู้ปกครอง
ความร่วมมือ  ส่งเสริม  สนับสนุน  การเรียนรู้ของนักเรียนและครู
ติดตาม  สอบถามการเรียนของนักเรียน
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนเพื่อปรับปรุง แก้ไข  หรือพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดนโยบายร่วมกับโรงเรียน
มีส่วนร่วมในการปรับหลักสูตรของโรงเรียน
ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน

มีส่วนร่วมในการประเมินผลและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน

แบบบันทึก Pre-Post Note

 

วิชา

บันทึกเตรียมการสอน

บันทึกหลังสอน

08.30-09.30 น.

 

 

ภาษาไทย

 

เรื่องที่สอน.....................

สิ่งที่ต้องเตรียม..............

.......................................

..........................................................................

เทคนิค/รูปแบบการเรียนการสอน..............................................................................................

สื่อที่ใช้...................................................................การวัดประเมินผล.........................................

ผลการสอน.................................................................................................................................

อุปสรรค/ปัญหา…………………………….........................................................................................

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข………..............................................................................................
แสดงเวลาและวิชาที่เรียน

                          ใช้บันทึกขั้นเตรียมการสอน     บันทึกขั้นเรียนรู้พร้อม      บันทึกหลังการเรียนรู้

                                  ของแต่ละวิชา                     ครูต้นทาง                         สิ้นสุดลง


 
ผลที่เกิดจากการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

นักเรียนได้เรียนรู้ครบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
นักเรียนมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบในการเรียน 
นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากสื่อที่หลากหลายและทันสมัย
แก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น  สอนไม่ตรงวิชาเอกและวิชาที่ไม่ถนัดได้


เข้าชม : 2103    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km เขตพื้นที่ 5 บทความล่าสุด

      นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้  31 / ต.ค. / 2561
      นางสาวจันทนา ไฝเจริญ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  7 / ก.ย. / 2561
      นางอรุณี คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง  5 / ก.ย. / 2561
      นางสาวประภัสสร ชัยศรี โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวกรกฏ หลานรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่   2 / ก.ย. / 2561


ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< สิงหาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 29272 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 1618 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4052 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 3958 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3309 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2040 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3158 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2010 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 3809 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 3600 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 12941 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 18325 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info