[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 1337 ]

บทความหมายเลข 483 | คะแนน Rating: 2.7/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 36 votes)

Tag :

 นางสุภลักษณ์    นามสกุล เฟื่องฟูกิจการ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนศรีเนห์รู
ปีที่เกษียณอายุราชการ
2564

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบตลอดชีวิตของการรับราชการ
         ข้าพเจ้าเริ่มบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์
1 ระดับ 3 ที่โรงเรียนบ้านขุนแม่พาย สปอ.แม่แจ่ม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2530 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่กันดารที่สุดใน อ.แม่แจ่ม ต้องเดินทางโดยเท้า 60 ก.ม. อยู่ได้ 2 ปี ก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านพุย สปอ.แม่แจ่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 อยู่ได้ 9ปีก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านกองแขก สปอ.แม่แจ่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2543 จนถึงปี พ.ศ. 2544 ก็ย้ายกลับขึ้นดอยไปอยู่โรงเรียนบ้านพุยอีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบันอยู่โรงเรียนศรีเนห์รู ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา

          ข้าพเจ้าสอนภาษาไทย ชั้น ป.5,ป.6 มาโดยตลอดยกเว้นปี 2541-2543 ที่สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่โรงเรียนบ้านกองแขก สปอ.แม่แจ่ม

          นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งที่เป็นเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง กระเหรี่ยง โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2543 และปี พ.ศ. 2544 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 2 ปีซ้อน คือ

1.       ชนะเลิศกิจกรรม “เรารักษ์ภาษาไทย” ปี พ.ศ. 2543

2.       ชนะเลิศกิจกรรม “โครงงานภาษาไทย” ปี พ.ศ. 2544

 

2.  ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต  (เขียนหรือพิมพ์เป็นไฟล์ .Doc)
2.1 วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

          1. รักและเมตตาศิษย์อย่างบริสุทธิ์ใจ ช่วยเหลือศิษย์อย่างเสมอภาค

          2. เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ อย่างสุดความสามารถ

          3. อดทนอย่างที่สุด

          4. เป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งเพื่อนร่วมงาน นักเรียน ผู้ปกครอง ทั้งในและนอกโรงเรียน

          5. พัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยเข้าร่วมอบรมสัมมนา ค้นคว้าศึกษาตำรา เอกสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน

          มีผลงานเป็นที่ปรากฏดังนี้

          1. ได้รับคัดเลือกเป็นครูจริยธรรมดีเด่น อ.แม่แจ่ม ปี พ.ศ. 2539

          2. ข้าราชการครูที่มีผลงานดีเด่นสมควรเป็นเยี่ยงอย่างด้านวิชาภาษาไทย อ.แม่แจ่ม ปี พ.ศ. 2543

          3. คุรุสดุดี อ.แม่แจ่ม ปี พ.ศ. 2544

          4. ครูผู้สอนดีเด่นตามโครงการเพชรบนดอย ปี พ.ศ. 2545

          5. ครูต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ระดับ สปช. ปี พ.ศ. 2545

          6. ครูต้นแบบ Master Teacher วิชาภาษาไทย (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2554

          7. ห้องเรียนคุณภาพดีเด่น ปี พ.ศ. 2554 สพป.ชม เขต 6

          8. ครูผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ปี พ.ศ. 2556 (คุรุสภา)

          9. หนึ่งแสนครูดี ปี พ.ศ. 2557 (สพฐ.)

          10. ครูดีไม่มีอบายมุข ของ สพป.ชม เขต 1 ปี พ.ศ. 2557

          11. ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระภาษาไทย ของ สพป.ชม เขต 1 ปี พ.ศ. 2557

       

2.2 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

          1. มีความเสียสละ อดทน ช่วยเหลือศิษย์อย่างเท่าเทียมกัน

          2. มีความรัก เมตตา ศิษย์อย่างบริสุทธิ์ใจ

          3. ถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่บิดเบือนอำพราง

          4. สอนซ่อมเสริมทุกครั้งเมื่อมีเวลาว่าง

          5. เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหากับผู้ปกครองเป็นการลดปัญหาความไม่เข้าใจระหว่าง ครู นักเรียนและผู้ปกครอง

 

2.3 ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนา
          ปัญหา/อุปสรรค

          ปัจจุบันนักเรียนมีปัญหามาก เนื่องจากผู้ปกครองทอดทิ้งไปทำมาหากินที่อื่นปล่อยให้ลูกอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย

ทำให้เด็กขาดความอบอุ่น

          จุดที่ควรพัฒนา

          ให้ความรัก ความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่ ไถ่ถามทุกข์สุขของผู้เรียนไปเยี่ยมทั้งกลางวัน บางครั้งกลางคืนก็ไป

2.4 ข้อเสนอแนะคือ

          ให้ตระหนักและเห็นคุณค่าความรัก ความเมตตา เสียสละ อดทน ทุ่มเท เอาใจใส่ต่องานและนักเรียนอย่าง

บริสุทธิ์ใจ

          เข้าชม : 1337    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.เมืองเชียงใหม่ 1 5 บทความล่าสุด

      นางกัลยรัชต์ ขัติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  2 / ก.ย. / 2561
      นางสาวอรุณี พิมเสน โรงเรียนบ้านห้วยทราย   2 / ก.ย. / 2561
      รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS )รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางวารุณี สร้อยอินทร์ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด  10 / ก.ย. / 2560
      รางวัลระดับเหรียญทอง Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 นาย นัท สะสะรมย์ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1  9 / ก.ย. / 2560
      ค่าเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศและมีค่าพัฒนาขึ้นทุกปีการศึกษา นางกฤษณา คำสิทธิ   9 / ก.ย. / 2560  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายเจตย์ สะสะรมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายนิมิตร ไทยดำรงค์

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 28333 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 942 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 3395 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 3326 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 2646 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 1373 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 2515 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 1391 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 3162 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 2948 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 12297 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 17728 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info