[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by #แมงมุม : เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ km-cm1.net
 
 

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]
 

ให้คะแนนบทความนี้  [เข้าชม 2310 ]

บทความหมายเลข 482 | คะแนน Rating: 2.6/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 69 votes)

Tag : km อ.สันกำแพง

          นางศิริลักษณ์   ศรีไกรภักดิ์   ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว ปีที่เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2561   

          1.ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบตลอดชีวิตของการรับราชการ 

                   1.1. ปี พ.ศ.2528 เป็นครูผู้สอนและครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 

                   1.2. ปี พ.ศ.2529 เป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 

                   1.3. ปี พ.ศ.2531 เป็นครูผู้สอนและครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเมืองคอง  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่           

                   1.4. ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา เป็นครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา , วิชาประวัติศาสตร์และเป็นครู ที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ 

                   1.5. เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์โรงเรียน โรงเรียนวัดห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่

                   1.6. เป็นหัวหน้างานวิชาการโรงเรียน โรงเรียนวัดห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่

                   1.7. เป็นหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัดห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่

                   1.8. เป็นหัวหน้างานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ , เจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงิน             โรงเรียนวัดห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่

                   1.9. เป็นวิทยากรอบรมครูสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์)

                   1.10 เป็นคณะทำงานจัดทำหนังสือแม่ออนของเรา

                   1.11 เป็นผู้เชียวชาญงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการสอนสังคมศึกษา     คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                   1.12 เป็นประธานชมรมครูสังคมศึกษาอำเภอแม่ออน

                   1.13 เป็นคณะกรรมการตัดสินงานทักษะวิชาการนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม กิจกรรมมารยาทไทย  กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม  กิจกรรมร้องเพลงคุณธรรม และกิจกรรมภาพยนตร์สั้น

                   1,14 เป็นคณะทำงานฐานขัอมูลประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่

          2.ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบความสำเร็จในชีวิต

                   ผลงานความภาคภูมิใจ หรืองานที่ประสบความสำเร็จในชีวิต คือ เป็นครูผู้สอนสังคมศึกษาดีเด่นระดับอำเภอ  ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ (Teacher  Award) สาขาสังคมศึกษา เป็นครูดี  ไม่มีอบายมุข และผลการสอบ O-net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ มีคะแนนเป็น 10 อันดับแรกของเขตพื้นที่ สพป.ชม 1 ทั้งนี้ในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จนั้นข้าพเจ้าได้ดำเนินงาน ดังนี้

          2.1.วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้

                   2.1.1 วางแผนการทำงาน โดยศึกษาภูมิหลังของนักเรียน ความถนัด ความสนใจ  และความต้องการของผู้เรียน  กำหนดขอบข่ายงาน วัตถุประสงค์ของงาน วัน เวลา สถานที่ และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

                   2.1.2 ปฏิบัติงานตามแผนการทำงานที่วางไว้ ขณะปฏิบัติงานตามแผนหากพบปัญหาก็หาแนวทางแก้ไข ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษานั้นข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระและผู้เรียน เช่น การสอนรูปแบบโครงงาน  การสอนบูรณาการทั้งในสาระการเรียนรู้และนอกสาระการเรียนรู้  การเข้าค่ายคุณธรรม  ค่ายประชาธิปไตย  และค่ายประวัติศาสตร์ในมิติของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง สอนให้นักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้การจุดประกายความคิดจากภาพ (ภาพจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร  วารสาร  โทรทัศน์ InternetและYou Tube) และการวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมร่วมสมัย

                   2.1.3 สรุปและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขครั้งต่อไป                 

          2.2.ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จ คือ

                   2.2.1 ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ สนับสนุน

                   2.2.2 วางแผนการทำงานทุกครั้ง นำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข

                   2.2.3 เอาใจใส่และรับผิดชอบต่องาน

                   2.2.4 ยอมรับและแก้ไขข้อบกพร่อง

          2.3.ปัญหา  อุปสรรค  จุดที่ควรพัฒนา  ได้แก่

                   2.3.1 ด้านสื่อและอุปกรณ์บางครั้งหายาก ไม่หลากหลาย ไม่ทันสมัย

                   2.3.2 โรงเรียนอยู่ในชุมชนที่ห่างไกล ผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของบุตรหลาน

                            เท่าที่ควร

                   2.3.3 ครูสังคมศึกษาไม่ค่อยมีโอกาสเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสาระ

                            การเรียนรู้เมื่อเปรียบเทียบกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

          2.4. ข้อเสนอแนะ คือ

                   2.4.1 ติดตั้งและพัฒนาเครือข่าย Internet ให้สะดวกรวดเร็วและพร้อมใช้งาน

                   2.4.2 ประชุม ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญของการศึกษา

                            ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุน ด้านวัสดุอุปกรณ์เพื่อบุตรหลานได้ใช้ในการทำ

                            กิจกรรมต่าง ๆ

                   2.4.3 ครูสนใจ ใส่ใจ และเรียนรู้ตลอดเวลา แม้ไม่ได้เข้ารับการอบรมในวิชาของตน ก็สามารถ

                            เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและนำมาประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้

                            ที่ตนเองรับผิดชอบตลอดจนพัฒนาตัวเองโดยสมัครเข้ารับการอบรมในส่วนที่ต้องการ

                            เรียนรู้จากหน่วยงานอื่นที่นอกเหนือจากต้นสังกัด หรือพัฒนาตนเองโดยเรียนต่อใน

                            ระดับสูงขึ้นไป

 

         

 เข้าชม : 2310    [ ขึ้นบน ]


บทความ  km อ.สันกำแพง 5 บทความล่าสุด

      นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  2 / ก.ย. / 2561
      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT นางทรายแก้ว คันธา โรงเรียนวัดล้านตอง  9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWORDS นางศศิธร สินลา โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)   9 / ก.ย. / 2560
      รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560 นางสำรวย ไชยสาร โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  9 / ก.ย. / 2560
      ผลการสอบ O- NET มีพัฒนาการขึ้นตามลำดับและสูงกว่าระดับประเทศ 3 ปี ซ้อน นางสาวอุบลรัตน์ วิชัยหาญ โรงเรียน บ้านแช่ช้าง เทพนานุกูล   9 / ก.ย. / 2560  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม  กรุณาแจ้งที่นี่   เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความ
นั้นออกจากระบบต่อไป

ผู้บริหาร

CEO ย่อมาจาก (Chief Executive Officer)
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ

นายรตนภูมิ โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

CKO ย่อมาจาก (Chief Knowledge Officer)
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

 

 

Main Menu Recommend Menu
  บ้านแมงมุม
วัตถุประสงค์
บุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ
ทีมแมงมุม
แผนการจัดการความรู้
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม KM DAY รุ่น 2
ตาราง กอบเป็นกำ...นำใส่ขุม.....
แผนที่เขตบริการ
ตารางสรุปการโพสต์สาระความรู้
KM Day '56
  เกี่ยวกับเรา
  ข่าวแมงมุม
  ขุมความรู้

  ผลงานน่าชื่นชม

  ภาพกิจกรรม
  Blog สมาชิก
  เว็บบอร์ด
  ปฏิทินกิจกรรม
  Tag cloud
  ติดต่อเรา
  สมุดเซ็นเยี่ยม
  ผู้ดูแลระบบ
   

Link

INFINITY KM 2018:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2017:ปฏิบัติการถอดรหัส
INFINITY KM 2016:ปฏิบัติการถอดรหัส

มุมสมาชิก
หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Links แนะนำ สุ่มภาพจาก Gallery
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สหวิชา.คอม
ดูเว็บดีดอทคอม
obecwebmedia.com
skooolthai.net
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 1
สพฐ.
caistudio(คลังสื่อ cai)
16 / ก.ค. / 2556 : KM ศน.อ้วน
แนะนำแหล่งสื่อภาษาไทย ของ ศน.อ้วน  [เข้าชม 30419 ครั้ง ]  
คุณครูไทยได้เข้าถึงซึ่งความรู้ มีเทคโนฯเหมือนดั่งครูรวดเร็วไฉน เพื่อสร้างเด็กดีเก่งสมดั่งใจ พร้อมก้าวไกลสู่สากล บนคุณธรรม

ดูทั้งหมด -->
22 / ก.ค. / 2561 : KM ศน.จุ๋ม
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561  [เข้าชม 2279 ครั้ง ]  
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ค. / 2557 : KM ศน.อรรณพ
ผลผลิตจัดการการศึกษาโดยครอบครัว น้องศิริมาดา วิภาคะ ชั้นป.2 แห่งบ้านเรียนวิภาคะ Home School CM1 ... Present Project in English  [เข้าชม 4657 ครั้ง ]  
ในวันSymposium ประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ดูทั้งหมด -->
5 / ก.ค. / 2557 : KM ศน.เล็ก
เว็บไซต์ ศน.เล็ก  [เข้าชม 4539 ครั้ง ]  
https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek

ดูทั้งหมด -->
13 / มี.ค. / 2558 : km ศน.ไพโรจน์
ชีวิตมีคุณภาพ จะปฏิบัติได้อย่างไร  [เข้าชม 3772 ครั้ง ]  
นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
23 / พ.ย. / 2560 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
งานวิจัย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ (โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)  [เข้าชม 2542 ครั้ง ]  
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม " ท่าเดื่อพอเพียง เคียงคู่นาฎลีลา นำพาเยาวชนมีวินัย" เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

2 / ส.ค. / 2558 : โรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  [เข้าชม 3683 ครั้ง ]  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รองชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดูทั้งหมด -->
24 / พ.ย. / 2560 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชลประทานผาแตก : โครงการ 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย  [เข้าชม 2800 ครั้ง ]  
การสร้างทักษะการคิดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนสุจริต วัดช่างเคี่ยน  [เข้าชม 4470 ครั้ง ]  
รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปีการศึกษา 2557

18 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
วันเยาวชนคนดี โรงเรียนวัดป่าตันสุจริต  [เข้าชม 4136 ครั้ง ]  
โรงเรียนวัดป่าตัน ร่วมกับวัดป่าตัน จัดเข้าค่ายอบรมเนื่องในวันเยาวชนคนดี วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดป่าตัน

ดูทั้งหมด -->

ผลงานน่าชื่นชม
31 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
คุณธรรมนิเทศ ๕ นำพานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้  [เข้าชม 13680 ครั้ง ]  
การใช้นวัตกรรมการนิเทศแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน Best Practice รางวัลที่ ๑ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

27 / พ.ค. / 2555 : ผลงานน่าชื่่นชม
รายงานผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  [เข้าชม 19115 ครั้ง ]  
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


User Online

Tag cloud

 
Knowledge Management  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Power by Maxsite 1.10 | MAXSITE 1.10 plus Modify theme and script by caistudio.info